Verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA Borsele
Home
Nieuws.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Riolering in buitengebied eerlijk behandelen
In de raadsvergadering van 12 december heeft het CDA, samen met de coalitiepartijen ChristenUnie/SGP-combinatie en VVD een motie ingediend die het college de opdracht geeft om voor 1 juli 2003 met nieuwe voorstellen te komen om de ongelijkheid in behandeling van de lozers in het buitengebied te verminderen of op te heffen. Eigenaren van panden in het buitengebied die te duur zijn om aangesloten te worden op de riolering, moeten zelf een voorziening gaan regelen. Zo’n voorziening wordt een IBA genoemd. Dit is een Individuele Behandeling Afvalwaterzuivering. De bekendste is natuurlijk de septic-tank. Volgens de wet milieubeheer moeten voor 2005 al deze panden een septic-tank hebben van 6 kubieke meter. De bewoners moeten deze zelf aanschaffen en aanleggen zonder gemeentelijke subsidie. Mensen die verder willen gaan en het milieurendement willen verhogen  krijgen wel subsidie namelijk 681 euro; ze moeten echter nog 2723 euro zelf betalen. En dat terwijl ze ook moeten zorgdragen voor het onderhoud van deze zogenaamde IBA klasse 2. Bewoners van het buitengebied in de gemeente Borsele die geen riolering hebben, betalen wel rioolrecht als onderdeel van de OZB, maar moeten zelf opdraaien voor de onderhoudskosten daarvan.
De motie werd overigens gesteund door alle partijen behalve GroenLinks.
Peter van d Dries, fractievoorzitter
28 december 2002

Molen “De Vijf Gebroeders”
Vanaf maandag 11 november kan de Stichting Molen “De Vijf Gebroeders” zich eigenaar noemen van de monumentale molen te Heinkenszand.
Al diverse malen zijn er inspanningen verricht voor het behoud van de molen.
Het CDA heeft al vanaf het begin de diverse initiatieven gesteund. Initiatieven die tot doel hebben het behouden van ons culturele erfgoed, onze monumentale panden of oude ambachten dragen wij een warm hart toe. Deze onvervangbare objecten te bewaren voor de toekomst is een must, wat weg is komt immers nooit meer terug. De molen en zijn omgeving zal een sieraad kunnen worden voor de streek en het dorp.
De toeristische sector is ook gebaat met een nieuw item zoals deze molen. Een nieuwe stopplaats in een trein of fietsroute is altijd welkom.
Hoe bezienswaardig en interessant is het niet een molen te kunnen bewonderen die ook werkt, en om er een deel van de dag door te kunnen brengen, kortom een molen die de moeite van het bezoeken waard is?
Wij feliciteren de stichting dan ook van harte met het bereiken van deze mijlpaal en roepen een ieder op de molenstichting te steunen. Want er moet nog veel gebeuren voordat de doelstellingen zijn gehaald die men voor ogen heeft. Maar het is zeker de moeite waard.
Krijn van der Maas, fractiespecialist toerisme en recreatie
7 december 2002

Het Stengeplein anders?
De CDA-fractie in de gemeenteraad van Borsele wil het parkeren rond De Stenge in Heinkenszand opnieuw aan de orde stellen.
In het Masterplan Heinkenszand, het plan waarin het centrum van Heinkenszand een nieuwe structuur moest krijgen rondom een aantal voorzieningen, is bewust gekozen voor zeer beperkt parkeerruimte op het Stengeplein. Dat moest een verblijfsruimte worden.
Nu De Stenge klaar is en het plein ingericht, zijn elders problemen ontstaan. Bij het woonzorgcentrum Dijkstede wordt voortdurend fout geparkeerd omdat er onvoldoende plaatsen zijn. De CDA-fractie stelt vast dat het op de huurparkeerplaatsen onder Dijkstede bepaald niet storm loopt. De huurprijs is fors en de toegang tot de kelder tamelijk steil. Veel bewoners van Dijkstede parkeren hun auto daarom gewoon op het parkeerterrein, maar als er iets in De Stenge te doen is, kan dat dikwijls niet. Omdat bezoekers van de Stenge kennelijk niet bij het gemeentehuis willen parkeren, staan bij Dijkstede niet zelden de auto`s zodanig fout geparkeerd, dat de ouderen er, soms met rolstoelen of rollators, niet meer door kunnen.
De fractie geeft aan dat de gemeente op z`n minst moet zorgen dat foutparkeerders bij Dijkstede worden bekeurd. Een streng toezicht zal een deel van het probleem oplossen. Ook komt het CDA met het idee een aantal parkeerplaatsen te oormerken als uitsluitend bestemd voor bewoners van Dijkstede.
Het liefst zou de CDA fractie de hele parkeerproblematiek rond de Stenge opnieuw bekijken, zeker omdat er achter het ontmoetingscentrum binnenkort een jeugdsoos zal worden gebouwd. Ook zal het plan Over de Dijk II over niet al te lange tijd in uitvoering worden genomen.
De fractie stelt voor de hele zaak opnieuw tegen het licht te houden, samen met de dorpsraad van Heinkenszand, de banken, de woonstichting, de Stenge en de bibliotheek. Van die laatste kreeg de gemeente al eerder een brandbrief over het parkeren. De Openbare Bibliotheek zit aan de kant van het Stengeplein en ziet klanten afhaken omdat de loopafstand tussen de parkeerplaatsen en de bibliotheek te groot is. Ook voor invaliden is er te weinig parkeerruimte.
(Artikel integraal overgenomen uit de PZC van 5 december 2002)
7 december 2002

Zorgloket “InZet” gestart in Borsele
Maandag 18 november opende gedeputeerde Gert de Kok het Borselse zorgloket. Het loket heeft een pilot-functie voor de provincie Zeeland, wat betekent dat de provincie een gedeelte van de kosten subsidieert en dat de gemeente als tegenprestatie haar ervaringen deelt met andere gemeenten.
Het loket heeft de naam “InZet” gekregen.
Het loket is laagdrempelig en vooral bedoeld om mensen verder te helpen dan tot nu toe gebruikelijk was. De geboden hulp zal gerichter en directer worden. Het voordeel daarvan is dat de klant niet meer van het kastje naar de muur gestuurd wordt maar dat via het loket contacten worden gelegd en vragen direct worden behandeld. Het zorgloket heeft haar contacten nu nog hoofdzakelijk binnen het gemeentehuis maar de bedoeling is dat ook externe relaties mee gaan doen.
Het CDA heeft met groot genoegen deze opening meegemaakt. Dichter bij de burger staan, zorgen dat hij of zij zich serieus behandeld voelt, kortere lijnen, dat past binnen ons programma. De 'verkokering' waarin de diverse instanties de laatste decennia terecht zijn gekomen, dient een halt te worden toegeroepen. Burgers zien op den duur door de bomen het bos niet meer. Zorgloket “InZet” is een aanzet om heilige huisjes omver te werpen en in de breedte met elkaar samen te werken.
Marga van de Plasse-Nagelkerke, fractiespecialist sociale zaken
24 november 2002

Ontwikkelingssamenwerking ís CDA
Tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft de CDA-fractie een motie ingediend om in de begroting van 2003 de bezuiniging op de post ontwikkelingssamenwerking terug te draaien.
Solidariteit met de allerarmsten op deze wereld is een van de uitgangspunten van het CDA.
In eerste instantie is geprobeerd de coalitiepartijen te bewegen om in te stemmen met de motie, maar zowel de VVD als de SGP/Christen Unie vinden dat dit geen gemeentelijke taak is.
Het CDA vindt dat – hoe klein de bijdrage ook is – de gemeente op dat gebied best een voorbeeldfunctie mag hebben.
Na  een discussie met de PvdA en GroenLinks besloten deze  partijen de motie van het CDA te steunen en wordt de 5000 euro voor ontwikkelingshulp behouden. Dit bedrag is nu beschikbaar om initiatieven vanuit de bevolking voor projecten in Derde wereldlanden te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld in Tanzania en Zambia. Tevens is het bedoeld om de bewustwording voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente te stimuleren.
Peter van den Dries, fractievoorzitter
8 november 2002

Sneller met de Sloeweg ……
Op 21 oktober 2002 hebben burgemeester Gelok en wethouder Vermue een gesprek gevoerd met de gedeputeerden Van Zwieten en Hennekeij. Ook de voorzitter van Zeeland Seaports, de heer Bruinooge, was hierbij aanwezig. Aanleiding voor het gesprek was de zorg die het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de verdubbeling van de Sloeweg.
Volgens het college van Burgemeester en Wethouders zal als gevolg van de autonome groei van het verkeer, de opening van de Westerscheldetunnel en de mogelijke komst van de Westerschelde Container Terminal, congestie optreden op deze weg. Dit betekent een verminderde bereikbaarheid van de kernen rondom het Sloegebied . Voorts bestaat de mogelijkheid dat er dan sluipverkeer komt door de Zak van Zuid-Beveland.
In het kader van de streekplanherziening heeft de voltallige gemeenteraad hierover zijn zorgen  al geuit middels een schriftelijke inspraakreactie. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hierop, naar de mening van het college van B&W, een summier en weinig concreet antwoord gegeven.
Vandaar dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met als doel GS te bewegen hun mening over nut en noodzaak concreter in beeld te brengen en zich ook uit te spreken over een termijn waarop aanvang kan worden genomen met de daadwerkelijke uitvoering van de verdubbeling.
Afgesproken is dat GS middels een brief het een en ander zullen verduidelijken en concretiseren.
20 oktober 2002

Verkiezingen Provinciale Staten
In maart 2003 vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten. Voormalig fractievoorzitter van het CDA in Borsele, Ad Lijmbach, staat op de 15e plaats van de kandidatenlijst. Zuid-Beveland is overigens goed vertegenwoordigd in de top van de CDA-lijst: Harry van Waveren uit Goes staat op de 3e plaats. Lijsttrekker voor de verkiezingen is de huidige gedeputeerde voor het CDA, Toine Poppelaars uit Veere. De definitieve volgorde wordt op 28 november vastgesteld.

CDA-raadslid Charles Verbeek uit Ovezande heeft op zondag 20 oktober de pauselijke onderscheiding “Pro Eclesiae et Pontificae” ontvangen.
Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurslid voor de parochie in Ovezande, maar ook voor de grote inspanning die hij heeft verricht voor de restauratie van het kerkgebouw in 1994.
12 oktober 2002

De CDA-fractie nodigt u uit
De CDA fractie Borsele heeft afgelopen week een brief verzonden aan vele maatschappelijke organisaties in de gemeente Borsele en als bijlage bij deze brief een overzicht gevoegd van de taakverdeling binnen de fractie.
“Wij hechten er veel waarde aan dat signalen vanuit de dorpen, verenigingen en andere belangenorganisaties aan ons worden doorgegeven. Immers dat kan ons helpen onze verkiezingsleuze “Samen gaan, Samen doen” zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen,” zegt Marga van de Plasse-Nagelkerke, secretaris van de CDA-fractie. “Hoewel de fractie zich ervan bewust is dat deze brief slechts één middel is om contacten te onderhouden  hoopt ze toch dat mensen en organisaties gebruik maken van de verstrekte gegevens en de aangeboden diensten. Mede daardoor kan ze naar vermogen werken aan een goede samenleving,” aldus Marga.
Mocht u als organisatie in Borsele deze brief niet hebben ontvangen, dan zouden wij het op prijs stellen dat u alsnog contact met ons opneemt via het secretariaat van de fractie.
5 oktober 2002

CDA Borsele bezoekt Europees Parlement                
Op 1 oktober bracht een groep CDA-leden vanuit Zeeland, waaronder een ruime afvaardiging vanuit Borsele, een bezoek aan het Europees Parlement.
Tijdens de lunch sprak Wim van Velzen de groep toe en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. De meest uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod: de uitbreiding, de historische achtergrond van de EU, de besluitvorming binnen de EU, de Conventie, de rol van het CDA en nog vele andere onderwerpen. Na een rondleiding in het Parlement was er nog gelegenheid om verder op het landbouwbeleid van de EU in te gaan met Albert-Jan Maat van het Europees Parlement, verantwoordelijk voor het landbouw- en visserijbeleid binnen de CDA-fractie.
Afgaand op de reacties van de deelnemers was er sprake van een zeer geslaagd bezoek.
4 oktober 2002

Grote betrokkenheid CDA-leden bij komst  WCT
Provinciale Staten van Zeeland beslissen op 4 oktober over de streekplanherziening die de eventuele komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) mogelijk maakt.
De statenfractie van het CDA organiseerde daarom op woensdag 28 augustus een informatie- en discussieavond, met name voor de belanghebbenden in de Bevelandse gemeenten. Het werd een drukbezochte en levendige avond. De betrokkenheid bij dit onderwerp bleek uit de felle, maar open discussies en vragen aan de statenleden. De statenfractie heeft toegezegd de uitkomsten van deze avond nadrukkelijk te laten meewegen in de definitieve standpuntbepaling.
Vanuit de CDA-afdeling Borsele heeft wethouder Marga Vermue-Vermue er nog nadrukkelijk op gewezen dat het convenant dat de gemeente Borsele heeft gesloten met de provincie, openbaar is. Bovendien wees zij de aanwezigen erop dat dit convenant er al lag bij haar aantreden en niets te maken heeft met de gewijzigde politieke verhoudingen in het college van burgemeester en wethouders van Borsele.
2 september  2002
Een veilige Westerscheldetunnel
In de raadsvergadering van 5 september heeft de CDA-fractie bij monde van de fractievoorzitter voor het raadsvoorstel gestemd dat de tunnelveiligheid moet regelen. Op 14 maart 2003 gaat de Westerscheldetunnel(WST) immers open voor alle verkeer.De gemeenten Terneuzen en Borsele kunnen het totale bedrag dat voor de tunnelveiligheid nodig is, namelijk 1,6 miljoen euro, niet zelf bekostigen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Borsele heeft gemeend geld uit de bouwleges van de tunnel te moeten gebruiken om een eerste aanzet te geven voor het optuigen van een (deels) beroepsbrandweer met voertuigen en materialen die voor branden en ongevallen in de tunnel noodzakelijk zijn.
Het in nu aan de andere participanten(ministerie, provincie en tunnelmaatschappij) om met aanvullende financiële middelen over de brug te komen. Het CDA wil dat de gemeente als een betrouwbare overheid zich maximaal inspant voor de veiligheid van de mensen die door de tunnel reizen, maar ook voor de brandweermensen die er moeten werken bij calamiteiten. Ook  heeft het CDA erop gewezen dat het geld dat voor de reconstructie van de Kuijpersdijk in ’s-Heerenhoek bestemd was, natuurlijk gewoon blijft staan. In de krant werd namelijk gesuggereerd dat dit bedrag (dat ook uit de bouwleges afkomstig is) in zijn geheel naar de tunnel zou gaan.