Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Herinrichting Jacob Valckestraat Heinkenszand.
Op 2 april 2003 kregen de bewoners van de J. Valckestraat van de gemeente een schrijven dat zij voornemens zijn de straat eind april te herinrichten
Enkele bewoners hebben op deze brief gereageerd door het college te vragen alvorens deze plannen ten uitvoer te brengen, deze met de bewoners te bespreken.
Op 16 april 2003 vond deze bespreking plaats, bijgewoond door 38 van de 40 bewoners.
Uit dit gesprek bleek al gauw dat de bewoners niet eens waren met de voorgestelde herinrichtingsplannen van de gemeente.
Deze herinrichtingsplannen die geschoeid zijn op door de raad vastgesteld Groenstructuurplan en het Verkeersveiligheidsplan vonden geen waardering bij de inwoners van deze straat. Men wilde in principe geen wijzigingen aanbrengen in de huidige inrichting van de straat, dus er moet maar eenvoudig worden herbestraat en meer niet. Als argumentatie werd gebruikt:
Geen versmalling van de weg, want dit gaat parkeerplaatsen kosten.
Deze versmalling maakt de verkeerssituatie in de straat gevaarlijker, vooral door de vele schoolkinderen die gebruik maken van deze weg.
Geen bomen, dit geeft extra onderhoud, verlies aan parkeerplaatsen en extra bladval gedurende het najaar.
Het verplaatsen van de straatverlichting vond men nutteloos en duur.
De gemeente is juist van mening om  een 30 km zone te kunnen bereiken de weg versmald dient  te worden, waardoor de veiligheid van de weggebruiker aanzienlijk verbeterd wordt.
De bomen, die aan één kant van de weg zijn geprojecteerd daar andere zijde van de weg kabels en leidingen onder de weg bevinden, worden aangeplant om te voldoen aan door de gemeenteraad vastgesteld Groenstructuurplan.
Om bewoners en gebruikers van de weg ook ’s avonds en ’s nachts een veilig gevoel te geven,wordt het verlichtingsplan van de straat eveneens aangepast, dit geeft ook uitvoering aan het instituut “duurzaam veilig”.
Wel is aan de bewoners van de straat toegezegd dat de loopverbinding naar de Kraaiendijk voorlopig niet tot stand wordt gebracht.
Deze herinrichtingspannen van wegen in verschillende kernen zoals, ’s Gravenpolder, ’s Heer Abtskerke, Kwadendamme, Baarland en Ovezande zijn door de bewoners achteraf positief ervaren, ondanks dat het bij aanvang in enkele kernen op weerstand stuitte.
Er is veel overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners van de J. Valckestraat zonder dat er een oplossing kwam. De CDA-fractie is daarom van mening, om het werk niet onnodig verder te stagneren, de brief van de bewoners om wederom aan tafel te gaan zitten niet te honoreren maar de beslissing te nemen de werkzaamheden conform het gemeentelijk voorstel voort te zetten.
De CDA-fractie vindt het wel jammer dat twee volwassen partijen, als een gemeente en een afvaardiging van de straat, niet tot een compromis hebben kunnen komen en dat de politiek hier de oplossing moet bieden.
Maar als partij moet je ook je verantwoordelijkheid kennen en beslissingen durven nemen, hoe moeilijk het soms ook is.
Charles Verbeek, portefeuillehouder Openbare Werken en Welzijn
20 december 2003


Interesse, kiezen en nu aan de slag…!
Hierbij wil ik me graag kort introduceren als nieuw bestuurslid van het CDA Borsele. Vanaf de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2003 mag ik aan de slag gaan als 2e secretaris.
Mijn naam is Simon Geleijnse, 29 jaar, getrouwd met Ellen en woonachtig in Baarland. Na de HAVO heb ik een jaar gewerkt in de detailhandel en daarna een kleine 5 jaar als zelfstandige in de bloemen- en plantenbranche.  Na een “sabbatical” jaar ben ik in 1999 bij CZ Actief in Gezondheid (Goes) gaan werken.  Ook na bijna 5 jaar doe ik dat nog elke dag met veel plezier, op dit moment als teamleider.
Geïnteresseerd in politiek ben ik al lang, maar een kleine twee jaar geleden heb ik  besloten om lid te worden van het CDA. Het slechts naar de stembus gaan was voor mij niet meer voldoende. Graag wil ik meedenken en samen zorgen voor de juiste keuze’s!
Na een bezoek aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2003 heb ik mijn wensen kenbaar gemaakt en dat heeft nu als resultaat een functie als 2e secretaris. De komende jaren wil ik graag gebruiken om de politiek en het CDA beter te leren kennen. Samen met het enthousiaste CDA-team binnen de Gemeente Borsele moet dat zeker lukken. Het Verkiezingsprogramma 2002-2006 heeft niet voor niets de titel: “Samen gaan, samen doen”!
Voor vragen, opmerkingen etc. kunt u mij gerust bellen, mailen of schrijven..! Uw mening is van enorm belang!
Simon Geleijnse
29 november 2003

CDA komt op voor de minima
Tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad van Borsele op donderdag 6 november heeft het CDA een motie, een amendement en een brief voorgelegd aan de andere fracties.
De motie ging over de voorgenomen bezuiniging van € 70.000,- op het minimabeleid. Wij als fractie vinden vanuit onze uitgangspunten dat we solidair moeten zijn met de zwakkeren in de maatschappij. Samen met de SGP/CU hebben we voorgesteld deze bezuiniging terug te draaien en € 10,- uit de extra Zalmsnip te vragen aan onze burgers om dit te bekostigen. De motie werd met 16 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.
Het amendement ging over de voorgenomen bouw van een jongerensoos achter de Stenge in Heinkenszand. Het college wil hier € 75.000,- structureel gebruiken om het gebouw te bemensen en alle lasten van te betalen. In het amendement hebben we aangegeven dat dit bedrag € 45.000,- wordt als de bemensing niet via een betaalde kracht, maar door vrijwilligers gedaan kan worden, een besparing van € 30.000,-. Dit amendement werd overigens door de hele raad omarmd.
Tot slot ook nog een brief die richting Waterschap is geschreven over het fietspad langs de Drieweg. Wij ergeren ons in toenemende mate aan het gedrag van het Waterschap die de aanleg van dit fietspad telkens traineert. We hebben zelfs in de algemene beschouwingen gepleit voor een afschaffing van dit bestuursorgaan. De brief werd door de hele raad ondertekend!
Peter van den Dries, fractievoorzitter
7 november 2003

Info- en demodag Senioren Borsele
Wie zegt dat de belangengroep Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de seniorenraad van Borsele niet aan de weg timmeren, heeft het helemaal mis. Afgelopen donderdag was er een grandioze manifestatie in 'De Stenge' te Heinkenszand. Gedurende de hele dag was er heel veel te beleven voor senioren, mensen met een handicap en uiteraard ook voor ieder ander die maar enigszins geïnteresseerd was.
Zo maar een indruk: informatie over kleinschalig wonen, over het loket Inzet, over revalidatie over mantelzorg, over koersballen, rolstoeldansen, over visuele beperkingen, muziek, bewegen in het algemeen, over tuinieren, poppen maken, over erfrecht en wat al niet meer.
Ik heb me verbaasd over de variëteit van activiteiten en het grote deelnemersveld dat daar te vinden was en ik heb me verwonderd over het enthousiasme en de inzet die door heel veel mensen, grotendeels vrijwilligers, is opgebracht om een dergelijk evenement tot stand te brengen.
Burgemeester Gelok opende de manifestatie op toepasselijke wijze: in een vuurrode gehandicaptenauto kwam hij de zaal binnenrijden en zei dat een zeer comfortabele manier van vervoer te vinden. Daarbij direct concluderend dat de mogelijkheden voor gehandicapten de laatste jaren zo ontzettend verbeterd zijn. Denk ook aan het gehandicaptenvervoer, de scootmobiel, rollator en dergelijke.
Spanning was er nog even bij de organisatoren want je kunt immers zorgen dat de opzet goed is en de timing perfect maar het binnenhalen van bezoekers heb je nu eenmaal niet zelf in de hand. Zeker als omroep en schrijvende pers van tevoren niet de medewerking verlenen waarop gehoopt werd. Was dat wel het geval geweest dan hadden zeker nog meer mensen de weg naar 'De Stenge' gevonden.  Maar toch, na afloop kon men tevreden zijn. Doorlopend waren er mensen die enthousiast bleken en veel langer bleven dan aanvankelijk gepland. Want zo viel te beluisteren:…”er is hier zoveel te beleven.”
Leden van zowel seniorenraad als belangengroep WVG: een compliment is wat ons betreft zeer op zijn plaats.
Marga van de Plasse-Nagelkerke, portefeuile maatschappelijke zaken
1 november 2003

Beheerst bezuinigen
De gemeenteraad van Borsele behandelt op donderdag 6 november de programmabegroting 2004 die door het college van Burgemeester en Wethouders is opgesteld. Binnen het college is Marga Vermue (CDA) verantwoordelijk wethouder voor financiën.
Een van de doelstellingen van deze begroting is te voorkomen dat de burgers onnodig met een lastenverhoging worden geconfronteerd. Om die reden zijn er keuzes gemaakt om in “eigen huis” waar mogelijk aan kostenbeheersing te doen en kritisch te kijken naar het gehele uitgavenpatroon.
“Je kunt lastenverhoging moeilijk verkopen als je daarbij je eigen uitgaven niet kritisch tegen het licht wilt houden,” zegt Marga, die samen met het college de raad ervan zal proberen te overtuigen dat dit de juiste weg is voor 2004.
Artikel PZC: De ge­meente Borsele houdt de stij­ging van de tarieven volgend jaar binnen de perken. De nood­zakelijke bezuinigingen wor­den vooral gevonden binnen de eigen organisatie, zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde be­groting 2004.
Net als andere gemeenten moet Borsele het vanaf volgend jaar met fors minder geld van het Rijk doen. Het gaat om een be­drag van 515.000 euro. Om dat op te vangen, moet er op diverse fronten worden bezuinigd.
"Wij vinden dat dat niet ten kos­te mag gaan van de burgers", zegt wethouder M. Vermue (CDA, financiën).
"Daarom hebben we vooral gekeken naar wat intern mogelijk is, zodat geen verdere belastingverho­ging nodig is. Over het resultaat zijn we redelijk tevreden."
Het grootste deel van het bedrag is gevonden door de kaas­schaafmethode toe te passen. Waar mogelijk is binnen de ei­gen organisatie de gebruikelijke inflatiecorrectie met 2,5 pro­cent niet toegepast.
Alle afdelingen binnen de ge­meente moeten zelf zien hoe ze dat opvangen.
Daarnaast komt er geld vrij doordat bijvoorbeeld Zeeland­poort, de gezamenlijke website van de Zeeuwse overheden, wordt opgeheven. Verder is be­sloten te bezuinigingen op on­der meer het oplossen van legionellaproblemen en de uit­voering van het landschapsbe­leidsplan. Aan toekomstige raadsleden worden ook niet langer laptops ter beschikking gesteld, wat een besparing van 25.000 euro ople­vert.
Door deze maatregelen kunnen de diverse gemeentebelastingen volgend jaar stijgen zoals enkele maanden met de gemeenteraad is afgesproken. De onroerende-zaak belastingen (OZB) gaan met 2,5 procent omhoog en de afvalstoffen heffing met 3,4 procent, naar 180 euro voor al­leenstaanden en 270 euro voor meerpersoonshuishoudens.
De totale lastenverzwaring ligt daardoor aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. Voor de eerste jaren na 2004 zitten er nog grote gaten in de financiële huishouding. Momenteel zijn er drie werkgroepen aan de slag die nagaan in hoeverre de taken die de gemeente verricht kun­nen worden gestaakt, uitbesteed of in regionaal verband kunnen worden opgepakt. Dat moet uiteindelijk leiden tot kos­tenbesparingen.
Mocht die discussie niet vol­doende opleveren, dan over­weegt Borsele in 2005 het riool­recht weer in te voeren.
Die heffing is in 1995 afgeschaft en verwerkt in de OZB.
Marga Vermue-Vermue, wethouder financiën
1 november 2003

Betere bewegwijzering voor fietsers
Via een brief heeft de CDA-fractie bij de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland aandacht gevraagd voor een vervelend effect van de opening van de Westerschelde. Voor het landbouwverkeer is een moeilijke situatie ontstaan. Men moet ver, soms heel ver omrijden. Uit de praktijk blijkt nu dat ook de recreatieve fietser in de problemen komt.
De toename van het verkeer op de Sloeweg heeft een aantal aanpassingen aan die weg noodzakelijk gemaakt. Onverwachts voor de om- en aanwonenden zijn verschillende overgangen van de Sloeweg afgesloten met als gevolg dat het landbouwverkeer ver moet omrijden. Ook voor recreatieve fietsers is er een moeilijke situatie ontstaan. In de nabije toekomst zal dit probleem nog verder toenemen door het afsluiten van een aantal spoorwegovergangen. Fervente fietsers uit de regio spreken van radeloze mensen van buiten Zeeland die het maar niet lukt om de Sloeweg te passeren. Veelvuldig wordt een weg ingereden die dan verderop doodloopt. Door middel van grote roestige buizen wordt op zeer onprofessionele wijze de verdere doorgang verhinderd. De nare gevolgen voor de recreatieve fietser worden vooral veroorzaakt door een ontoereikende bewegwijzering. Als fractie hebben we de overtuiging dat dit facet onvoldoende is doordacht bij de openstelling van de tunnel. Als fractie doen we een dringend beroep op de provinciale bestuurders om alles in het werk te stellen om samen met de andere betrokken instanties dit probleem op een adequate wijze op te lossen.
Ad Schenk, portefeuille verkeer en vervoer
1 oktober 2003

Standpunt WCT na uitspraak Raad van State
In de raadsvergadering van 4 september jongstleden werd de raad gevraagd een standpunt te bepalen over de vervolgfase van de Westerschelde Container Terminal (WCT), omdat de Raad van State de hele streekplanherziening WCT heeft vernietigd
Het CDA heeft hierover in de raad op 23 mei 2002 een uitgebreid verslag gedaan en de gedachten erover zijn eigenlijk sindsdien niet gewijzigd.
Wij hebben ons standpunt wederom in deze vergadering verdedigd met de volgende redenen:
Ons uitgangspunt was en is: wonen èn werken in Zeeland. Dit vormde voor ons een zwaarwegend maatschappelijk belang.
De bevolking van Borsele had tevens baat bij het gesloten convenant met de provincie, omdat dit extra woningbouw mogelijk maakte in o.a. Nieuwdorp; toezeggingen inhielden over versnelde aanleg van de Sloeweg; voldoende natuurcompensatie gaf en mogelijk géén verdieping van de Westerschelde noodzakelijk maakte.
Problemen hebben wij ook met de logistieke afhandeling in het achterland; hiervoor hebben wij onze ernstige zorg uitgesproken en willen graag dat alle partijen (gemeenten, provincie, havenschap en ministerie) hierover tot overeenstemming zullen komen en de nadelen tot een minimum zullen beperken.
Graag wilden wij dan ook het verzoek van het college van Borsele ondersteunen, om de provincie behulpzaam te zijn bij het maken van een nadere analyse  om te onderzoeken of Provinciale Staten een goede afweging kan maken op basis waarvan dan WEL of NIET blijkt of het WCT traject een vervolg moet krijgen.
Dus: Eerst gedegen onderzoek en vervolgens opnieuw bekijken of we er mee doorgaan.
Berry Kooiker, portefeuille ruimtelijke ordening
22 september 2003

Baarland aan zee …..
Al vanaf de vijftiger jaren lijkt Baarland een mondaine badplaats te zijn geweest. Dit getuige de foto’s die in verloop van de tijd zijn gemaakt en de verhalen over vroeger tijden die de ronde doen. Helaas is door allerlei omstandigheden, onder andere het storten van baggerslib uit de havens van Antwerpen, het strand in het ongerede geraakt. Jammer, want het is een van de weinige Borselse strandjes aan zee zo niet het enige.
Door het CDA is daarvoor destijds een motie ingediend die door de gemeenteraad breed is ondersteund.
Pogingen van de gemeente om tot herwaardering van het strandje te komen en dit mee te nemen bij de dijkverzwaringen mislukten echter.
Het CDA heeft daarop in april van dit jaar de Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming benaderd en uitgenodigd voor een gesprek.
Ook is er gesproken met mensen die bekend zijn als deskundigen met het landschap en met leden van gedeputeerde staten over de strandlocatie bij Baarland. Tevens is de plaats diverse malen bezocht en beoordeeld op zijn ligging in het gebied.
Uit deze gesprekken en de indrukken die wij hebben opgedaan menen wij te kunnen stellen dat het mogelijk moet zijn het strandje van Baarland in ere te kunnen herstellen.
Er dient ter bescherming van de waardevolle gebieden een duidelijke afscherming te worden gerealiseerd. Een afscherming die er nu niet is.
Het CDA is van mening dat tegelijk met het realiseren en het afschermen en afbakenen van dit regiostrandje, de waardevolle gebieden voor de toekomst beter zullen worden beschermd in plaats van te worden aangetast.Naar onze mening moet het duidelijk zijn dat er geen aantasting van natuurwaarden mag plaatsvinden in de verdere omgeving. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de Plaat van Baarland.De CDA fractie heeft daarom het college gevraagd stappen te ondernemen om alle instanties uit te nodigen voor een nieuw gesprek om te bespreken wat mogelijk is voor het herwaarderen van het strand en dit te kunnen laten samen vallen met de dijkverzwaringen.
Suggesties en ideeën uit de bevolking zijn natuurlijk van harte welkom.
K.J. van der Maas, portefeuille toerisme
22 september 2003

Vermaatschappelijking van Zorg
Vermaatschappelijking van zorg is een proces dat er de komende jaren toe bij zal dragen dat burgers, ongeacht hun mogelijkheden en/of beperkingen langer zelfstandig kunnen wonen.
Waar voorheen mensen al snel werden opgenomen in een instelling - gesproken wordt dan van intramurale zorg -  zal nu geprobeerd worden de zorg die individuen nodig hebben, thuis te brengen, de zogenaamde extramurale zorg. Als samenleving mogen we blij zijn met deze ontwikkeling het betekent immers dat mensen meer kans op maat geboden gaat worden en dat
kan de waarde van het leven enorm ten goede komen maar en dat moet ook gezegd worden, het vergt een zware organisatorische inspanning niet alleen  van de zorginstellingen maar ook van de gemeente die in deze ontwikkeling een belangrijke regie functie te vervullen krijgt. Uiteraard blijft ook de intramurale zorg overeind. Het is geen kwestie van en/of, maar van en/en.
In de raadsvergadering van 4 september is een budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld om processen in gang te zetten. Besloten is in dit proces een actieve rol te vervullen en als gemeente niet achter maar voor de muziek uit te lopen. De CDA-fractie heeft echter ook een stukje zorg uitgesproken in die zin dat nieuwe ontwikkelingen vaak gepaard gaan met extra financiële druk en daar moeten we, gezien de  financiële schaarste die ons komende jaren te wachten staat, alert op zijn.
Deze ingeslagen weg, die voor onze burgers meer welzijn op gaat leveren moet goed gestructureerd worden, zowel organisatorisch als financieel en dat is een taak waar onze fractie zich serieus voor gaat inzetten.
Marga van de Plasse-Nagelkerke, portefeuillehouder maatschappelijke en sociale zaken
14 september 2003

Begraafplaatsen in Borsele (2)
De CDA-fractie heeft zich in de raad van 6 juni jongstleden sterk gemaakt voor het tot standkomen van het algemeen beleid begraafplaatsen Borsele. Dit stuk sluit aan op een quick-scan die onze fractie op 23 januari 2003 aan de raad heeft aangeboden.
Uit deze Quick-scan is gebleken dat:
Over het algemeen de begraafplaatsen netjes bij liggen.
In dit onderzoek hebben wij de volgende onderdelen meegenomen: beslotenheid, verzorging,toegankelijkheid, beplanting, algemene indruk en andere voorzieningen zoals de aanwezigheid van een bank, een berging,  een watertappunt en een columbarium.
Ieder begraafplaats moet zoveel mogelijk aan een basisnorm voldoen, zonder dat dit ten koste gaat van het specifieke karakter van de betreffende begraafplaats.
De toegangspaden te handhaven in fijn grind en zodanig aan te brengen dat deze eenvoudig toegangbaar worden voor rolstoelgebruikers en mensen, die moeilijk ter been zijn.
Indien nodig moet er op begraafplaatsen geruimd kunnen worden, maar overleg met de nabestaanden is hierbij essentieel.
Grafstenen, waarvan de rechten zijn verlopen, zullen in overleg met de nabestaanden worden verwijderd. Alleen bij verlenging door betaling van deze rechten zullen de grafstenen in onderhoud blijven.
De urnen in de toekomst bij voorkeur bij te zetten in urnenkelders
De tarieven worden geleidelijk verhoogd tot 90% kostendekking in 2012, dit betekent een jaarlijkse verhoging van 5%, wat de CDA fractie verantwoord acht.
De fractie heeft ook bij het college  op aangedrongen om met behulp van de dorpsraden te willen onderzoeken of er bij de bevolking draagkracht aanwezig is voor het oprichten werkgroepen per kern, bestaande uit vrijwilligers, die bereid zijn een deel van het onderhoud van de begraafplaatsen op zich te nemen. Dit om de bevolking meer te betrekken bij hun begraafplaats en niet op laatste plaats zuinig om te springen met onze belastingcentjes.
Wij roepen mensen op te reageren op dit initiatief !!!
Verder is besloten de begraafplaats Oudelande mee te nemen in het algemeen beleid begraafplaatsen Borsele, d.w.z. de hoofdpaden uit te voeren in tegenstelling tot een eerder genomen besluit van de raad in 2001, om penetratie asfalt toe te passen, dit gezien de enorme hoge kosten hiervan.
De standpunten t.a.v. rooien van bomen op deze begraafplaats liggen heel ver uit elkaar.
Een rapport van het college spreekt over het rooien van 13 bomen, terwijl een aantal inwoners uit Oudelande komen tot een andere uitkomst, het rooien van 3 bomen.
Op een amendement van het CDA is positief gereageerd, waarbij het rooien van zieke bomen uit gevoerd dient te worden, maar welke bomen er ziek zijn zal in overleg met Oudelandse bevolking worden vastgesteld.Dit plan dient binnen een jaar te zijn uitgevoerd.Eindelijk is er een beslissing genomen, waarbij rekening gehouden zal worden met de mening van de Oudelandse gemeenschap.
Charles Verbeek
29 juni 2003

Baarland aan zee?
Onlangs is opnieuw de wens naar voren gebracht om nabij camping Scheldeoord in Baarland een strandje in te richten aan de oever van de Westerschelde.
Probleem daarbij is dat de Zeeuwse Milieu Federatie en de Vogelbescherming hebben aangegeven dat een mogelijke komst van het strandje de rust kan verstoren van de vogelpopulatie op de Plaat van Baarland. Voor de gemeente Borsele is dit aanleiding om geen actie te ondernemen om mee te werken aan het strandje.
CDA-raadslid Krijn van der Maas wil met de organisaties aan tafel om met hen tot overeenstemming te kunnen komen. “Aangezien er van de kant van het Waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat al medewerking is toegezegd, moet het mogelijk zijn om aan de wens van veel inwoners van de gemeente Borsele om dit strandje vorm te geven, tegemoet te komen,” zegt Krijn van der Maas.
2 mei 2003

Borsele met CDA in de Provinciale Staten!
De verkiezingen voor Provinciale Staten op dinsdag 11 maart zijn voor het CDA succesvol verlopen. Met 13 zetels is de partij de grootste fractie in de nieuwe Staten, gevolgd door de PvdA met 10, VVD met 7 en de SGP met 6 zetels.
De onderhandelingen over een nieuwe college van Gedeputeerde Staten hebben ertoe geleid dat Ad Lijmbach uit de gemeente Borsele alsnog deel gaat uitmaken van Provinciale Staten. Hij neemt de plaats in van Harry van Waveren uit Goes die lid wordt van het dagelijks bestuur van de provincie.
Het CDA in Zuid-Beveland heeft daarmee regionaal een goede vertegenwoordiging in het provinciaal bestuur van Zeeland. Harry van Waveren uit Goes in het college van Gedeputeerde Staten en Bas Feijtel uit Wemeldinge en Ad Lijmbach uit Lewedorp in Provinciale Staten.
27 april 2003

Een jaar raadslid in Borsele
“De rol als volksvertegenwoordiger is het CDA op het lijf geschreven.
De belangrijkste drijfveer voor mij is nog steeds een bijdrage te kunnen leveren aan je eigen omgeving, je dorp, je gemeente. Je bent bezig voor mensen, voor een goede gemeente nu en voor straks. Wat mij betreft is politiek een echte aanrader!”
Een spontane uitspraak die CDA-raadslid Ad Schenk deed aan het eind van zijn relaas over zijn eerste jaar in de gemeenteraad van Borsele.
Hij liet een aantal zaken de revue passeren en is vooral enthousiast over de mogelijkheid om dicht bij de burger wat te bereiken en daarmee contact te hebben.
Ad Schenk uit Ovezande is één van de vier nieuwe fractieleden van het CDA in Borsele na de verkiezingen in 2002.
21 maart 2003

Borsele met CDA in de Provinciale Staten?
De verkiezingen voor Provinciale Staten op dinsdag 11 maart zijn voor het CDA succesvol verlopen. Met 13 zetels is de partij de grootste fractie in de nieuwe Staten, gevolgd door de PvdA met 10, VVD met 7 en de SGP met 6 zetels.
De succesvolle verkiezingscampagne van het CDA heeft daar mede aan bijgedragen. In Borsele waren er bezoeken aan het project “Vitaal Platteland” op de kaasboerderij Ter Nisse en woonzorgcentrum Dijkstede in Heinkenszand. Daarnaast was er de succesvolle slotmanifestatie op 6 maart in Heinkenszand.
De onderhandelingen over een nieuwe college van Gedeputeerde Staten zullen moeten uitwijzen of Ad Lijmbach uit de gemeente Borsele alsnog deel gaat uitmaken van Provinciale Staten. Met de invoering van het dualisme in de Staten zullen de gedeputeerden geen deel meer uitmaken van de fractie. Mocht het CDA twee gedeputeerden leveren, dan wordt hij samen met nummer 14 van de kandidatenlijst in een wat later stadium Statenlid.
Het CDA zou daarmee regionaal een goede vertegenwoordiging hebben in Provinciale Staten want Harry van Waveren uit Goes – kandidaat gedeputeerde – en Bas Feijtel uit Kapelle zijn rechtstreeks gekozen voor het CDA.
17 maart 2003

Campagne Provinciale Staten in Borsele
Donderdag 6 en vrijdag 7 maart stond de gemeente Borsele centraal in de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten.