Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Februari 2013
Februari 2013
Maart 2013
April 2013
Mei 2013
Mei 2013
September 2013
Oktober 2013
Oktober 2013
November 2013
November 2013

Algemene beschouwingen 2013
De troonrede van 2013, traditioneel uitgesproken op de derde dinsdag van september was om minstens twee reden bijzonder.
Ten eerste omdat ze werd uitgesproken door onze nieuwe koning Willem Alexander.
Ten tweede omdat hij zei  dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.
Dat woord werd door de media opgepakt als ware het iets heel bijzonders, beetje vies zelfs.
De uitleg werd min of meer abusievelijk vergeten:
De uitleg is deze:
Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven maar ook aan de samenleving als geheel.

Kijk daarin kunnen wij ons als CDA voor Borsele vinden: recht uit het hart gegrepen.
Indien u zou denken dat de term participatiesamenleving een nieuwe uitvinding is: voormalig premier Balkenende gebruikte de term al in 2005.

Het traject Borsele 2030 past prima in deze ideologie.
Samen de schouders eronder, samen positief werken aan de toekomst: dat is een prachtig streven. Wij als raadsleden mogen daar een steentje aan bijdragen. Als CDA doen we dat dus graag vanuit de gedachte dat we verantwoordelijkheid en respect hebben voor elkaar, voor de samenleving en voor de generaties die na ons komen.

In die sfeer loop ik graag de hoofdstukken van de programmabegroting door:
Een programmabegroting die er goed uit ziet, uitermate leesbaar en ook nog eens een positief resultaat laat zien.

Wat het programma bestuur betreft:
Het CDA mist de werkbezoeken aan de dorpen; we hebben het idee dat, nadat deze zijn losgelaten, de band met de dorpen losser is; de basale contacten lijken te verdampen. Een werkbezoek van het college aan de afzonderlijke dorpen blijkt een heel ander effect te ressorteren dan het bezoek van een afzonderlijke wethouder, dat vaak ook nog eens gerelateerd is aan een of ander onderwerp en daarmee weinig ruimte biedt aan een overall gesprek. Wat ons betreft mogen de werkbezoeken terug op de agenda.

In het kader van de participatiesamenleving en daarmee van de leefbaarheid van onze dorpen, is het van groot belang dat er verbanden zijn, dat verenigingen, dorpsraden, middenstad, kerken elkaar vinden.  Het CDA gelooft sterk in de kracht van de samenleving mits je de goede verbanden weet te leggen. Dorpsraden zouden daar een cruciale rol in kunnen spelen. We moeten er goed over na denken hoe we dit kun organiseren; mooi speerpunt voor Borsele 2030.

En dan de dienstverlening naar onze burgers: Natuurlijk wat de wet voorschrijft, daaraan ontkomen we niet, maar pas op de plaats wat financiën betreft. In onze optiek kun je heel goed dienstverlenend zijn zonder dat daar een duur kostenplaatje aanhangt.

Het programma veiligheid
We volgen de discussie over de verdeelsleutel voor de veiligheidsregio met spanning. Het dwarsliggen van de grote broers Middelburg en Vlissingen mag niet leiden tot een andere verdeling. Borsele deed al jaren water bij de wijn doordat we jarenlang, samen met Terneuzen veel meer betaalden dan de rest. Het mag niet zo zijn dat alsnog een zuur wijntje krijgen voorgeschoteld. Mooi niet!!
Verkeer en openbare ruimte.
Rust en ruimte, Goede kwaliteit van openbare ruimte: daar is onze gemeente altijd sterk in geweest, moeten we vooral zo houden
Er is een goed overdacht gemeentelijk verkeers en vervoerplan gepresenteerd maar let wel: ’t moet ook betaald kunnen worden. Faseren dus!

Lokale economie
We geven het volgende in overweging:
De Borselse bedrijventerreinen zijn binnen  de kortste keren op of vol. Wat willen we dan?
Doorverwijzen naar ZSP waar inderdaad wel ruimte is, echter vooral bedoeld voor grotere industrie en bedrijfsactiviteit, minder voor de plaatselijke ondernemers. Sturen we die dan naar de buren of………………toch Sloepoort. Dat moeten we maar eens goed over nadenken.

Bij een eerder agendapunt hebben we ons al uitgesproken voor deelname aan Impuls onder voorwaarde, nu bij herhaling: van harte hopen we op inzet aan deze kant van de kanaalzone. Biobase an d’n overkant  prima maar ook hier hebben we te maken met een stijgende werkeloosheid door het wegvallen van grote en kleinere bedrijfsactiviteit.

We hebben zorg om Delta, zijn geschrokken van de berichten in de pers over een tegenvaller van weer zoveel miljoen. Hoe ziet de toekomst er uit; is er überhaupt nog toekomst?
We steken dit Zeeuws bedrijf graag een hart onder de riem, echter de ondergrond op dit moment is erg broos.

Onderwijs:
kwaliteit van onderwijs, dat is en moet de toetsing zijn.
Wel zijn we bezorgd over de veranderde financiering van de gebouwen. Minister van Onderwijs komt u eens langs, dan leggen we het uit.

Cultuur
Vorig jaar rond deze tijd heeft onze fractie middels een amendement geprobeerd alsnog een financiële bijdrage voor het museum de Bevelanden te genereren. Resultaat 8 stemmen voor, 11 tegen. De CDA fractie vindt het buitengewoon teleurstellend dat aan het ene museum alle kansen worden geboden en het andere langzaam wordt dichtgeknepen terwijl we ervan overtuigd zijn dat juist het educatieve aspect van het museum de bevelanden zo ontzettend belangrijk is voor onze jeugd. Willen we dit echt stopzetten?

Werk en inkomen: dit onderdeel staat erg onder druk,
Natuurlijk staat werk boven inkomen maar we zijn afhankelijk van zoveel externe factoren.
We moeten helaas ervaren dat vanwege onduidelijkheden – wisselende regelgeving in Den Haag, veel tijd en energie worden gestopt in maatregelen die dan uiteindelijk toch weer veranderen. Met een overheid die niet sterk in de schoenen staat, kun je maar slecht vooruit.
Daarmee is ook nog eens veel geld gemoeid.

Welzijn en zorg:
Transitie en Transformatie van de jeugdzorg: het CDA heeft respect voor de mensen die dit hele traject moeten trekken, begeleiden en vormgeven.
Want hier is sprake van een metamorfose die zijn weerga niet kent. Al een paar keren hebben we onze zorg uitgesproken omtrent de rol die de raad hierin zou moeten/kunnen spelen.
De pers maar ook onze gedeputeerde laat zich negatief uit over de wijze waarop gemeenten optrekken echter de zwarte Piet –als je dat in deze tijd nog zo mag zeggen-  hoort niet naar de gemeentes te worden doorgeschoven maar naar het Haagse.
Want wat het CDA wel heel erg betreurt is dat tot op heden geen duidelijkheid bestaat over beschikbare middelen. Dat is pas lastig beleid maken!  Kabinet neem uw verantwoordelijkheid. (geldt ook voor passend onderwijs, geld wordt nota bene bij kinderen weggehaald)

Milieu
Een idee willen we meegeven: overal om ons heen zien we zonnepanelen verschijnen; nog net niet als paddenstoelen maar van enige wildgroei is wel sprake. Is het mooi? Is het fraai
Nou nee dus, doet soms zeer aan je ogen.
Wat ons betreft ontwikkelen we een plan, of laten dat ontwikkelen, een soort coöperatie die burgers in staat stelt mee te participeren aan veel vierkante meters zonnepanelen op bedrijventerreinen. Schoonheid is daar veel minder aan de orde en de daken zijn groot zat. Revenuen zouden dan terugstromen naar de deelnemende burger.

De hagelkanonnen, maandagmorgen lazen we in de krant dat de minister zegt dat gemeenten zelf moeten bepalen of het gebruik wenselijk is. Als we er vanuit kunnen gaan dat de toets industrielawaai tot het verleden behoort, moeten we dat maar gaan doen. Nut en noodzaak zijn immers al veel langer bewezen.

Bouwen aan ruimte:
In een eerdere vergadering boden wij een rapport aan met de titel Dorpsvernieuwing: wat is nodig om onze dorpen mooi te houden. Een poging om met voortvarendheid de verkrotting aan te pakken. Immers al eerder gezegd: in een mooie omgeving is het goed toeven; Het potje dorpsvernieuwing is krap, veel te krap.  En de provinciale pot zal voornamelijk naar Zeeuws Vlaanderen vloeien. We zouden de pot kunnen spekken met eenmalig geld, zoals we dat in het verleden al eens eerder deden. Onze financiële resrve laat dit toe en het lijkt ons een zeer verantwoorde wijze om verkrotting tegen te gaan.

Tot slot de pagina lokale heffingen want uiteindelijk gaat het toch altijd weer over de pecunia’s.
Speerpunt is en moet zijn dat de belastingdruk voor onze burgers zo laag mogelijk blijft en dat Borsele tussen alle Zeeuwse gemeenten naar de gemiddelde onderkant gaat.
In dat kader lijken ons de voorgestelde heffingen alleszins redelijk.

Het CDA dankt het college en haar medewerkers voor inzet en vertrouwen, dat laatste staat wel eens onderdruk maar we prijzen ons gelukkig er met elkaar toch weer uit te komen.
Dat zegt wat over de intenties over en weer!

Door de steeds verdergaande samenwerking op de Bevelanden, zal de komende jaren een andere, vlakkere organisatie ontstaan. We zien grote veranderingen/verschuivingen op ons afkomen. In dat nieuwe werkveld zullen we allen, bestuur en organisatie tastend onze plek moeten uitvinden.

Collega’s; we staan aan de vooravond, hoewel nog een aantal maanden te gaan, van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat is altijd weer spannend en in de campagne zal ieder van ons weer haar/zijn best doen zich goed te profileren.

Toch is dat eigenlijk politiek niet correct een politieke partij dient zich permanent in te zetten
voor haar burgers.

Toen ik afgelopen zaterdag keek naar de samenvatting van de herdenkingsbijeenkomst van Johan Friso, werd ik vooral gegrepen door de woorden van Huub Oosterhuis die de boodschap van prins Claus aan zijn zonen citeerde:  probeer de wereld mooier door te geven dan dat je haar ontvangen hebt. Ik dacht: dat is een mooie boodschap van toepassing op alles en iedereen: ook voor onze politiek hier in Borsele. De gemeente mooier doorgeven dan dat we haar 4 jaar gelden ontvingen. De kiezer zal bepalen of dat gelukt is.
Terug

CDA wil geen toeristenbelasting en OZB verhoging
Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2013 heeft het CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de voorgestelde bezuinigingen op de toeristenbelasting en de OZB niet in te voeren. De toeristische sector had van zich laten horen en hebben ook ingesproken tijdens de raadsvergadering. In het amendement wordt wel geregeld dat de bijdrage die men vanouds leverde direct wordt betaald aan de VVV en de voorgestelde verhoging van 20% wordt weer aan de sector teruggegeven om nieuwe activiteiten te ontplooien. Het amendement kreeg steun van alle fracties.

CDA: Drank- en horecawet verantwoord ruimer
Tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft de CDA-fractie een
amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend over het onderdeel drank- en horeca in de algemene plaatselijke verordening (APV). Vanuit de sportclubs, met name die van ‘s-Heerenhoek (Patrijzen) en Heinkenszand (Luctor) werd de vrees geuit dat, als men de kantine op ‘s-zondags pas om 12.00 uur mag openen, er dan elftallen die vroeg moeten spelen hun drankje niet kunnen gebruiken. Het CDA-amendement stelt een verruiming voor van een uur (vanaf 11.00 uur dus). Alle fracties behalve de CU/SGP- fractie gingen hier ook mee akkoord.

>> De amendementen
Terug


De woontoekomst op de Bevelanden
Met deze Agenda wonen 2020 in de Bevelanden lijkt een nieuwe trend gestalte te krijgen.
Er wordt niet meer uitgegaan van steeds maar weer nieuwe bestemmingsplannen met nieuwe wijken, die dan weer verkocht moeten worden. Nee, we gaan meer kijken naar de werkelijke behoefte en leveren van maatwerk en kwaliteit. Niet meer bouwen en ontwikkelen en daar een behoefte voor kweken.
De CDA-fractie denkt dat ook de omgeving van de kernen met de waardevolle landschapskenmerken hiermee is gediend.
De kwaliteit van onze woonkernen kan worden verbeterd, onze fractie heeft hiervoor al een aanzet gegeven met het in beeld brengen van de locaties die onder de maat zijn en verbetering verdienen of plekken die zelfs met onttrekking aan het areaal gediend zijn. Punten verdienen met sloop die weer kan leiden tot een impuls voor de financiering van nieuwbouw en/of verbetering kan een goede stimulans zijn voor kwaliteitsverbetering.
Gelukkig is er sprake van een trendbreuk met wat was in het verleden  een die goed is voor ons en de omliggende gemeenten. Door het in beeld brengen van aantallen en behoefte in de Bevelanden voorkomen wij concurrentie, teveel van hetzelfde en kapitaalverlies. Goede afspraken onderling is goed voor een passend woningareaal.

Impuls voor de Zeeuwse economie
De CDA-fractie ziet de meerwaarde van deelneming aan NV Economische Impuls in. In deze economische zware tijden moeten we alles aangrijpen om de Borselse economie aan de gang te houden en uit te breiden.
Impuls is als een efficiënte kleine organisatie, geen grote bureaucratische organisatie met dito kosten, maar zoals gezegd een kleine efficiënte die een boost kan geven aan de bedrijvigheid in de regio.
Er moet wat gebeuren om bedrijven aan te trekken, te binden en te houden. Geen confrontaties zoals de recente ontwikkelingen  met Verbrugge. of Biobase? Grote gezonde bedrijven kunnen we nog steeds gebruiken in het Sloe.
Voor de kleinere bedrijven uit onze gemeente die uit hun jasje groeien en ook nieuwe vestigingen moeten we ook  een  zichtlocatie kunnen bieden.  Goes heeft zijn A58. Wij willen ook zoiets liefst aan een doorgaande route van bovenregionaal belang.
De CDA-fractie hoopt dan ook dat Impuls, naast Zeeland Seaports, voor ons hier wat in kan betekenen, nieuwe puisten van industrieterreinen maken bij onze dorpen hebben we liever niet, maar we moeten wel op een of andere manier onze bestaande bedrijven binnen kunnen houden. Deelname aan Impuls houdt naar onze mening ook in dat er meetbare resultaten zullen moeten worden geboekt. Te denken aan een periode van 5 jaar. Voor het CDA Borsele is het een must dat het Sloegebied Borsele West of zeg Vlissingen Oost  meer op de kaart komt. Er gaat veel aandacht richting kanaalzone, wij vinden dat onze zijde van de Schelde onderbelicht wordt. Een echte taak voor NV economische impuls dus.
Deelname aan een  Impuls die resultaatgericht werkt, kan zich voor ons snel terugverdienen.
Terug

CDA wil verkrotting tegen gaan
Het voorstel over dorpsvernieuwing is voor de CDA fractie aanleiding geweest in onze 15 dorpen een quickscan uit te voeren, om in beeld te brengen dat het thema dorpsvernieuwing meer moet zijn dan een papieren tijger of een stapel stenen. Dorpsvernieuwing raakt aan leefbaarheid van de inwoners en aan de kwaliteit van onze dorpen.
De quickscan is geen kritiek op het gemeentelijk dorpsvernieuwingsbeleid, maar om aan de hand van concrete voorbeelden, te stimuleren dat samen met burgers die willen investeren in vernieuwing, daaraan daadwerkelijk handen en voeten worden gegeven. >> lees de hele nota
Terug

CDA vraagt om duidelijke voorlichting hondenpoepzakjes
In de raadsvergadering van 3 oktober is de algemene politieverordening(APV) van de gemeente Borsele aangepast.
Het betrof hier onder andere een verordening over de hondenpoep. Omdat er een buitengewone opsporingsambtenaar(BOA) is aangesteld, moeten voortaan mensen die een hond uit laten, laten zien dat ze een zakje bij zich hebben om de uitwerpselen van hun viervoeter te kunnen opruimen. De CDA-fractie heeft gevraagd of wethouder Zandee wil zorgen voor een goede voorlichting en het plaatsen van afvalbakken op plaatsen binnen de bebouwde kom waar veel honden worden uitgelaten bijv. bij speelveldjes van kinderen.
We hopen dat deze gedragsverandering van de hondenbezitters, het mopperen van burgers over hondenpoep zal doen afnemen.
Terug


Het sleept zich maar voort...
Opnieuw staat het gebruik van de anti-hagelkanonnen in Zuid-Beveland ter discussie.
De BZZB die als uitgangspunt heeft een volledig verbod van deze voor de fruittelers belangrijk middel om hagelschade te voorkomen, blijft bezwaar maken. Daarnaast verloopt het proces om tot volledige legalisering te komen, niet aan de motie die de Twee Kamer in 2011 heeft aangenomen.
De CDA-fractie heeft haar frustratie daarover met een brief nogmaals onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.
Terug


Het project 2030 – Borsele op weg naar de toekomst
Krimp, ontgroening, vergrijzing, grote bezuinigingen, zaken die ons de laatste paar jaar in de greep hebben.
Ontwikkelingen die ons steeds meer doen realiseren dat de samenleving verandert en dat het visie vraagt om daarmee om te gaan. Dat is misschien nooit anders geweest maar toch lijkt het nu wel in een andere richting te gaan dan we al vele decennia gewend waren. Er was immers steeds groei, het ging steeds beter, er leek steeds meer te kunnen. En nu, nu even niet.
Maak er iets van en wees vooral niet bang om het eens heel anders aan te pakken dan je gewend was. Dat is een mooie uitdaging voor de toekomst.
We (de gemeente met haar bewoners) gaan kijken tot 2030, de provincie zelfs tot 2040. Of dat realistisch is, ik twijfel.
Wat echter wel de moeite waard is mensen, dorpen, organisaties mee te nemen en bewust te maken van de veranderingen die gaande zijn en met elkaar, samen te ontdekken waar knelpunten liggen. Samen na te denken hoe we die wellicht kunnen oplossen, over grenzen heen te kijken en wellicht een oplossing aan te reiken die helemaal niet voor de hand ligt. Dat vindt de CDA fractie de waarde van dit traject.
Belangrijk is dus dat we de burger echt betrekken, als het gaat zoals een paar jaar geleden bij het Borsels peil dan doen we het niet goed. Het moet een uitdaging zijn om veel mensen te betrekken.
Tien jaar geleden was de analyse dat het hart van het gemeentelijk beleid de leefbaarheid va de kernen is. En dat leefbaarheid niet overal hetzelfde is. Ik hoop dat we die conclusie ook nog kunnen trekken als we dit project evalueren.
Terug
Gemeenteraad 16 mei 2013
De CDA-fractie bekijkt samenwerkingsverbanden altijd met argusogen omdat gebleken is dat deze niet altijd, de zo gehoopte, voordelen opleveren. Voor onze fractie staan 3 zaken voorop:
1.Dienstverlening:
We willen dat deze samenwerking leidt tot een kwalitatief betere dienstverlening aan de burgers van de bevelandse gemeenten in het algemeen en die van onze inwoners in het bijzonder.
2.Voordeel:
Onze fractie wil een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering die op termijn ook financiële voordelen kan opleveren.
3.Toekomstbestendigheid:
Het robuuster niveau van dienstverlening d.w.z. problemen kunnen aanpakken die een grote gemeente kan tegenkomen,  kan er toe leiden dat we, samen, wel een GR zijn van 100.000 inwoners, maar dat we toch zelfstandig  en dicht bij de burger blijven. Gemeentelijke herindeling kan hier dus mee voorkomen worden.
Vanuit deze 3 principes kan en moet dit kaderplan gestalte krijgen.
Tevens hopen wij dat er stapsgewijs zal worden gewerkt en niet alles tegelijk aangepakt wordt. De Borselse variant van, eerst een ding goed doen, en dan pas het volgende aanpakken, zoals dit college voorstelt, spreekt ook ons als fractie het meest aan.
We stemmen in met de 1,5 ton voor dit kaderplan er wensen de gemeenten veel succes met dit ambitieuze project.
Terug
Gemeenteraad 4 april 2013

Kosten Veiligheidsregio wéér ter discussie
Voor ons ligt een voorstel om de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
op enkele punten aan te passen. Ik had na al die jaren van somberheid eindelijk eens een positief verhaal op papier staan. Maar toen las ik de PZC van hedenmorgen.
Ik had willen zeggen dat: “Vooral het derde punt van de aanpassingen ons het meest aanpreekt omdat we als gemeente Borsele jarenlang te veel hebben betaald voor de veiligheid van onder andere de Westerscheldetunne.l”
Ik had willen zeggen dat: “We verheugd zijn dat het Borsels model, om de kosten eerlijker te verdelen over de 13 gemeenten, eindelijk is geaccepteerd door de andere burgemeesters.”
Ik had willen zeggen dat: “Door een transitieperiode voor te stellen de nadeelgemeenten langzaam te laten wennen aan de verhoogde bijdrage.”
Gaan Middelburg en Vlissingen nu toch weer roet in het eten gooien? Komt er toch weer een kink in de kabel en maakt solidariteit plaats voor eilanddenken?
Wat ik toch blijf zeggen is: “Een compliment aan, met name de burgemeester voor  dit behaalde succes.”
De CDA fractie stemt dan ook van harte in met dit raadsvoorstel en hoopt dat Middelburg en Vlissingen ook een verstandig besluit zullen nemen.
Terug


Basisscholen Borsele in gevaar!
De Onderwijsraad heeft de minister geadviseerd om de opheffingsnorm te verhogen van 23 naar 100 leerlingen.
Het CDA vindt dit advies getuigen van eendimensionaal Randstaddenken.  "In plaats van te veroorzaken dat Nederland opgedeeld wordt in drukke delen met goede voorzieningen, en desolate gebieden waar je nergens meer voor terecht kan, kan de Onderwijsraad beter nadenken over manieren om de onderwijskwaliteit op kleine scholen te verbeteren", zegt CDA-kamerlid Michel Rog.
CDA Borsele verzet zich tegen dit onzalige idee. Voor Borsele betekent dit sluiting van 12 van de 19 scholen.Gevolg is 10 kernen zonder school !!!
Wat voorop moet staan is de kwaliteit en bereikbaarheid vanhet onderwijs voor onze kinderen. Niet een of andere stedelijke norm! Niet Den Haag moet bepalen welke scholen dicht moeten en welke niet. Dat kan prima plaatselijk worden bekeken. Als de kwaliteit goed is  (geldt voor alle scholen in Borsele)  en de school toekomst heeft, is er niets aan de hand. Het kan niet zo zijn dat alleen in de stedelijke gebieden kinderen een school dichtbij hebben. Als CDA Borsele willen wij de menselijke maat behouden.
Uitvoering van het advies van de Onderwijsraad zou rampzalig zijn voor het Borselse onderwijs en Borselse samenleving: De kernen Ellewoutsdijk, Baarland, ’s-Heer Abtskerke, Nieuwdorp, Driewegen, Oudelande, Ovezande, Kwadendamme, Nisse en Hoedekenskerke hebben geen school meer.

HEINKENSZAND - Het CDA in de gemeente Borsele komt in actie tegen de dreigende sluiting van twaalf van de negentien scholen in Borsele.
Ellewoutsdijk en Baarland zitten al zonder school en 's-Heer Abtskerke en één school in Nieuwdorp gaan dicht, maar daar komen dan Driewegen, Oudelande, Ovezande, Kwadendamme, Nisse en Hoedekenskerke nog eens bij.
Deze sluiting is het gevolg van uitvoering van het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm te verhogen van 23 naar honderd leerlingen.
"Uitvoering van het advies van de Onderwijsraad zou rampzalig zijn voor het Borselse onderwijs en de Borselse samenleving. Het CDA Borsele verzet zich tegen dit onzalige idee. Het gevolg is tien kernen zonder school. Wat voorop moet staan is de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs voor onze kinderen. Niet een of andere stedelijke norm", stelt het CDA Borsele in een verklaring.
De spreiding van de overblijvende scholen is qua ligging en richting niet evenwichtig, vindt het CDA. Ook nieuwe, toekomstgerichte ontwikkelingen (zoals de vorming van integrale kindcentra) worden abrupt afgesneden en sluiting betekent een enorme kapitaalsvernietiging. Borsele investeerde de afgelopen jaren veel geld in onderwijshuisvesting.

Scholen met minder dan 100 leerlingen moet dicht (aldus Denhaag)
Zo'n 1000 kleine basisscholen moeten binnen vijf jaar worden gesloten of zijn gefuseerd, dit is 14% van alle basisscholen in Nederland. In Zeeland, en dan met name binnen de gemeente Borsele zou dit veel grotere gevolgen hebben. Zoals de zaken er nu voor staan zouden 12 van de 19 scholen moeten sluiten of fuseren, dit vanwege een stedelijk norm.

De afgelopen twee weken heeft het CDA Borsele actie gevoerd tegen dit advies vanuit de onderwijsraad, wij vinden dit getuigen van eendimensionaal Randstaddenken. Wat voorop moet staan is de kwaliteit en bereikbaarheid vanhet onderwijs voor onze kinderen. Niet een of andere stedelijke norm! Niet Den Haag moet bepalen welke scholen dicht moeten en welke niet. Dat kan prima plaatselijk worden bekeken. Als de kwaliteit goed is (geldt voor alle scholen in Borsele) en de school toekomst heeft, is er niets aan de hand. Het kan niet zo zijn dat alleen in de stedelijke gebieden kinderen een school dichtbij hebben. Als CDA Borsele willen wij de menselijke maat behouden. We zijn hierin massaal gesteund door de Borselse inwoners, talloze mails en ruim 160 positieve reacties kwamen binnen op de poll.

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart hebben we de onderstaande motie ingediend om onze ideeën extra kracht bij te zetten. Met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen was het jammer genoeg een close call, echter de motie heeft het gehaald. Deze week zal er namens de CDA Borsele fractie tevens een brief uitgaan richting Sander Dekker de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om duidelijke te maken dat er in de kleinere gebieden, waaronder Borsele, niet gemeten kan worden met een randstad norm.
Terug

Gemeenteraad 7 februari 2013

Groenbeheer evalueert eigen werkzaamheden
Activiteiten evalueren past bij elke volwassen organisatie en is bedoeld te kijken wat er niet goed gaat en dus beter moet.
De afdeling concludeert dat de beoogde verbeteringen van het onderhoudsniveau niet worden gerealiseerd en dat er daarom besloten wordt de intensiteit van sommige onderhoudswerkzaamheden, zoals het snoeien van beukenhagen en het maaien van gazons, te halveren. Uit een proef blijkt ook dat de inwoners hier vrijwel niks van merken.
Er werd ook gekeken naar efficiency, het aantal productieve uren varieert en moet soms worden opgevangen door derden. Er worden zorgen geuit over met name de inzet van de Betho.
Er wordt terecht opgemerkt dat de buitendienstmedewerkers het visitekaartje van de gemeente zijn.
Als we dan ook nog zien dat er vrijwel direct actie wordt ondernomen, als inwoners via de app. op de mobiele telefoon, probleempjes in de woonomgeving doorgeven, kunnen we spreken van een succes; een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze omgeving.
Nogmaals: Deze evaluatie is een stap in de goede richting om de buitendienst nog professioneler te maken.
TerugCDA op bezoek in Oudelande
Op de bijeenkomt van 26 februari in het dorpshuis D ‘n Ostpit in Oudelande,hebben vooral leden van de dorpsraad met de CDA-fractie,zaken besproken die in Oudelande op dit moment spelen. De bewoners van Oudelande kijken reikhalzend uit naar een enquête die moet uitwijzen of er woningen ( en welke: bijvoorbeeld starterswoningen) bij moeten komen in het plan Tolhoek-2.
De verkeersveiligheid zou op enkele plaatsen in de Doelstraat met een gele streep verbeterd kunnen worden. Overigens is men erg te spreken over het verkeersbordenvrije dorp.
Ook kwamen wat perikelen over het openbaar vervoer aan de orde( voorstel om vrijwilligers op bussen te zetten) en werd er door de leden van de dorpsraad onvrede geuit over het begraafbeleid in Borsele. Al met al een avond waar je als politieke partij een goed beeld krijgt van wat er zoal speelt in dit dorp.


CDA op bezoek in Borssele
De CDA- fractie en wethouder bezochten maandag 25 maart in Vijverzicht de inwoners van Borssele. De opkomst was goed en er werden veel onderwerpen aangesneden.
Zo hebben ook de inwoners van Borssele moeite met vrijwilligers te ronselen voor de  “nieuwe” bus die in 2014 gaat rijden. Ook  te hard rijden in de bebouwde kom werd vaak genoemd en dan vooral in de omgeving van de scholen. De 30 kilometerzones worden niet door iedereen begrepen. Ongerustheid werd ook uitgesproken vanwege het ontbreken van bedrijfsterreinen in het dorp alhoewel men ook wel inzag dat ook Sloepoort  hiervoor gebruikt kan worden. Tenslotte werd nog gememoreerd dat men het jammer vond dat het consultatiebureau in Borssele definitief gesloten is.


Ovezandenaren tevreden over hun dorp
Op de derde bijeenkomst die het CDA-Borsele aan de dorpen brengt, was op 23 april Ovezande aan de beurt.
Een handvol mensen had de moeite genomen om met de voltallige fractie en een delegatie van het bestuur van gedachten te wisselen over de leefbaarheid van hun dorp.
Omdat er de laatste jaren vele projecten zijn afgerond zoals een brede school, een woonzorg-complex, nieuwe sportvelden, tennisbanen en voldoende bouwgrond, waren de inwoners heel tevreden.
Een puntje van kritiek was de verpaupering van enkele panden aan de Hoofdstraat en een mogelijke verslechtering van het openbaar vervoer in de nabije toekomst.
Terug