Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
September 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
November 2014
November 2014
December 2014

Over Jeugdhulp en de nieuwe inkooporganisatie
Er wordt een inkooporganisatie jeugdhulp opgericht en ingericht en deze wordt ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling van de GGD.
Eerlijk gezegd is de CDA-fractie wel geschrokken van de bekostiging van de inkooporganisatie. Hoewel wij de argumenten om de inkoop bij de GGD onder te brengen  plausibel vinden, wil dat echter niet zeggen dat het elders goedkoper zou kunnen. Is daar naar gekeken?
12 fte voor 1,3 miljoen is toch wel erg fors.  Het argument dat de jeugdzorg onder een vergrootglas komt en dus kwalitatief sterke medewerkers nodig heeft, vinden we wel makkelijk. Volgens onze eenvoudige mening dienen we ook op te passen niet in valkuilen te vallen die we nou net hopen te dichten.
De uitdaging om vanaf 2016, na enige opgedane ervaring met minder fte en dus minder geld verder te kunnen, zal wel bewaarheid moeten worden want de eerste korting vanuit het ministerie is zeker niet de laatste. Bovendien is het nog maar de vraag of we het nu gaan redden voor het thans beschikbare macrobudget.
Tijdens de vele informatiebijeenkomsten heeft de fractie meegekregen dat met de grote zorgaanbieders gesprekken worden gevoerd. Gezien het korte tijdsbestek waarop de transitie formeel in gang moet worden gezet, ontbreekt blijkbaar de tijd om met alle aanbieders te praten. Gelukkig, zo zegt de voorzitter van de Task Force, is het goede bericht dat de kleine aanbieders bij elkaar kruipen. Daarmee geen garantie voor hun daadwerkelijk voortbestaan. Daarom breken we als fractie wederom een lans voor de kleine zorgaanbieders in het Borselse. Couleur locale, dat willen we toch zo graag. Laat het meer zijn dat een papieren slogan en laten we vooral de meerwaarde van die kleine aanbieders honoreren.
Wat onze fractie ook zeer belangrijk vindt is dat er op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt over de onderlinge solidariteit van 13 gemeenten op langere termijn. Is daar al meer zicht op?
Zoals de verdeling van het macrobudget nu voorligt, lijken er geen gelden over te blijven voor de organisatie op gemeentelijk niveau. Uit welk budget wordt die plaatselijke oftewel onze organisatie dan eigenlijk betaald?
We vernemen dat geprobeerd wordt de frictiekosten zoveel mogelijk te beperken. Maar voor wiens rekening zijn eigenlijk de beperkte frictiekosten. Heel nadrukkelijk stellen we hier nog maar eens dat die niet voor de gemeenten zijn.
De dekking van de incidentele kosten in 2014 is eveneens nog onduidelijk.
Terug

Buurtsupers zijn waardevol voor leefbaarheid
Donderdag 4 september heeft de gemeenteraad een beslissing genomen over wel of niet een tweede supermarkt in Heinkenszand.
Voor het CDA een moeilijke beslissing. Wij zijn immers de partij die er altijd alles aan doet de leefbaarheid van de kleine kernen te behouden. Een supermarkt zou daar dus een bedreiging voor kunnen zijn. Om goed onderbouwd een beslissing te kunnen nemen hebben wij als CDA geëist dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen, uitgevoerd door een goed en betrouwbaar onderzoeksbureau.
Mede op basis van dat onderzoek hebben wij een afweging gemaakt.
De buurtsupers beschermen tegen gevaren van buitenaf, natuurlijk! Nieuwe ontwikkelingen, door veranderd koopgedrag tegengaan? Natuurlijk niet dat zou niet eens kunnen. Daar gaat een gemeente niet over en ook het CDA niet.
Heinkenszand wil graag een discounter. De economische structuur en de ruimtelijke omgeving geeft die mogelijkheid.
Ook wanneer er niets veranderd blijven de omzetten van kleinere supers gigantisch onder druk staan.  Door veranderingen in koopgedrag, internet en de aanzuiging van groter winkelaanbod in de omliggende gemeenten. Stijgend omzetverlies dus.
Wij menen dat een paar factoren kunnen bijdragen tot het beter in stand houden van de leefbaarheid.
Een daarvan is een beter en completer winkelaanbod in Heinkenszand toestaan om een terugkerende koopstroom op gang te brengen die anders alleen maar wegsluist naar buiten de gemeente.
Daarnaast dorpsbewoners er op wijzen dat alleen zij hun winkel in stand kunnen houden door dan ook werkelijk zoveel mogelijk hun dagelijkse aankopen in hun dorp te doen.
Innovaties in de kleine supers stimuleren, misschien met on-line bestellingen, meer service dan de grote jongens geven, acties, streekproducten,  enzovoorts.
Volgens het CDA moet het mogelijk zijn om met slim opereren te kunnen  blijven bestaan tegen de verdrukking in.
Terug

Milieu scoort goed in Borsele
Uitgebreid  jaarverslag  waarvoor de complimenten.
Inmiddels zijn er al heel wat duurzame acties de revue  gepasseerd. Zo waren er: de bloemveldjes, 15% besparing op het wagenpark, zonnepanelen, grijswater, duurzaam ‘Diekendamme’, ‘warme truiendag’, afbreekbare koffiebekers enzovoorts.
Afgelopen week  is er weer een goede actie opgestart in Baarland. De bewoners hebben allemaal bezoek gehad aan de deur of zij mee willen doen met een proef van 6 maanden plastic kunststof verzamelen. Een goede actie want jammer genoeg blijft het kunststofverzamelen nog een beetje achter lopen in onze gemeente. Op dit moment halen wij 19% kunststof binnen, ons streefgetal is om bij de 50% te komen. Over de totale gemeente.  Moet lukken maar dit heeft natuurlijk ook even de tijd nodig.
Het ‘Plak een bak’’ project staat als een huis , de complimenten voor de organisatie en de burger. Recyclen samen met een bepaalde groep zoals met de schoolkinderen juichen wij toe. Je kan het immers niet vroeg genoeg leren.
Het toepassen van Zonnepanelen heeft een enorme vlucht genomen, wij vinden echter dat de panelen niet zomaar te pas en te onpas overal neergelegd kunnen worden. Op bedrijventerreinen heeft bijvoorbeeld onze voorkeur, op zichtlocaties  kan dit bijvoorbeeld gevoelig liggen. Zo moet je bijvoorbeeld, wanneer je een bouwvergunning aanvraagt, aan allerlei eisen voldoen.  Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat als het over panelen gaat het elkaar wel eens in de wielen kan rijden.
Diekendamme, zo een project moet wel constant opgestookt worden, anders gaat de ‘kachel’ uit.
De CDA-fractie wil verder op de hoogte gehouden worden over de beschikbare middelen voor Baarland, als er geen activiteiten worden georganiseerd.
Voorts wil de fractie op de hoogte gehouden worden over de gezondheidsonderzoeken om de effecten van de anti-hagelkanonnen te meten.    

De bibliobussen gaan verdwijnen
Hoewel het bijzonder spijtig is dat hiermee wederom een voorziening in de kleine dorpen gaat verdwijnen, blijken de kosten dermate hoog dat ze in deze tijd niet meer verantwoord zijn. Bovendien maakt slechts een klein aantal lezers gebruik van de bussen en afgezet tegen een kostprijs van € 1.100,—per uur, bleek handhaving geen haalbare kaart meer.
Gelukkig komen er leesconsulentes voor in de plaats. Zij zullen op de scholen op professionele wijze werken aan leesbevordering onder de jeugd. Dat is heel belangrijk en het CDA verwacht daar positieve resultaten van. 
Ook hebben volwassenen inmiddels de gang naar de vaste bibliotheken gevonden; in het andere geval wordt in overleg met de abonnee een oplossing bedacht. Boeken kunnen bijvoorbeeld door dorpsgenoten worden meegenomen. In ‘s-Heer Abtskerke is zelfs al een mooi initiatief door de dorpsraad bedacht. Voortaan gaat men gezamenlijk naar de bibliotheek. Zo snijdt het mes aan twee kanten: én lezen, én onderlinge saamhorigheid. Heel mooi!
 
Preventie- en handhaving alcohol 
De gezondheid van onze jeugd gaat ons CDA ter harte; dat door sommigen overmatig alcohol gedronken wordt, niet af en toe maar heel vaak: dat is niet best.
De maatschappij raakt inmiddels steeds meer doordrongen van het gegeven dat teveel, veel te veel alcohol niet zo onschuldig is als het lijkt.
We zien dat dit bewustzijn resultaat oplevert. De preventieve inzet werk: De cijfers voor onder de 16 tonen dit aan.
Nu in Den Haag is besloten de leeftijd verder te verhogen, tot 18 jaar; dient een gemeente zelfs handhavend op te treden. Daartoe is een bedrag van 11.000,-- beschikbaar en de boa moet rondgaan. Het ligt bij wet vast.
Maar een ding wordt over het hoofd gezien: meer jongeren gaan uit het zicht drinken.
Het CDA is een sterk voorstander van voorlichting, van preventie. We zijn er ook van overtuigd dat dit werkt. Daarnaast: Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor hun kroost.
Een motie van D66 om het voorgestelde bedrag van € 11.000,—te verdubbelen, is wat het CDA niet nodig. Laten we eerst maar goed inzetten op preventie om ouders en adolescenten te doordringen van de schade van een te hoog alcoholgebruik. Laten we de verantwoordelijkheden laten waar ze horen en niet doorschieten in te ver gaande regelgeving.

Bestuursrapportage 2014
Een heldere overzichtelijk opgestelde stuk. Een positief resultaat waarvoor het college en de financiële afdeling de complimenten verdienen maar zeker ook een aantal punten om even nader bij stil te staan.
Programma Bestuur
Het wordt geweten aan een andere telmanier maar het aantal bezoekers van de website is flink gedaald. Zeker in een tijd van een groeiend aantal digitale aanvragen is dat in ieder geval vreemd. Iets wat de aandacht verdiend.
Voor wat GR. de Bevelanden betreft staan er voorlopig enkel kosten geraamd door uitstel van bepaalde zaken. Dit terwijl er op dit moment nog veel discussie is over de zeggenschap van de gemeenteraden. En juist die raden zien op dit moment nog niet direct de voordelen. Ze zullen wellicht wel komen maar voor wie? De kost gaat ook hier voor de baat uit maar breng aub goed in beeld wat die baat voor Borsele zal zijn.
Voor de verbouwing van het gemeentehuis ziet het er naar uit dat het budget niet geheel gebruikt gaat worden. Wellicht een mogelijkheid om van het resterende budget een deel aan de aankleding van de centrale hal te besteden?
Programma Veiligheid
De kosten voor veiligheid per bewoner moeten dalen richting het Zeeuwse gemiddelde. Daarbij is het nu goed om te zien dat er overeenstemming is over de VRZ bijdrage waardoor het voor onze burgers weer iets goedkoper wordt.
Vervolgvragen daarbij is wel wat de kosten gaan worden om voor de veiligheid op onze wegen te komen tot 90 % met het cijfer 6. Nu zitten we rond de 80 % dus we hebben nog even te gaan.
Dan het rapport Maatwerk van de VRZ:
Door de voorgestelde sluiting van de post Baarland zal het er in die hoek van onze gemeente niet veiliger op worden.
Aanrijtijden worden opgerekt naar 18 of soms meer dan 20 minuten. Dit kan niet de bedoeling zijn van iets wat door de VRZ directeur niet een simpele bezuinigingsronde genoemd wordt maar een optimalisering van de veiligheid. Een rapport waarin de uitrukken buiten kantoortijden niet meegenomen worden, van het bestaan van een camping die het bewonersaantal meer dan verdubbeld geen gewag wordt gemaakt, kunnen wij niet echt serieus nemen. Alles is nog bespreekbaar hebben we alweer van de uit de school klappende en lekkende directeur gehoord maar de post Baarland is al wel genoemd. Als reden werden o.a. Gegeven dat ze geen vrijwilligers kunnen vinden! Terwijl er in Baarland een wachtlijst is om bij de vrijwillige brandweer te mogen komen. Het maatwerk rapport gaat ook nog alleen uit van het blussen van branden. Dit terwijl vanwege het ontbreken van snelle ambulancehulp in het gebied rond Baarland de brandweer juist ook levensreddende handelingen kan verrichten bij ongevallen. Ook de AED wordt in veel gevallen bediend door brandweervrijwilligers. Dit gooien we hiermee ook weg. Ook niet bepaald een plus voor de veiligheid van onze burgers. Dan tot slot de bezuinigingen zelf. Iets bezuinigen wat je elders weer op moet bouwen kost ons inziens enkel geld. Dan blijft de bezuiniging op de vrijwilligers over. Dat beperkte bedrag moet in de VRZ begroting vast ergens anders gevonden kunnen worden.
Bij de vorming van de VRZ is ooit gezegd 'er gaan geen mensen af' daar schijnt nu weinig meer van over te zijn van die belofte.
Dan nog even de wijkscan. Is al meer in detail bekend wat dit gaat betekenen voor het aantal wijkagenten in onze gemeente?
Programma verkeer en openbare ruimte
De kruising N666 bij de Zwaakse Weel. Er staan een flink aantal betrokkenen maar in mijn beleving heeft de ZLTO ook voor het agrarisch belang aan tafel gezeten. Wij willen hier dan ook nog even het geluid laten horen dat bij de inpassing rekening gehouden dient te worden met het agrarische gebruikt. Aan en afvoer van producten brengt bepaalde verkeersbewegingen met zich mee.
Programma locale economie
Als stokpaardje benoem ik toch graag nogmaals het grote belang van onze lokale bedrijven. Zowel economisch als qua werkgelegenheid. Graag hiervoor dan ook blijvende aandacht in het inkoopbeleid. Vergeet de lokale ondernemer niet.
Dan Delta, onze Zeeuwse trots. Laten we dit zo houden. Een bedrijf wat sterk genoeg is om op een goede manier overeind te blijven. Lasten we dit niet verkwanselen door persoonlijke belangen en de ultieme wens over ieder besluit van de directie nog een provinciaal of gemeentelijk plasje ter goedkeuring te moeten geven. Dit is niet In het belang van Delta en dus ook niet in ons belang. Dat we goed en tijdig geïnformeerd dienen te worden klopt maar een remmende rol is niet wenselijk.
Programma onderwijs
Voor wat betreft het geld voor het onderhoud van de gebouwen. Hierin hebben wij het vertrouwen in de besturen dat dit geld goed besteed gaat worden. De samenwerking hierin tussen de besturen zien wij als zeer positief.
Programma Cultuur Recreatie & Sport
Voor wat betreft de promotie van onze fraaie gemeente van contrasten zien wij hier ook een rol voor de Stichting Land van Borsele. Er worden daar al zaken ontwikkeld. Knoop deze dingen aan elkaar en versterk elkaar. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.
Tenslotte het puntje dorpsvernieuwing.
Volgens het CDA gaat het hierin primair om de kwaliteit van de bestaande gebouwen. Het tegengaan of omkeren van de verpaupering dus. Het kan wat ons betreft dan ook niet zo zijn dat aan het einde van het hiervoor beschikbaar gestelde potje we met verpauperde gebouwen blijven zitten terwijl het potje opgegaan is aan zonnepanelen en trapliften. In dit geval wenst het CDA primair in te zetten op het voorkomen van verkrotting en het tegengaan van verpaupering.
Tot zover. Wij kunnen als CDA accoord gaan met de in de PRORAP voorgestelde bestemmingen.

Het bevrijdingsmuseum
Ooit gestart als hobby, uitgebouwd tot museum en nu ligt een plan voor een themapark  met gebouwen.
Naast het uitbreiden van het museum met collectie en gebouwen  gaat het museum de vergeten slag om de Schelde opnieuw in de schijnwerpers zetten.
De stichter van dit alles, Kees Traas is zeer ondernemend daarnaast is hij, enthousiast, heeft durf, kennis en is een diplomaat.
Traas heeft laten zien dat je met de juiste mensen om je heen heel veel kan bereiken.
Het CDA spreekt deze inzet van mensen erg aan. Immers ook wij menen dat tussen de mensen staan en mensen motiveren de sleutel is om met elkaar wat te bereiken.
Als de plannen werkelijkheid worden heeft Borsele strakst naast de Stoomtrein, de Vlindertuin, de camping en paviljoen de Landing in Baarland, naast een prachtig landschap ook nog eens een Museum van internationale allure. Wie is daar niet blij mee!
Borsele wordt op een professionele manier op de kaart gezet, de oorlog en de Slag om de Schelde wordt zo niet vergeten en wordt zichtbaar gemaakt tot in detail zodat de  inzet en het lijden van die generatie voor ons levend wordt gehouden.
Zelfs tot in Canada is men bekend met het museum.
Het Stiltebos wat wordt ingericht is dan een goede plek voor bezinning na alle indrukken van themapark en museum.
De CDA fractie vindt het huidige plan professioneel van opzet, goed onderbouwd en klaar voor de toekomst. Wij zijn er blij mee dat we het plan vanaf het begin hebben kunnen steunen Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij als CDA ons dan ook positief uitgesproken over het raadsvoorstel.
We wensen de stichting dan alle succes toe voor het uitbouwen van het plan
TerugDe begroting 2015
Omwille van de snelheid willen wij allereerst de complimenten overbrengen aan het College en de afdeling financiën voor het opstellen van een sluitende begroting voor de komende jaren. Volgens de regionale media zitten de Zeeuwse gemeenten op zwart zaad maar de positieve uitzondering van onze gemeente is jammer genoeg wederom niet aan bod gekomen. Daarom willen wij deze hier nogmaals benoemen. Ook kunnen wij akkoord gaan met het vaststellen van de Programmabegroting en meerjarenraming zoals deze voorligt.
Toch ook nog enkele opmerkingen en aanbevelingen bij voor onze gemeente belangrijke punten.
Het gehele sociaal domein komt begrijpelijk niet uitgebreid aan de orde maar we zullen dat op 18 november uitgebreid behandelen.

Programma bestuur:
De nieuwjaarsreceptie op locatie kan zeer interessant zijn. CDA. Ziet dan ook uit naar een innovatieve invulling.
Het onderwerp integriteit wordt verder opgepakt. Iets wat het CDA zeker toejuicht.

Programma veiligheid:

Baarland inrijdend kunnen de Borselse bewoners al zien dat met een potentieel minder veilige zone binnenkomt. We hebben het al uitgebreid aangegeven maar het CDA maakt zich er sterk voor dat een ordinaire bezuinigingsronde van de VRZ voor onze bewoners niet uitmond in een onveiligere situatie. Hoe is de stand van zaken nu?

Programma Locale Economie:
Wij willen hierbij toch nog onze waardering uitspreken voor de vasthoudendheid die is betracht in het Thermphos dossier. Er komt nu een aanvaardbare oplossing waarmee het risico voor onze gemeente goeddeels tot het niveau van voor het faillissement teruggekeerd is.
Dan nog Delta. Een dossier wat onze aandeelhoudersvertegenwoordiger veel tijd kost. Nu het splitsingsdossier nog steeds boven de markt hangt staan nog steeds 800 Zeeuwse banen op de tocht. Wij roepen onze collega's van andere landelijk opererende partijen dan ook op dit dossier bij hun partijgenoten aan de orde te stellen opdat dit ondoordachte idee niet wordt doorgevoerd.

Programma onderwijs:
Het CDA vraagt zich af hoe het staat met de Pilot voor Borsele om te komen tot een kwaliteit- en bereikbaarheidsplan?

Programma Cultuur, Recreatie en Sport:
Voor wat betreft de sport juichen wij verregaande samenwerking tussen verenigingen toe. Zijn er buiten de ontwikkelingen in Nieuwdorp en Lewedorp nog meer zaken te melden?
Dan cultuur en meer bepaald het historisch museum in Goes. We hebben kunnen zien dat hiervoor weer een eenmalige subsidieaanvraag binnengekomen is. Het CDA heeft eerder al gepleit voor een verregaande evaluatie van het totale cultuurbeleid en de gemeentelijke uitgaven die daaraan verbonden zijn. Zijn deze geldstromen nog samenhangend en is er geen plaats voor meer taakgerichte financiering? Wellicht kan hiervoor en inforaad ingepland worden waarmee we meer samenhang in het geheel kunnen krijgen.

Programma bouwen aan ruimte:
Naast de verpaupering in onze dorpen wil het CDA hier ook aandacht vragen voor de toenemende verpaupering in het buitengebied.

Programma Algemene dekkingsmiddelen:
Wij zien uit naar de toegezegde kwartaalrapportages inzake de zorg en het Sociaal domein. Een zeer goede zaak dat dit op deze manier opgepakt wordt.
In het licht dat Borsele bij de goedkoopste Zeeuwse gemeenten wil blijven horen moeten we blijvend letten op eventuele kostenstijgingen voor onze burgers. Als ik zie dat elders de OZB met ruim 6% verhoogd wordt dan doen we dit als Borsele nog erg goed.
Terug

Overlast mezen in de fruitteelt verontrust CDA Borsele
Het CDA-Borsele is verheugd over het onlangs bereikte Ganzenakkoord. Zeker voor de bedrijven in onze gemeente die zich bevinden in de buurt van gebieden waar bovengemiddeld problemen zijn. We kennen het Sloebos en het ganzengebied in De Poel. Dit akkoord verdient de complimenten aan alle betrokkenen. De uitvoering moet echter nu ook voortvarend ter hand genomen worden om de ontstane problemen ook daadwerkelijk op te lossen.
Nu dit probleem is opgelost blijft er, na een aanpassing van de koers die het Faunafonds vaart, voor de fruittelers in onze fruitdichte gemeente een ander probleem over. Het plan ligt voor om de vergoeding van de mezenschade in de fruitteelt in 3 jaar af te bouwen naar 0. Geen vergoeding meer voor schade die een fruitteler op dit moment met de huidige middelen niet kan voorkomen. Dit gaat voor onze gemeente, met de grootste oppervlakte aan perenteelt in Nederland, grote gevolgen hebben. Dit is zeker geen wenselijke situatie nu de prijzen in die markt door vele oorzaken toch al onder druk staan.
Afschaffing van een vergoeding zonder dat daarvoor iets in de plaats komt kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. Wij vragen dan ook de afschaffing op te schorten tot dat er een goede technische oplossing is voor dit probleem.
Terug


Mona Keijzer komt op voor de mantelzorger
Op 8 november jongstleden heb ik op het CDA-congres in Alkmaar het meldpunt voor mantelzorgers "Meld het Mona" geopend. De week daarna zijn alle lokale politici daar over geïnformeerd. Ik mocht vele warme reacties van hen ontvangen. Het is doet mij goed om te merken hoe geweldig betrokken iedereen bij dit onderwerp is.
Uit de eerste reacties naar het meldpunt blijkt onder andere dat er sprake is van zorgen over hoe het nu gaat met al die veranderingen en of het wel goed komt. Ook al was het CDA in de Tweede Kamer het niet met alle keuzes van de regering eens, vind ik het van het grootste belang dat deze overgang goed verloopt. Daarbij wil ik samen met de CDA-leden de ervaringen rond de decentralisaties snel op kunnen vangen en met elkaar kunnen delen. Zo zorgen we er samen voor dat burgers door ons gehoord worden. Daar waar meldingen een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreffen zal ik deze dan ook kortsluiten met de lokale CDA'ers, zodat zij hun vertegenwoordigende rol kunnen oppakken.
Terug

Gemeenteraad 11 december 2014Succes verkiezingsitem CDA Borsele, ‘Dorpsvernieuwing,’ een feit
In de raadsvergadering van 11 december is gesproken over Dorpsvernieuwing en dat onderwerp Is de CDA fractie uit het hart gegrepen. We hebben ons als CDA fractie tijdens de verkiezingscampagne erg sterk gemaakt de verpauperde plekken in onze gemeente in beeld te brengen en het nieuwe college opgeroepen daarop beleid te maken. Daaraan is dus gehoor gegeven. Dorpsvernieuwing is een van de aandachtsvelden van het collegeprogramma 2014-2018.
Alle panden per direct opknappen is een utopie. Daartoe mankeren op dit moment de middelen maar faciliteren en meedenken met de burger is alvast een ding.
Dat de gemeente faciliteert en de strikte regelgeving wat loslaat, biedt kansen. Met het accorderen van het voorstel is een bedrag van 500.000 gereserveerd voor Dorpsvernieuwing. We realiseren ons dat dit bedrag verre van toereikend is om alle idealen te verwezenlijken maar zoals altijd en overal: alle beetjes helpen en de subsidiebedragen gelden wel als een prikkel aan de burger om in actie te komen. Het plan rust op drie peilers: bevorderen van levensloopbestendigheid, opwaarderen van het energielabel van een woning en het aanpakken van panden die al verpauperd zijn. Met de eerste twee peilers wordt vooral bevorderd dat panden een redelijke kwaliteit krijgen en daarmee niet op de verpauperingslijst terecht komen; bovendien dat mensen langer thuis kunnen wonen en duurzaamheid wordt bevorderd.
Want ook daaraan moet gewerkt worden. De derde peiler betreft de aandachtslokaties zoals die door onze fractie eerder in beeld zijn gebracht. Bedoeling is eigenaren te benaderen en met hen samen de mogelijkheden tot verbetering te bekijken.
Het voorstel dat voorligt is in ieder geval een stap in de goede richting. Levensloopbestendig maken van woningen, het opkrikken van het energielabel we kunnen er niet tegen zijn. Belangrijk is dat de beschikbare gelden onderling uitwisselbaar zijn, ook de toezegging, op verzoek van de CDA fractie, per kwartaal de aandachtslokaties onder de aandacht te brengen, vinden wij van meerwaarde. Zo houden we zicht op het totaal en kan waar nodig worden bijgestuurd. Als CDA fractie zijn we blij dat Dorpsvernieuwing prominent op de agenda is gekomen.

Brandweer Baarland en Ovezande blijven paraat!
De felle protesten en acties vanuit de brandweerkorpsen Baarland en Ovezande, de dorpsraden, diverse politieke partijen en niet te vergeten de stellingname van onze burgemeester, leiden tot positief resultaat. De Veiligheidsregio heeft besloten beide korpsen voorlopig! met rust te laten. De veiligheid voor onze dorpen is gewaarborgd en daar zijn we als CDA fractie heel blij mee.
Terug