Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.

380KV-tracé, landschappelijke verwoesting

Versobering plan Sloeweg een zorg

Kwadendamme gaat veranderen

Bjorn Boonman (CDA) verlaat de gemeenteraad

Rien Huige volgt Bjorn Boonman op in CDA-fractie

Werkbezoek zorgcentrum De Kraayert

Uit de raadsvergadering van 5 maart 2015

Uit de raadsvergadering van 10 juli 2015

Uit de raadsvergadering van 10 september 2015

CDA-fractie verwent bewoners zorgcentrum De Rietzanger

Uit de raadsvergadering van 1 oktober 2015

Bijdrage CDA-fractie Begroting 2016

Uit de raadsvergadering van 3 december 2015

 

 

 

Het nieuwe 380KV-tracé, landschappelijke verwoesting

Het CDA vraagt aandacht voor de ramp die Zeeland en vooral ook Borsele gaat treffen door het transport van elektriciteit van west naar oost  dwars door Zeeland heen.

De aanleiding voor deze brief komt na een bezoek aan een info- cessie van Tennet in Middelburg.

Door deze kleine infosessie werden we somber gestemd over het landelijk aanzien van onze gemeente en Zeeland in t bijzonder. Wat later nog eens versterkt werd door het recente artikel in de PZC over de windparken voor Walcheren.

Op basis van voor Zeeland foute uitgangspunten worden windmolenparken geplaatst voor de kust waar we dat niet willen en dan ook nog eens te dichtbij. Zwaar gesubsidieerde stroom wordt opgewekt is de bedoeling waar al een overschot van is op de markt.  Het transport van deze elektriciteit dwars door ons gebied zal door het kabel -en mastentracé blijvend de beroemde en bejubelde luchten het Zeeuwse landschap beschadigen.

Daarnaast  veroorzaakt het aan de horizon beweging en onrust, verder  gezondheidschade, economische  schade en zeer  bedreigend voor de toeristische sector.

 

In Borsele zal naast het opruimen van de oude masten door de Zak er toch nog één  wel ons landschap doorkruisen. Deze loopt momenteel nog vanuit Borsele richting Kapelle langs de boerderijen aan de Goesestraatweg bij ’s Gravenpolder en het waterafvoerkanaal bij de historische terp.

Dit leidingparkoers zal worden  verlegd en zal over de beide boerderijen van de families Goense junior en senior heen komen te  lopen.

Tegelijkertijd komt dan  het leidingtracé over het cultuurhistorisch erfgoeddeel van “de stoomtrein Goes – Borsele”te lopen.

Ook komt hij nog dichterbij de woonkernen van ’s Gravenpolder en ’s Heer Abtskerke.

Deze keuze is zeer ongewenst en onnodig.

Volgens onze informatie heeft de minister toegezegd leidingen ondergronds aan te willen leggen op die extra gevoelige plaatsen waar dat kan en nodig is.

Wij zien teveel negatieve ontwikkelingen door het mastentracé. Wij zullen daarom pleiten voor zoveel mogelijk ondergronds en zoveel mogelijk onder water. Maar het liefst helemaal niet.

 

Wij weten dat zeer binnenkort met de overheidsinstanties gesprekken worden gevoerd over het tracé binnen Borsele.

 

Ons dringende verzoek aan het college van Borsele is om bij de komende onderhandelingen als  college krachtig in te zetten op het ondergronds aan leggen van het door ons geschetste tracé in Borsele.

 

De voordelen zijn:

Dat landschappelijke schade in de waardevolle  Zak van Zuid-Beveland en de dorpen kan worden voorkomen.

Dat gezondheidsrisico’s en maatschappelijke schade voor de diverse bewoners kunnen hiermee worden voorkomen.

Terug

 

 

 

Versobering plan Sloeweg, een zorg

Er liggen een heleboel vragen over de gang van zaken rondom het project Sloeweg. Die moeten in de toekomst zeker beantwoord worden maar voor het CDA-Borsele is het nu van het allergrootste belang dat de doelstellingen van het project overeind blijven. De doorstroming moet verbeteren, de veiligheid moet worden gegarandeerd (zeker ook voor de fietsers) en het sluipverkeer moet worden ontmoedigd. Met de op handen zijnde bezuinigingen is het maar zeer de vraag of dit allemaal gaat zoals is afgesproken.
De communicatie laat bij dit project ook zeer te wensen over. Wij zijn als raad pas geïnformeerd toen alles al via de pers bekend was. Het college was niet eerder op de hoogte. Gelukkig is er inmiddels vanuit Gedeputeerde Staten de toezegging dat er periodiek overleg zal zijn over de komende oplossingen. Het is immers een project wat voor het grootste deel in onze gemeente ligt. Als er in de toekomst aanpassingen gedaan moeten worden zullen wij hier wellicht bestemmingsplannen voor aan moeten passen.
Een goede doorstroming en de veiligheid voor automobilisten en fietsers moet in de nieuwe plannen gewaarborgd worden. Ook de bereikbaarheid van het achterland voor vracht- en landbouwverkeer is voor het CDA van groot belang.
Tot slot moet het proces zeker ook goed tegen het licht gehouden worden. Hoe lang was dit reeds bekend? Is er bewust informatie achter gehouden? Is er met de 57+ regeling niet teveel kennis weggevloeid betreffende dit project? Dit zijn zomaar een aantal vragen die leven bij de bevolking maar ook bij het CDA-Borsele. Wanneer het project weer goed op de rol staat moeten deze vragen zeker ook beantwoord worden. Het CDA zal dit dossier zeker positief kritisch blijven volgen.

Terug

 

 

 

 

 

Kwadendamme verandert

Donderdag 8 januari is raadsbreed ingestemd met de nieuwe invulling van het centrum van Kwadendamme. Eerder was al een krediet van€ 724.000,- beschikbaar gesteld.

8 zogenaamde meegroeiwoningen, een dorpsplein dat geschikt wordt gemaakt voor zowel evenementen als dagrecreactie, het opknappen van de brandvijver met een parkje aan de achterzijde van de nieuwe woningen gaan straks het zicht bepalen. Door een vooruitziende blik bij de realisatie van bestemmingsplan Oud Vreeland was er ruimte te speeltuin te verplaatsen. Dit is inmiddels gerealiseerd en de nieuwe speeltuin staat er weer spic en span bij. Het is leuk te vermelden dat de brandvijver de oorsprong van het dorp Kwadendamme.

Leuk om te vermelden is nog wel dat de brandvijver een historisch restant van de oorsprong van het dorp is. De naam Kwadendamme refereert aan een kwade dam of dijk die de in de 14e eeuw drooggelegde Oud-Vreelandpolder moest beschermen tegen zeearm de Zwake. Na de doorbraak van de eerste dijk werd zo’n 200 meter oostwaarts een nieuwe dijk aangelegd, welke later eveneens is doorbroken. Toen in 1521 het nabijgelegen dorp Oostende in de golven verdween, ontstond er nabij de kwade dam een nieuw gehucht, genaamd Quaedamme. Een kwade dam dus.

Naast het opknappen van de vijver zal er ook een informatiebord worden geplaatst om de historie van het dorp wat beter in beeld te brengen.

Terug

 

 

 

 

 

Bjorn Boonman (CDA) stopt als raadslid

Werkdruk en studie nopen raadslid Bjorn Boonman tot afscheid uit de gemeenteraad van Borsele. Als fractievoorzitter vind ik het erg jammer dat we afscheid moeten nemen van Bjorn. Ons jongste raadslid, maar inmiddels wel met 5 jaar waardevolle ervaring, gaat vertrekken zodra de opvolging is geregeld. De werkdruk in combinatie met het evenzo drukke raadswerk blijken voor hem steeds moeilijker te combineren. Als fractie begrijpen we dat heel goed. Blij zijn we met de blijvende betrokkenheid van Bjorn. Hij heeft toegezegd de fractievergaderingen te blijven bezoeken opdat hij bij de volgende verkiezingen weer van de partij kan zijn.

Terug

 

 

 

 

 

Rien Huige nieuw raadslid Borsele

Enige tijd geleden bent u geïnformeerd over het voorgenomen terugtreden van Bjorn Boonman uit de gemeenteraad van Borsele. Inmiddels is de opvolging bekend en kunnen we mededelen dat Rien Huige zijn plaats gaat innemen.

Rien Huige is 47 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is geboren in de Zak van Zuid Beveland en na een lange periode van omzwervingen voor studie en werk, met het gezin terug beland op de ouderlijke stek in de buurt van Hoedekenskerke.

Rien Huige is opgeleid als jurist en werkt sinds 2011 bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als hoofd van de afdeling Materialen & Bouwproducten. Zijn afdeling houdt zich bezig met standardisatie van afspraken die bijvoorbeeld het bouwproces in Nederland ondersteunen. Voor 2011 was hij werkzaam bij de Rijksoverheid in diverse functies en vooral bezig met Europese en Internationale dossiers.

Hij vindt het belangrijk een steentje bij te dragen aan zijn directe omgeving. Toen het Borsels CDA bestuur hem vroeg de vrijkomende plaats van Bjorn Boonman in de gemeenteraad van Borsele in te vullen, reageerde hij positief.

Zijn argumentatie is als volgt: “Met de opkomst van de participatie maatschappij vind ik het juist nu interessant  op lokaal niveau actief te zijn en wie weet kan ik mijn ‘Haagse’ ervaring, waar ik ook reeds actief was binnen het CDA inzetten in Borsele.”

Rien Huige neemt de portefeuille van Bjorn Boonman over en dat betekent dat hij zich binnen de raad zal bezighouden met Sport; Bouwen en Wonen; Openbare ruimte; project Borsele 2030. Tevens is hij contactpersoon voor de dorpen Ovezande, Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke.

Bestuur en fractie zijn ervan overtuigd dat met de komst van Rien Huige de CDA vertegenwoordiging in het gemeentebestuur met onverminderde kwaliteit en voortvarendheid zal worden voortgezet.

Terug

 

 

 

 

 

Werkbezoek zorgcentrum De Kraayert

Het CDA Borsele bezocht woensdag 25 februari zorgcentrum De Kraayert in Lewedorp om geïnformeerd te worden over de grote veranderingen die er gaan plaatsvinden. De directe zorg wordt nog meer afgestemd op de cliënt . Een intensief proces dat gepaard gaat met noodzakelijke verschuivingen binnen De Kraayert en andere locaties van SVRZ. Dick Gorsse en Angela Bras van SVRZ gaven een goede doorkijk in die veranderingen. Vanuit het CDA werd veel aandacht gevraagd voor een goede samenwerking tussen alle partijen die bij de zorg betrokken zijn en voor de vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in de relatie tussen de kern Lewedorp en De Kraayert.

Terug

 

 

 

 

 

Herstructurering Delta

Delta, heel veel over te zeggen en weinig aan te veranderen. We hebben te maken met een stevige crisis in de energiesector. Delta doet daar, mede door ongelukkige keuzes in het verleden, goed aan mee. Al eerder hebben wij toestemming gegeven voor de verkoop van het windmolenpark bij de Kreekraksluizen. Ook de verkenning van de verkoop van Indaver is met ons goedvinden inmiddels in gang gezet. Maar waar gaat het allemaal toe leiden? In de aandeelhoudersstrategie is onder andere afgesproken dat de werkgelegenheid voor Zeeland gewaarborgd moet zijn en dat waar mogelijk dividend moet worden uitgekeerd. De vraag is of dat laatste de komende jaren nog gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat op dit moment het proces niet onnodig vertraagd wordt. De strategische opties voor Delta moeten naar de toekomst toe open blijven. Het is daarom ook erg belangrijk dat na de verkoop van Indaver en het windmolenpark pas op de plaats gemaakt wordt door Delta. Investeringen op holding niveau die bepaalde opties voor de toekomst onmogelijk maken mogen niet gebeuren zonder toestemming van de aandeelhouders. Daarnaast mag het ook niet zo zijn dat diezelfde aandeelhouders Delta in een onmogelijke houdgreep houden. Een heldere communicatie van beide zijden is hierbij een must. Dit is in de nabije toekomst, met alle strategische keuzes en de uitspraak over de splitsing, van het allergrootste belang. Belangrijker dan het uitventen van meninkjes via de pers die het proces onnodig vertragen. Wij wensen Wethouder Schenk dan ook veel wijsheid in de aandeelhouderscommissie de komende periode. En in het bijzonder bij de aandeelhoudersvergadering op 9 maart.

Terug

 

 

 

 

 

“Borsele op de kaart”

De CDA  fractie heeft donderdag ingestemd met het raadsvoorstel om een toeristisch actieplan vast te stellen. Het plan heet “ Borsele op de kaart.”

Het toeristische actieplan is een verstandige manier om te proberen het streek toerisme hier te bevorderen. Ons mooie Nationale Cultuur landschap met zijn typische karakteristieken mag best beter worden gepromoot. Borsele heeft veel te bieden. Met een goed plan en strategie, kun  je de toeristische omzet een boost geven. Dat de gemeente hierin mee participeert, is voor ons een must want alleen dan kan ook de raad goed zijn controlerende taak uitoefenen.. Nodig want de koopman wint het te vaak van de dominee.

We bedoelen hiermee dat met nieuwe wet en regelgeving vrijer met de openbare ruimte kan worden omgegaan, alleen veiligheid is nog een zwaarwegend  criterium. Op zich goed maar om onze parels in Borsele te kunnen blijven koesteren en het landschap en de kust niet te beschadigen is opletten nodig.

De raad is een van de  controlemiddelen die resteren

Ook een nieuwe aan te trekken coördinator zal moeten worden verteld over waar iets wel kan en waar niet.

We moeten zuinig omgaan met onze ruimte,  kust en streek niet “verroompotiseren”, want dan verkwanselen we onze parels van de Zak

Het CDA Borsele heeft altijd vastgehouden aan toeristen die zoeken naar rust, ruimte, cultuur en natuur Dit standpunt gaan wij niet verlaten.

Nieuwe ontwikkelingen gaan wij niet uit de weg en juichen wij toe zolang alles wat waardevol is niet wordt aangetast. Bijzondere overnachtingplaatsen, voorzichtig want zij kunnen de ongereptheid van het landschap beschadigen. Benut of breidt bestaande locaties B&B in en bij de kernen uit. Horeca en leuke stopplaatsen langs mooie routes inrichten en dan liefst 7 op 7 is goed voor het vasthouden van de recreant.

Het CDA heeft nog wat suggesties mee gegeven. Naast andere themaroutes valt er ook nog te denken aan een kerkepadroute. Onze kerken zijn geschiedkundig van grote waarde. Ze hebben allemaal hun eigen  verhaal en hun schatten, ontstaansgeschiedenis en bouwkunst Dat moeten we beslist delen met onze gasten door het te laten zien.

Naast alle routes die te bedenken zijn of er al zijn,  kan ook nog het Industrieel toerisme, zoals het bekijken van het construeren en ontwikkelen van allerlei producten in de offshore, wind -en getijde energie, scheepsbouw enz.

Jammer dat juist nu Verbrugge Terminals opnieuw met voor ons belangrijke zaken uit het Sloe verdwijnt deze keer naar de Maasvlakte.  Ongetwijfeld hebben we weer te maken met onedele concurrentie van elders!

De CDA fractie vindt de opzet zoals die wordt voorgesteld en de samenwerking met al deze ondernemers een gezond begin  en goed geregeld waarmee zeker goede resultaten zullen kunnen worden geboekt. Als je de nek uit durft te steken zijn de financiële consequenties inherent en gezien het vierjarenplan acceptabel.

Wij steunen het raadsvoorstel, wij geloven er in en denken dat het heel goed kan zijn voor het toerisme en het behoud van de leefbaarheid van de kernen en het voorkomen van verpaupering

Terug

 

 

 

 

Gemeenteraad 10 september 2015

Donderdag 10 september heeft het CDA ingestemd met het voorstel om de pilot voor het uitgeven van grond op basis van erfpacht te verlengen met een periode van twee jaar. De achterliggende gedachte is om de toch nog steeds moeizaam verlopende bouwactiviteiten een impuls te geven. Bedrijven of particulieren kunnen gemakkelijker de benodigde kredieten bij de banken geregeld krijgen en er is voor het gemeentelijke grondbedrijf verder geen risico.

De pilot erfpacht levert zo voor alle belanghebbenden voordeel op en stimuleert de leefbaarheid en economie.

 

Ook was het CDA akkoord met het voorstel het bestemmingsplan goed te keuren aan de Wildemanshoek te Oudelande. Blij met het positief afronden van het bijzondere bestemmingsplan voor het bedrijfskavel van Traveo.

Volgens het CDA heeft de gemeente laten zien hoe je met overleg, communicatie , goede wil en meedenken toch een plan neer kan leggen waar het hele dorp en het bedrijf mee is gediend. Alle wettelijke voorwaarden zijn gerespecteerd en het bedrijf kan gewoon bij het dorp blijven zoals al jaren het geval is. Een pluim voor Oudelande, het bedrijf en de gemeentelijke afdeling die goed werk hebben geleverd.

 

Ook werd de nota ‘Samenspel sport en bewegen’ behandeld en aangenomen in de Gemeenteraad. Het CDA is positief over deze uitgebalanceerde nota waarin aandacht is voor alle leeftijdsgroepen en die verbanden legt met leefbaarheid en toerisme. Het CDA is van mening dat vitale sportverenigingen van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen. Het concept van een verenigingsondersteuner is dan ook een goed initiatief. Aansprekend is ook het idee Borsele op de kaart te zetten door middel van een aansprekend sport evenement. Het CDA denkt daar graag over mee. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom bij de fractie.

Terug

Terug

 

 

Meer kilo’s plastic afval en verpakking drinkkartons per 1 januari 2016 door huis-aan-huis inzameling via plastic zakken

Een sympathieke actie, waarmee een tweede gft-bak kan worden aangevraagd zonder kosten, wat hopelijk minder afval oplevert in de grijze bak.

De fractie van het CDA had al jaren een vooruitziende blik op de inzameling van deze vormen van kunststof.

Ik neem aan dat jullie nog weten dat het plastic, naast de container stond en het hele dorp overwaaide; dat is nu ook verleden tijd. Al jaren mag ik in de CDA-fractie het woord voeren over milieuzaken. Al mijn jaren in de gemeenteraad heb ik steevast op geroepen om meer werk te maken van de inzameling van kunststof. Als CDA wisten we en weten we dat die stroom niet is tegen te houden en zie, onze wens gaat in vervulling. We zijn blij met het succes van de pilot. Die drie dorpen zijn helemaal om, mensen tevreden en het milieu de grote winnaar. Laten we snel aan de slag gaan met deze verbetering. De CDA-fractie heeft er jaren voor gepleit en is er helemaal klaar voor. Langer wachten tot maart 2016 is voor ons geen optie meer. Daarom hebben wij voor de wethouder alvast wat zakken meegenomen met plastic en drankkartons...

Terug

 

 

 

 

Bijdrage CDA Borsele begroting 2016

Een mooie begroting met nog wat ruimte voor de onzekere toekomst. Een ruimte die wat het CDA betreft welkom is. Complimenten voor de wethouder en de afdeling voor dit stuk.

Wel hebben we nog enkele vragen en opmerkingen.

Programma bestuur, dienstverlening en veiligheid:
Voor wat betreft de optimalisatie van de dienstverlening willen wij wel aangeven dat wanneer alles duidelijker gemaakt wordt voor burgers en bedrijven het ook een gevaar is dat de zaken minder buigzaam zijn.
In de passage over de VRZ wordt gesproken over de pilot met de kazerne in Baarland. Wij nemen aan dat het hier gaat om de proef met de TAS 4? Wij willen hierbij nogmaals onze zorg uitspreken over het voortbestaan van de post in Baarland. Ons buitengebied heeft een blijvend goede brandweerzorg nodig.
Met positieve verwachtingen zien wij het voorgestelde symposium over de positie en rol van de gemeenteraad tegemoet.

Programma verkeer en openbare ruimte:
Voor wat betreft het project Verdubbeling Sloeweg willen wij onze zorg nogmaals uitspreken over de kosten en de vorm van de aansluiting op de Bernhardweg. Wanneer bij de huidige werkzaamheden er nog tegenvallers ontstaan kan dit ervoor zorgen dat de ongelijkvloerse oplossing alsnog op de tocht kunnen komen te staan. We moeten dan ook maximale inzet plegen om de oplossing die onze voorkeur heeft mogelijk te maken.
Voor wat betreft het openbaar vervoer in onze gemeente willen wij nogmaals aandacht vragen voor nieuwe technologische oplossingen. Het CDA was laatst op bezoek bij een Borsels elektro en telecom bedrijf en zeer onder de indruk van de innovaties op dit gebied. Dan moeten er toch ook kansen liggen voor Plattelands openbaar vervoer. Alles samengebracht in een app zou hier voor veel vernieuwingen en vooral verbeteringen kunnen zorgen. Alleszins de moeite waard om daar Zeeuws breed de nek voor uit te steken.

In de uitvoering van de prioriteiten van het GVVP is nog steeds onduidelijk wat de kosten gaan zijn. Algemene ramingen zeggen hierin niets over de afzonderlijke projecten. Voor sommige projecten is het natuurlijk ook de vraag wat er nog verbeterd kan worden in de bestaande situatie. Voor wat betreft Clara's pad zien wij de voorstellen graag tegemoet en hopen wij dat daarin iets te kiezen valt.
Bij de onkruidbestrijding staat dat er € 53.000,00 gereserveerd is. Is dit voor de situatie dat de gemeente zelf investeert in nieuwe technieken of dat het werk uitbesteed wordt?

Programma locale economie:
Natuurlijk wil ik hier nogmaals benaderen dat onze lokale bedrijven kansen moeten krijgen bij gemeentelijke opdrachten.
Voor wat Zeeland Seaports betreft zien wij hier nog steeds risico's. Bijvoorbeeld Thermphos, Sloeweg en Sloepoort moeten we hier zeker een vinger aan de pols houden. Zo bleek deze week alweer.
Ook Delta is nog steeds een hoofdpijndossier. Hier zijn nog steeds grote risico's. Belangrijk is hierin dat er een duurzame werkgelegenheid overeind blijft en dat er een goede oplossing voor de kerncentrale moet komen.

Programma leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport:
Eerder en ook weer bij de kadernota hebben wij de vraag gesteld om cultuursubsidies op nieuw te bezien. De wethouder heeft toen toegezegd het hele cultuurbeleid tegen het licht te houden. Wanneer kunnen we hierover voorstellen ontvangen?
Ook is er ooit sprake geweest van een pilot onderwijs voor de toekomst. Wat is daar de stand van zaken van?

Programma zorg:
Natuurlijk hebben wij hier net als vele anderen ook onze zorgen. Meer specifiek voor de jeugdzorg. Daarin lijkt de onderlinge solidariteit in Zeeland weg te vallen. Want we opteren dan liever voor een solidariteit met een kleiner aantal gemeenten, zoals bv. de Bevelanden en Tholen-. Wethouder wat is nu de huidige stand van zaken?

Programma milieu:
In het stuk over biodiversiteit staat dat het beleid aangepast moet worden om de flora en fauna in stand te houden. Betekend dit ook dat aanplanten van bomen en planten in de toekomst meer divers gaan worden? Dit zou namelijk ook betekenen dat de kans op ziekten en plagen bijvoorbeeld ook lager wordt.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling:
Leegstand en verpaupering is nog steeds een speerpunt van ons Borsels CDA en gelukkig ook van het college. Energetische maatregelen en levensloopbestendige toeslagen: prima!, maar we willen ook dat de lijst met verpauperde panden op de dorpen afneemt. Dat komt ten goede aan het beeld en daarmee de leefbaarheid in de kernen. Maatwerk, zo adviseerden we al eerder. Begrijpen we dat er nu een pilot in Ellewoutsdijk begonnen gaat worden waarbij maatwerk het thema is?
Bij het punt sanering asbest staat dat er een raadsvoorstel komt. Het CDA hoopt dat hierin zowel op agrarische bedrijven als bij particulieren gekeken wordt.
Voor wat betreft de 380 kV lijn hebben wij vernomen dat er weer vertraging is opgetreden. Wat is op dit moment de stand van zaken voor Borsele?

Lokale heffingen
Wat betreft paragraaf lokale heffingen, een opmerking: als er kabelbelasting wordt geheven, dan alleen, zoals de wethouder ook eerder via de pers al zei, als burgers gecompenseerd worden.
Terug

 

 

Uit de raadsvergadering van 3 december 2015

 

Clara’s Pad krijgt (ster)allure

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 3 december ingestemd met het ontwerp en uitvoering van de renovatie Clara’s pad voor het gedeelte tussen de Kraaiendijk en de Dorpsstraat. Dit zal worden gerenoveerd, waarbij tevens de riolering zal worden aangepakt.

Het wordt een waardige entree van Heinkenszand, veilig, overzichtelijk en mooi. Op zijn Frans gezegd het wordt een Avenue, een Allee met veel groen.
Als het zuidelijke deel klaar is  kun je straks via de nieuwe afslag met een vloeiende beweging Heinkenszand binnenrijden, het verkeer kan via het noordelijk deel kiezen voor de bedrijventerrein, of doorrijden op de splitsing via de nieuwe laan met bomen, voor een bezoek aan het centrum van Heinkenszand.

Het mooie is dat het ontwerp ook nog eens tot stand is gekomen door in een vroeg stadium de bewoners er bij te betrekken. De opgerichte werkgroep heeft keurig werk geleverd, hiervoor onze dank. Een prachtig proces zoals dat democratisch hoort. De CDA fractie is dan ook positief om het  plantechnische deel zo uit te voeren.
Wel waren we kritisch over  hoe de financiële middelen werden gevonden. Omdat de BDU-subsidie niet meer kan worden verkregen, is er wel een erg groot deel uit de algemene reserve gehaald. Op zich niets mis mee als andere zaken er niet onder gaan lijden. Een taak voor ons om dat in ieder geval goed te bewaken. Onverlet blijft dat de renovatie geen uitstel duldt en echt moet worden aangepakt..
We zijn blij met Heinkenszand, zijn bewoners en ondernemers dat samen met de nieuwe volwassen aansluiting op de A58, het dorp straks op een prachtige manier weer klaar is voor de toekomst.

Terug

 

Zeeland Seaports wil verder

De gemeenteraad van Borsele heeft zich recentelijk verdiept in de gepresenteerde  begroting voor het nieuwe jaar. Ook het CDA heeft de stukken bekeken en is van mening dat de cijfers bemoedigend zijn voor de toekomst. Het risicodeel voor Borsele  is niet negatief gewijzigd, integendeel.  Als de trend zich handhaaft, zal ZSP volledig zelfstandig kunnen zijn in 2028.

Een belangrijke voorwaarde is dat Warmco (exploitant restwarmte) snel nog wat hectares kassenkavels zal moeten slijten, om de locatie bij Westdorpe tot een succes te maken. Maar men is op de goede weg.

Met de investering in de nieuwe  zeesluis denkt ZSP op termijn goede  resultaten te kunnen gaan boeken.
Verder hoopt de CDA-fractie dat onze groeiende grotere bedrijven, in de directe omgeving en in de regio zich op korte termijn in Sloepoort kunnen gaan vestigen als de behoefte zich daarvoor aandient. Wat een mooie plek langs een straks prachtige en inmiddels een internationale route. Een ware A1-locatie. Het zou zomaar een  mogelijke boost voor de omliggende gemeenten kunnen betekenen.
Onze woordvoerder in de aandeelhoudersvergadering zal hier zeker op wijzen.

Terug