Verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA Borsele
Home
Nieuws.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
380kv-leiding, bedreiging Borsels landschap?              Januari 2016

Jeugdzorg een zorg in de regio                                       Februari 2016

Borsele, grootste fruitteeltgemeente                              Februari 2016

Verpaupering, CDA Borsele maakt er een punt van!      Februari 2016

Inspiratiebijeenkomst Zeeland innoveert                       Maart 2016

Goede regeling arbeidsmigranten                                   April 2016

Asbestverwijdering, een tandje bij                                 Juni 2016

Solarpark, een aanwinst voor energieopwekking          Juni 2016

Kadernota 2017-2020                                                     Juli 2016

Op weg naar het verkiezingsprogramma                        September 2016

Fruitboycot Rusland, een zorg                                          September 2016

Werkbezoek aan gemeente Craenendonck                     November 2016

CDA-bijdrage Programmabegroting 2017                      November 2016

Resultaat dorpsvernieuwing: sloop Amac                       December 2016


Gemaakt door mens en natuur
Hij kan de mooiste plekjes in de Zak van Zuid-Beveland feilloos vinden. Krijn van der Maas weet bovendien alles te vertellen over het ontstaan en belang van kronkelende dijkjes, oudlandpolders en alle flora en fauna. “Het is een gebied met een enorme geschiedenis.” En juist daarom moet je oppassen wat je ermee doet, vindt het gemeenteraadslid voor het CDA. Hij maakt zich dan ook grote zorgen over de aanleg van de nieuwe 380kv-hoogspanningsverbinding. 
Krijn van der Maas is één van de gemeenteraadsleden die donderdag de presentatie van het ministerie van Economische Zaken en Tennet niet voor zoete koek slikte. 
Hij bestookte Sandra van Weyenberg van het ministerie met een spervuur van kritische vragen. Hij huldigt het standpunt van zijn partij dat de nieuwe verbinding ondergronds moet waar het kan, vooral op de kwetsbare plekken. “Maar ze gaan hem nietsontziend door het Borselse landschap aanleggen.” Hoewel Van Weyenberg het donderdag en de week daarvoor in Provinciale Staten tegensprak, denkt Van der Maas dat de nieuwe hoogspanningslijn overbodig is. “De argumenten voor de 380kv-verbinding zijn totaal achterhaald. 
Er komt geen tweede kerncentrale, Thermphos en Zalco zijn failliet en de kolencentrale is gesloten. Bovendien verandert de energiemarkt de komende jaren enorm. Als ze er eenmaal staan, krijg je die masten de komende 60 jaar niet meer weg, maar op de lange termijn zijn ze niet nodig. Het enige positieve aan dit hele verhaal is dat één van de twee huidige verbindingen verdwijnt. Maar dat is dan ook echt het enige.” 

Vensters op Zeeland Van der Maas slaakt een diepe zucht. 
Hij brengt het programma ‘Vensters op Zeeland’ van de provincie in herinnering. 
Daarmee wilde de provincie dat iedereen vanaf de A58 de verscheidenheid van het Zeeuwse landschap zou zien in plaats van alleen maar bedrijventerreinen. “Daardoor kon je nauwelijks nog een huisje bouwen, maar wat blijft er straks over van die vensters als er nog een lijn met metershoge masten staat?” 
Zonder de nieuwe 380kv-hoogspanningsverbinding is de aanleg van windpark Borssele volgens het ministerie en Tennet echter niet mogelijk. Van der Maas haalt zijn schouders op. Hij zou er geen traan om laten. “Ze zeggen dat we de molens niet zullen zien, maar bij helder weer zie ik Zeebrugge vanaf onze kust. Michiel de Ruyter zou zich omdraaien in zijn graf als hij ziet wat we met zijn geliefde zee doen.” 
Onteigeningen De Maasvlakte is een veel geschiktere plek voor het windpark, volgens het raadslid. 
“Daar is het landschap toch al verpest.” In Borsele niet. Van der Maas kan er enorm van genieten. Hij wandelt regelmatig van zijn woonplaats ‘s-Gravenpolder over de dijken en door de polders richting Kwadendamme, Nisse en ‘s-Heer Abtskerke. “Het is een uniek landschap, geboetseerd door de natuur en mens, met een schopje en een kruiwagen. Dat is uniek.” 
Hij wijst naar de terp in het weiland langs de Goesestraatweg. Daarachter doemt de huidige hoogspanningsverbinding op. “En straks komt er nog een lijn naast te staan. 
Dat is een enorm storend element in het landschap.” Hij herhaalt dat het ondergronds moet als het kan. “Dan heb je minder onteigeningen, minder procedures en minder gedoe met omwonenden. Bovendien blijf je van het landschap af. In Zeeland lijkt echter niets te kunnen.” Volgens hem is de pap al gestort. “Ik heb me altijd druk gemaakt om het Borselse landschap. 
Daarom ben ik de politiek ingegaan, zodat ik er iets aan zou kunnen doen. Hier is het tegenovergestelde het geval. Het is al beslist. 
Er komen andere oplossingen, maar die tijd wordt ons niet gegund.”

Terug

Jeugdzorg, een zorgenkind
De CDA-fracties in de Oosterschelderegio maken zich zorgen over de financiering van de jeugdzorg.
Nu de Zeeuwse gemeenten hebben besloten dat ze niet langer met z'n allen opdraaien voor de kosten, vrezen de fracties dat sommige gemeenten in de financiële problemen komen.
"Je hoeft maar vier kinderen in de gemeente te hebben die zware jeugdzorg nodig hebben en je bent zo een half miljoen kwijt", zegt Marga van der Plasse namens de fracties. Juist voor een gemeente die krap bij kas zit zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Van der Plasse wil niet zo ver gaan dat ze denkt dat daardoor kinderen geen zorg meer krijgen. "Je bent uiteindelijk als gemeente wel verantwoordelijk. Maar het geld moet ergens vandaan komen en dan moet je keuzes maken."
Vorig jaar hanteerden de dertien Zeeuwse gemeenten nog de regel dat ze solidair waren met elkaar. Daardoor werden de kosten van de Zeeuwse jeugdzorg verdeeld. Nu is besloten dat iedere gemeente opdraait voor de kosten die binnen de eigen gemeentegrenzen worden gemaakt. Voor de een is dat voordeliger dan voor de ander.
De inkoop van de jeugdzorg wordt nog wel samen gedaan.

Terug
Borsele, de grootste fruitteeltgemeente
De provincie Zeeland is de sterkste stijger wat betreft fruitteeltareaal in de volle grond. Het areaal steeg sinds 2000 met 600 hectare naar 4811 hectare. Daarnaast steeg alleen in Limburg en Drenthe het fruitareaal sinds 2000. In de andere provincies daalde het fruitareaal de laatste vijftien jaar of bleef stabiel (Overijssel en Noord-Brabant). Het valt op dat in de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht het fruitareaal na jaren van daling sinds 2000 stabiliseert of zelfs weer wat toeneemt.
In de top vijf van grootste fruitteeltgemeenten gaat Borsele aan kop met 1668 hectare fruit, gevolgd door Buren met 1271 hectare, Geldermalsen met 901 hectare, Kapelle met 704 hectare en Reimerswaal met 689 hectare.
Gekeken naar het fruitareaal onder glas doet de provincie Noord-Brabant het het best met bijna 20 hectare. Ook in Limburg (15,6 ha) en Gelderland (16,1 ha) wordt relatief veel fruit onder glas geteeld. In totaal wordt in Nederland op 63,4 hectare fruit onder glas geteeld.

Terug


Verpaupering, CDA-Borsele maakt er een punt van!
In oktober 2013 heeft het CDA een aantal verpauperde gebouwen in de Gemeente Borsele in beeld gebracht en de quick-scan met een aantal aanbevelingen aan het College van B & W aangeboden. Raadsbreed is er nu veel draagvlak voor dorpsvernieuwing. De subsidieregeling richt zich op levensloopbestendig, energetisch en aandachtslocaties. Halverwege de raadsperiode is de pot haast leeg, kortom een groot succes. In de gemeenteraadsvergadering van 3 maart zal besloten worden om de pot bij te vullen met 500.000 euro.
Helaas is in de eerste ronde relatief weinig subsidie verleend om verpaupering tegen te gaan. In het nieuwe voorstel komen de aandachtslocaties beter in beeld, er wordt een actieplan opgesteld. CDA Borsele vindt een pro-actievere houding om verpaupering te bestrijden noodzakelijk. De nieuwe pot van een half miljoen biedt hier dus nieuwe kansen. 
Vandaar dat we ook nu weer op de barricaden willen gaan om dit tot een succes te maken. In de quick-scan van 2013 deden we al een aantal suggesties:
• Breng de 'rotte' plekken in beeld;
• Treedt met eigenaren in overleg om te bekijken wat de problemen zijn, breng de wensen in beeld;
• Denk mee en draag oplossingen aan, desnoods sloop.
Werk als overheid faciliterend, ondersteunend en dienstverlenend, kijk wat er kan, niet wat er niet kan.
Gebruik waar nodig de hardheidsclausule bij welstand. Als een pand nu een 2 is, opknappen overeenkomstig welstand een 8 oplevert, kan dit te veel gevraagd zijn. Gevolg, ‘er gebeurt niets.’ Kijk of aanpakken van het pand met resultaat een 6 aanvaardbaar is.

Terug18 april 19.30u inspiratie-bijeenkomst Zeeland Innoveert
Innovaties en techniek worden onvoldoende ingezet of ontwikkeld t.b.v. de leefbaarheid van een plattelandsgebied als Zeeland. Daar valt echt nog een slag te maken, mits we de handen Zeeuws breed ineen slaan. Dat idee pakken de Statenfractie van CDA Zeeland en CDA Borsele samen op.
Geen CDA-ledenbijeenkomst maar een openbare avond voor iedereen. Met als doel om een provincie brede beweging in gang te zetten om via techniek en innovaties de leefbaarheid van Zeeland te bevorderen.
We hopen dat u zich uitgedaagd weet om mee te denken en mee te doen.
Het belooft een interessante, gevarieerde en interactieve avond te worden met pitches, becommentariëring door deskundigen en ruimte voor uw inbreng.
Alleen met inzet en enthousiasme van velen kunnen we de titel Zeeland Innoveert gaan waarmaken.
Graag tijdig aanmelden, zie bijgevoegde uitnodiging of via
https://docs.google.com/forms/d/1HRE3KOBQ1uuElJvNcPW_P43d-XrqFofQvTBydPrEf-Q/viewform

'Maak van Zeeland een smart city’
(PZC 17 maart 2016
Veel steden noemen zich smart city. Waarmee ze willen zeggen dat ze zich aantrekkelijker maken door een combinatie van slimme mensen en technologie. Dat moet in Zeeland ook kunnen, denkt het CDA. Ze organiseert er een speciale avond over.
Wat te denken van Bijdehand Borsele, Super Slim Sluis, pienter platteland of Zeeland innoveert? Het CDA in Zeeland - aangemoedigd door de afdeling Borsele - wil Zeeuwse smart cities maken.
"Allerlei steden zijn bezig om te verduurzamen en om te zorgen dat de stad leefbaarder wordt", zegt de Borselse CDA-wethouder Ad Schenk. Hij noemt een aantal voorbeelden: Amsterdam smart city, Digitale Delta-Delfland en Sensor City Assen. "Zou je innovatie en techniek niet in kunnen zetten om het platteland meer leefbaar te maken? Mensen moeten langer thuis blijven wonen en het openbaar vervoer is slecht, om maar een aantal zaken te noemen. Er zijn opgaven voor de toekomst waar techniek een rol zou kunnen vervullen."
Zo heeft hij onder andere contact gezocht met Laurens Schwiebert van de TU Eindhoven. "Hij is positief over het idee, maar benadrukt dat we het breder dan Borsele moeten oppakken."
En dat is wat het CDA nu wil doen. Daarom organiseert ze voor 18 april een inspiratie-avond. Drie mensen pitchen daar hun idee. Eén van hen is Bastiaan van 't Westeinde. Hij werkt aan een site om te zorgen dat Zeeuwen makkelijk van a naar b kunnen reizen. "Je voert in waar je naar toe wilt en kunt zien of er een bus gaat, een lege taxibus rijdt of dat je met iemand kunt meerijden." Hij werkt daarvoor onder andere samen met BlaBla Car en taxibedrijven. "Ik zie zo vaak lege WMO- en taxi-busjes door Zeeland rijden. Zou het niet mooi zijn als je daarmee mee kunt?"
Over dit soort slimme ideeën wil het CDA op 18 april doorpraten. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand en duurt van 19.30 tot 21.55 uur. Aanmelden kan via www.cdaborsele.nl of www.cdazeeland.nl.
Zou je innovatie en techniek niet in kunnen zetten om het platteland meer leefbaar te maken?

Terug
Goede huisvesting arbeidsmigranten
Het College probeert hier een probleem op te lossen wat er niet is. Al zal de Provincie daar anders over denken.
We praten hier over algemeen beleid, plan AMAC moet nader worden bekeken, duidelijk is dat voor grootschalig als 150 en zeker 300 geen draagvlak is. Dat nemen we als CDA serieus.
We gaan het traject AMAc goed volgen .....
In de huidige tijd is het zo dat in verschillende agrarische sectoren en bij andere bedrijvigheid arbeidsmigranten ingezet worden. In onze fruitrijke gemeente zijn gedurende de fruitpluk een groot aantal, vooral Oost-Europese, plukkers actief op de fruitbedrijven. Zij moeten ook ergens verblijven. In het verleden heeft het College actief aan de fruittelers en recreatieondernemers gevraag hiervoor met een oplossing te komen. Dat is destijds ook gebeurd. Een oplossing nu moet voor de komende jaren in ieder geval flexibel zijn.
Het onderzoek wat ten grondslag ligt aan het voorliggende voorstel is met 8 reacties op 80 uitgezette enquêtes niet echt representatief. De vraag is of je het voorgestelde beleid hierop kan baseren.
Een uitkomst die volgens het onderzoek gewenst was is de volgende: Het beleid moet in de toekomst beter voldoen aan de wensen en behoeften van de ondernemers. Het vooliggende voorstel voldoet hier niet helemaal aan.
Het huidige beleid is er dus op aanvraag van de gemeente aan de fruittelers en de recreatieondernemers. De beide recreatiebedrijven scoren goed bij de recreanten en er zijn geen klachten over de fruitplukkers die er buiten het hoogseizoen verblijven. De fruittelers worden door dit voorgestelde beleid onevenredig hard getroffen.
Iedere fruitteler kiest voor zijn eigen vorm van huisvesting. Daarom is een goede combinatie van aanbod nodig. Dit vraagt om huisvesting buiten de agrarische bedrijven alsook mogelijkheden op de bedrijven die daarvoor kiezen. Aan de ene kant vragen om landschappelijke inpassing van stacaravans en aan de andere kant zeggen dat ze na 12 weken weer weg moeten past daar ons inziens niet bij. Ook vragen wij om een overgangstermijn bij het invoeren van het nieuwe beleid en flexibiliteit voor de gekozen oplossingen. Dit beleid vraagt om maatwerk, facilitering en ondersteuning vanuit de gemeente. Maar dit beleid vraagt ook om uitstel. De extra tijd kan gebruikt worden om een onderzoek te doen naar hoe groot de problematiek nu echt is. Exacte aantallen dat praat wat gemakkelijker. Daarom ook het volgende Amendement.

TerugAsbestsanering

Asbestsanering, een tandje bij
De gemeente wil eerder dan wettelijk is geregeld de asbestdaken binnen de bebouwde kom laten verwijderen en stelt een subsidieregeling voor die dit stimuleert.
Er wordt verschil gemaakt tussen particulieren  en bedrijven wat op zich begrijpelijk is. Bedrijven beschikken over grotere oppervlakken wat een robuustere regeling vraagt.
Het college kwijt zich prima van zijn opdracht om op te komen voor de gezondheid en de veiligheid van de inwoners van Borsele.
De brand in Hoedekenskerke staat ons vers in t geheugen, een die gelukkig goed is afgelopen, een kleine verandering van windrichting en er was een ramp gebeurd. Nogmaals goed dat het college ingrijpt en deze maatregel voorstelt.
We spreken van het verminderen van de risico’s gezondheid en veiligheid bij brand met asbestdaken.

Maar er is meer er is ook nog een ander risico en dat is het financieel maatschappelijke deel. Het  risico wat de verzekeraar van opstallen ondervindt in onze gemeente.
Voorzitter de premie van een opstalverzekering is vrij laag ten opzichte van het verzekerde bedrag dat komt door de macht van de grote getallen natuurlijk. Maar de huidige regelgeving voor verwijderen van asbest levert bij een asbestbrand een kostenfactor op die gigantisch is.

Voorzitter als het college zijn stinkende best doet om het asbest weg te krijgen, levert dat gelijktijdig voor de assuradeuren dus een aanzienlijke verlaging  van het financiële risico op bij calamiteiten.
College eigenlijk past u ook op de portemonnee van de assuradeuren.
Ik stel voor te zoeken naar een modus om deze assuradeuren, toegespitst de grootste spelers op de markt in Borsele te bewegen mee te doen in een gemeentelijk stimuleringsfonds ter verwijdering van asbestdaken.
Tegelijkertijd denken wij dat dan de asbestverwijdering voor particulieren dan beter kan worden gestroomlijnd door het geven van een ruimere subsidie dan EUR 50 per geval voor het huren van een wagentje. Immers als je praat over 34 m2 zijn er echt wel meer of duurdere wagentjes nodig voor het vervoer. Wij denken aan een bedrag per bijv. 5 m2.
Controle kan  middels een foto van het betreffende perceel en/of de kadastrale registratie.
Om deze bovenstaande mogelijkheden van externe financiering te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoering  dienen wij om wat druk uit te oefenen hiervoor een amendement in. De hele raad was het er mee eens dat dit een goed voorstel was waarop de wethouder toezegde in gesprek te gaan.

Terug


SolarparkSolarpark
De CDA fractie is van mening dat wanneer het mogelijk is en er geen schade wordt berokkend aan mens, dier of omgeving, duurzame energie gestimuleerd kan worden. Enkele initiatiefnemers willen langs het Sloegebied  waar nu leidingen liggen en landbouw wordt bedreven een Solarpark aanleggen. De plek doet weinig af aan de omgeving en is er geschikt voor. Wat dat betreft geen bezwaar.
Jammer is wel dat oud groen weer  moet wijken voor zogenaamd nieuw groen. Maar onder de pet van duurzaamheid is veel geoorloofd. Maar het is vaak gewoon geld verdienen en niets anders.
Een suggestie voor stimuleren van draagvlak in Borsele. 15000 huishoudens kan men van stroom voorzien. Dan komen we in Borsele een heel eind, zeker als je ziet wat er om ons heen al voor zgn. huishoudens wordt opgewekt. Laat de Borselse burger dan ook gelijk maar meedelen toch! Te denken is aan een subsidie van 12 cent per kW aftrek op de rekening.  Dat krijgen de zonnepanelen immers  ook aan subsidie. Goed voor de Borselse economie.

Terug
Kadernota


Kadernota 2017-2020, zorgen en optimisme
Voor de visie van het CDA op de periode 2017-2020 waren er onderwerpen die niet alleen gemeentelijk beleid zijn, maar ook verder gaan zoals de veiligheidsorganisatie, het gezamenlijk Zeeuwse initiatief van de commissie Balkenende en de moeizame discussie met het Rijk over de kerncentrale op het Borsels grondgebied.
Dicht bij het Borsels huis en hoogst actueel, is er de rol die de gemeente moet spelen om mensen die recht hebben een nieuw leven te beginnen, op een fatsoenlijke manier in te vullen en de bevolking van Borsele daar nauw bij te betrekken. >> lees hier de volledige bijdrage van het CDA.

Terugverkiezingen
Op weg naar het verkiezingsprogramma
"Om 07:30 uur vertrokken Mitchel en ik richting Amsterdam voor de eerste CDA1000 dag. Beide hadden we geen idee wat te verwachten. Na ontvangst met koffie en cake werden we welkom geheten door de partijvoorzitter Ruth Peetoom. Ondertussen waren we al twee bekenden tegen gekomen die we tijdens de CDA zomerschool hebben leren kennen en zijn we door hen voorgesteld aan anderen. Na het welkom ging iedereen naar het thema waar hij/zij stond ingedeeld. Iedereen was verdeeld over 5 thema's: Eerlijke economie, Waarden en tradities, Sterke samenleving, Zorg voor elkaar en Familie en gezien.
Mitchel was ingedeeld bij Zorg voor elkaar en Waarden en tradities, ondertussen was ik ingedeeld bij Eerlijke economie en ook bij Waarden en tradities. Na iedere keer een korte inleiding werd er aan tafel gesproken over wat het probleem voor dat betreffende thema is (volgens onze groep). Na het vaststellen van het probleem werd er gepraat over een oplossing. 'S-middags, na een heerlijke lunch, werd dit zelfde gedaan voor het andere thema. De dag werd afgesloten door een stemronde op alle oplossingen die bedacht zijn. De oplossingen die de meeste stemmen hebben gekregen worden meegenomen in het verkiezingsprogramma. Na de stemronde sloot Sybrand van Haersma Buma de dag af."
De oplossingen van mijn groep per thema:Eerlijke economie: "Om een houdbare Nederlandse economie te krijgen, Investeer in topsectoren, hoge scholingskwaliteit en individueel studiebudget"
Waarden en tradities: "Meer respect in de samenleving door: Filosofie, ethiek en maatschappelijleer in basis-, middelbaar- en hoger onderwijs.

Terug

Fruitboycot Rusland, een zorgFruitboycot Rusland, een zorg voor het CDA
De heer Van ’t Westeinde (CDA) vindt de brief van de Gemeenteraad Reimerswaal (mede ondertekend door de gemeente Borsele) over de steun aan fruittelers die geraakt zijn door de Russische boycot van hun fruit, een goede zaak. Het CDA-Borsele wil de collega raadsleden dan ook vragen om dit geluid verder door te laten dringen in hun landelijke en eventueel Europese fracties en hoopt dat dit enig soelaas biedt voor de fruittelers in onze gemeente en in andere delen van ons land. Het CDA-Borsele heeft deze actie reeds ingezet.
Wethouder
Miermans meldt dat Borsele samen met de gemeente Kapelle ervoor heeft gezorgd gezorgd dat de brief van Reimerswaal namens de 5 Bevelandse gemeentes is geschreven en ondertekend. Naast de invloed van de boycot van Rusland op de fruitteelt hebben ook andere agrarische takken hier last van, denk aan onze uiensector. De oproep om hier aandacht voor te vragen ondersteunen wij als college. Ook op het prinsjesfestival en vanuit de provincie krijgt dit onderwerp steun.
(bron: besluitenlijst raadsvergadering gemeente Borsele, 15 september 2016)

Terug

Werkbezoek
Werkbezoek aan gemeente Craenendonck
In het kader van leren en studeren, gaat de CDA fractie met een aantal fractiebegeleiders aanstaande vrijdag op werkbezoek naar de gemeente Craenendonck, het is de gemeente waar oud wethouder van Borsele, Marga Vermue nu burgemeester is. De fractie oriënteert zich op de mogelijkheden van afvalscheiding en –verwerking, waarbij vooral duurzaamheid een belangrijke factor dient te zijn. Hoe doen we het nu, en kan het beter? Voordat we daar een antwoord op hebben is oriëntatie op de diverse mogelijkheden belangrijk. De gemeente Craenendonck hanteert een heel andere systeem voor afvalspreiding dan Borsele en men is bereid ons daar vrijdag over voor te lichten. Daarnaast is in het programma ook een bezoek aan het plaatselijk AZC opgenomen. Gehoopt wordt op een leerzame maar ook verbindende dag.

Terug

programma

Bijdrage CDA-fractie programmabegroting 2017
Het CDA kan akkoord gaan met het vaststellen van de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. We hebben echter nog wel enkele opmerkingen, tips en adviezen.

Een fraaie begroting met een uniek en heugelijk feit. De leges en de belastingtarieven worden niet verhoogd. Zelfs geen inflatiecorrectie. Erg mooi voor de burgers en de ondernemers in onze gemeente.

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Goed dat het ondermijningsbeleid apart genoemd wordt en de aandacht krijgt die het nodig heeft. We moeten hier de vinger aan de pols houden. Wij vragen ons af of er in de nabije toekomst nog aanvullende acties ondernomen worden om de ondermijning voor te blijven. Spelen de 3 thema-agenten in het Sloegebied hier ook een rol?

Programma Verkeer en openbare ruimte
Hier wordt gesproken over passend openbaar vervoer. Echter zonder een oplossing. Het CDA heeft hiervoor met het symposium dit voorjaar al een aanzet voor gegeven. Het moet toch mogelijk zijn om met al het geld wat op dit moment in onze provincie aan OV uitgegeven wordt opnieuw te beginnen en een soort 'OV-app' op te tuigen? Op dit moment is er in ieder geval veel onvrede. Op het OV moet iig niet verder bezuinigd worden en aan slimme oplossingen moet nu gewerkt gaan worden. Op naar de APP!

Programma Locale economie
Het is goed dat wij ontwikkelingsruimte bieden voor de bestaande bedrijventerreinen. Ook is het mooi dat bedrijven buiten die gebieden uitbreidingsmogelijkheden houden. Voor de ontwikkeling van de bedrijven in ons buitengebied is het geweldig dat er nu werk gemaakt wordt van breedbandinternet in het buitengebied. Dit kan ook een boost betekenen voor bedrijfsvestigingen in vrijkomende agrarische gebouwen.

Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport
Wij willen hier onze zorg uitspreken over de toekomst van de Zeeuwse Muziekschool en de Bibliotheek. De bezuinigingen worden steeds lastiger gehaald en de solidariteit staat op de tocht. Voor de vorming van onze kinderen zijn beide voorzieningen erg belangrijk en we moeten alles in het werk stellen om beide voorzieningen in de benen te houden. Dan de mogelijke steun voor Radio De Bevelanden. Wij zijn niet blij met deze ontwikkelingen. Wat is de nut en noodzaak hiervan voor onze gemeente? Kunnen we niet beter met 13 gemeenten onze eigen Omroep Zeeland in de benen houden? Deze omroep heeft het al zwaar genoeg.
Wat onze dorpshuizen betreft is er al veel gedaan in bijvoorbeeld 's-Heer Abtskerke en Driewegen. Goed is het om te zien dat ook Nieuwdorp nu een opknapbeurt gaat krijgen in combinatie met de basisschool. Dit is ook een oplossing voor weer een verpauperd pand. In dit geval zelfs een pand van de Gemeente zelf. Beter laat dan niet voor Nieuwdorp. Voorts zijn wij, zeker gezien de ontwikkelingen bij het museum in Goes, erg benieuwd naar de nieuwe cultuurnota.

Programma Milieu
Wij vinden het een stap vooruit dat klimaatadaptie nu de aandacht krijgt die het verdiend. We moeten hierin ook de burger meer bewust maken. Daarbij verdiend ook de druk op het buitengebied aandacht. De burgers en ondernemers daar mogen niet de dupe worden van de ontwatering uit de kernen.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling
Dat de aanpak van verpaupering hier een onderwerp is kunnen wij als CDA natuurlijk alleen maat toejuichen. Een groot zorgpunt is nog wel de 150 kV lijn Ellewoutsdijk - Goes. Het College heeft hierover een zeer heldere brief geschreven. Onze complimenten daarvoor.

Programma Algemene dekkingsmiddelen
Het beste deel uit de begroting staat in dit programma. De gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog. Een mooi resultaat voor onze burgers.
De herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds wordt door Plasterk nog niet volledig uitgevoerd. Wij roepen het College op om dit, samen met de andere Zeeuwse gemeenten, warm te houden.

TerugamacResultaat dorpsvernieuwing: Sloop Amac
Een lang gekoesterde wens gaat eindelijk in vervulling:  Was Amac ooit een florerend bedrijf, de laatste decennia was het terrein verworden tot een verkrot gebied aan de rand van ‘s-Heerenhoek. Voor iedereen een doorn in het oog, ergernis van de hoogste plank.
Cingelveste, eigenaar van het terrein hanteert in deze weken de slopershamer en hoopt de vier hectares grond eind januari schoon op te leveren. Daarna wordt een gedeelte groen ingericht, over de verdere invulling wordt nog onderhandeld.
Met deze ontwikkeling is niet alleen het dorp ‘s-Heerenhoek bijzonder gelukkig, ook als CDA fractie zijn we tevreden, hiermee kan weer een van de aandachtslocaties uit onze lijst van verrotte plekken in de kernen worden afgevinkt.

Terug