Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Wat wilt u voor uw dorp?                                            Januari 2017

Breedband voor iedereen                                            Februari 2017

PZEM terug, maar voor hoe lang?                               Juni 2017

Mooie jaarrekening 2016, maar waakzaam blijven  Juni 2017

Dat is toch niet te geloven, dat is écht erg                 Juni 2017

Steeds beter, maar scherp blijven, de kadernota       Juni 2017

Bijdrage raadsvergadering 2 november                      November 2017
Wat wilt u voor uw dorp?
Wat wilt u voor uw dorp? Dat is wat we als CDA Borsele graag willen weten. De afgelopen 2,5 jaar heeft het CDA Borsele in iedere kern van onze gemeente een dorpsbezoek gehouden om met de inwoners van alle dorpen terug te kijken op de afgelopen periode. Het CDA Borsele wilt nu graag vooruit kijken. Vooruit kijken naar de verkiezingen van maart 2018 en natuurlijk de periode die daarna gaat komen. Daarom vragen wij uw hulp! Want wie weten er beter wat er in de verschillende dorpen van onze gemeente speelt dan haar inwoners zelf. Het CDA Borsele komt dan ook weer naar de dorpen toe. We zouden graag van u weten wat er op dit moment speelt in uw dorp. Hierbij kan gedacht worden aan wat u als inwoners van het dorp zelf kunt doen en wat de gemeente voor uw dorp kan doen. Middels een korte vragenlijst horen wij graag wat u vind zodat wij als CDA Borsele hiermee aan de slag kunnen. Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst.
Wij bedanken u voor uw tijd en mening en hopen u graag op een volgend dorpsbezoek te zien.

Terug
Breedband


Breedband moet normaal zijn
Het voorstel tot het vaststellen van de ‘Subsidieverordening hoogwaardig breedband internet buitengebied vindt het CDA Borsele zeer sympathiek, typisch een maatregel die bijdraagt aan de leefbaarheid in onze gemeente. Op voorstel van het CDA worden inwoners die in aanmerking komen voor dit hoogwaardig breedband persoonlijk aangeschreven door de gemeente in plaats van dat zijzelf initiatief dienen te ontplooien.
Zo behoeven burgers niet eerst zelf vast te stellen of ze wel of niet in aanmerking komen. In de uitnodiging om mee aan te sluiten worden voorwaarden en kosten duidelijk uitgelegd.
In optiek van het CDA een simpel stukje dienstbaarheid dat gelukkig werd overgenomen door de andere fracties en de wethouder.

TerugPZEMPZEM terug, maar voor hoe lang nog?
De verkoop van het Netwerkbedrijf van Delta was door de opgelegde splitsing niet te voorkomen. De werkgelegenheid is tot zeker 2021 veilig gesteld en er komen zelfs extra werkplekken naar Goes met de bedrijfsschool en de bediening van Goeree Overflakee. De toekomst van PZEM lijkt op korte termijn veilig gesteld. Voor de lange termijn zijn we afhankelijk van de energieprijzen en de eventuele hulp vanuit Den Haag bij de KCB. Wellicht is het nu ook al een goede tijd om na te denken over wat we na 2033 in Borssele willen doen? Door doorlopende innovaties hebben we nu al de beschikking over Thorium-centrales welke geen problemen meer hebben met afval. Volgens het CDA een mooie nieuwe toekomst voor Borssele.
Maar wat gaat de toekomst betekenen voor PZEM? Hebben de andere partijen daar ook al gedachten over?
PZEM bestaat nu nog uit een KCB die geld kost, een verlieslatende businesscase die Wholesale heet en de kip met de gouden eieren Evides.
Wholesale is eigenlijk een activiteit die qua risicoprofiel niet past bij publieke aandeelhouders. Moeten we niet kijken of er hier in de totaaloplossing actief gezocht kan worden naar een passende oplossing? We zouden daarbij alle denkbare scenario’s parallel moeten verkennen.
De kip met de gouden eieren, Evides, zou eigenlijk vanwege de publieke belangen rechtstreeks in overheidshanden moeten zijn. Wij als CDA begrijpen dat de situatie waarin PZEM zich op dit moment bevindt beperkingen met zich mee brengt. Toch roepen wij onze vertegenwoordiger op om bij de RvB en de RvC er op aan te dringen een zodanige situatie te creeëren dat, nadat een oplossing is gevonden voor de activiteiten van Wholesale, omhanging van het belang in Evides op termijn tot de mogelijkheden behoort.
CDA Borsele ziet EPZ als een case van nationaal belang die het vermogen van Zeeland (waarschijnlijk letterlijk) ver te boven gaat. De kans is aanwezig dat zich op termijn nieuwe ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld de op handen zijnde uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de WON/Splitsingswet en de ontwikkelingen in de kabinetsformatie? CDA roept hierbij dan ook op om waar zich in dit dossier kansen voordoen de discussie opnieuw te starten om een adequate oplossing te vinden voor de Kerncentrale Borssele.
1e) Zoek samen naar een optimale oplossing voor Whole Sale
2e) De oplossing voor Whole Sale zou zo moeten zijn dat daarna gewerkt kan worden om Evides t.z.t. direct onder de aandeelhouders te plaatsen
3e) blijf proberen om, indien zich een nieuwe situatie voor doet, het Rijk medeverantwoordelijk te krijgen voor EPZ.

Terug

jaarrekening2016 een mooi jaar, maar waakzaam blijven
Voor ons liggen de fraaie jaarstukken van 2016. Stukken die ook een mooi resultaat laten zien. Onze complimenten voor de afdeling en het College.
Toch hebben wij nog enkele opmerkingen en vragen. In het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid wordt ook gesproken over de digitale veiligheid. Gelukkig is er in onze gemeente nog niets voorgevallen maar dit heeft blijvende aandacht nodig. Ook laat het overzicht op pagina 17  nog steeds stijgende salariskosten per FTE zien voor de VRZ. Een niet uit te leggen stijging als deze afgezet wordt tegen de daling bij bijvoorbeeld de GGD en de Betho. Toch ook organisaties waar zeer belangrijk werk gedaan wordt. Een blijvende zorg betreffende een organisatie die voor zorg blijft zorgen.Bij het programma Verkeer en openbare ruimte verdient de lijkbezorging alle aandacht. Nog steeds wordt de kostendekking van 75% hier niet gehaald. Mooi dat hier in de kadernota aandacht voor komt. De druk op deze post zal met de bouw van een crematorium in Goes zeker niet minder worden. Voor wat betreft de onkruidbestrijding is het mooi dat er verbeteringen zijn. Dat mag ook wel voor dat geld. We zien dan ook zeker uit naar de evaluatie in September. Hopelijk kan dan ook aangegeven worden wat deze stap betekend voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater.In het programma Locale economie staat dat er in 2016 0 meter grond is uitgegeven op bedrijventerreinen. Een grote zorg. Is Borsele niet meer interessant? Het geeft aan dat het in ieder geval tijd is om onze bestaande terreinen te revitaliseren. Zeker wanneer we deze week weer horen dat Goes weer eens voorrang krijgt bij de uitgifte van terreinen.In het geval van Stenevate 6 vragen wij ons af hoe lang we dit pand nog op de balans hebben staan. Gebeurt hier nog iets?
Bij ZSP zijn er nog grote risico's. Dit verdient zeker alle aandacht. Goed is het wel dat de voorgenomen fusie met Gent weer kansen biedt. Complimenten voor het proces wat daarin tot nu toe gelopen is. Wel moeten we oppassen voor de grote broek die bepaalde aandeelhouders aantrekken richting ZSP inzake Thermphos. PZEM is weer een heel ander verhaal. De organisatie wordt klaargemaakt voor de toekomst alleen weet niemand hoe die toekomst eruit ziet. Wel kunnen we nu iig onze reserve inzetten om ons deel van die toekomststudie te financieren.
In het programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport staat de samenwerking tussen sportverenigingen prominent beschreven. Er zijn goed en minder goede voorbeelden. Terwijl de fusievanHeinkenszand en Luctor uit de verenigingen zelf voortgekomen is verdient het optreden van de gemeente hierin toch ook alle lof. Dat dit tot navolging mag leiden.
Zorgen heeft het CDA nog wel bij de toenemdende druk op de vrijwilligers. Daarnaast hebben zij ook nog te kampen met meer en meer regeltjes. Ooit hebben we afgesproken regeltjes te gaan schrappen. Laten we hier een mooi begin maken.
In het programma zorg, waar het net met de reserve ook al om gegaan is, staat bij Beschermd Wonen dat Zeeuwse gronden hier nog niet bij aangesloten is. Jammer voor een organisatie die in onze gemeente goed werk doet. Zit hierin nog beweging?
Voor wat betreft het programma Milieu moet qua Duurzaamheid ook het grote aantal vierkante meters dak in het buitengebied benut worden voor zonnepanelen. Fraaier dan op een jaren 30 rijtjeshuis en veel meer mee te bereiken. Ook moet bij klimaatadaptatie zowel gekeken worden naar het buitengebied als naar de kernen. Het mag niet zo zijn dat het buitengebied het afvoerputje wordt.
Mooi is het om te zien dat de dorpsvernieuwing weer prominent en met een mooi resultaat genoemd staat in het programma ruimtelijke ordening. 134 toegekende subsidies in 2016. Een mooi resultaat ter verfraaining van onze kernen. In diezelfde kleine kernen mag overigens ook naar behoefte gebouwd worden volgens het CDA.
Het programma Algemene Dekkingsmiddelen laat zien dat Borsele qua lastendruk weer op plaats 5 staat in Zeeland. Een fraaie plaats maar na jaren consolidatie is het nu wel tijd om een stap richting de top 3 te zetten.

Terug

RegeldrukDat is toch niet te geloven, dat is écht erg
Ben jij ook klaar met die eindeloze hoeveelheid aan regels, administratieve lasten en overbodige bureaucratie? Wij wel!
Het is toch niet te geloven dat een politieagent meer tijd kwijt is aan het invullen van formulieren dan dat hij op straat is, dat een verpleegkundige meer tijd kwijt is achter het computerscherm dan met de handen aan het bed van de patiënt staat en dat inwoners vaak nauwelijks iets kunnen regelen bij hun gemeente omdat er teveel overbodige regels in de weg zitten.
Het CDA gelooft dat politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en burgers meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen. Daarom willen wij samen met jou alle onnodige regels in kaart brengen.
Laat ons weten tegen welke regels jij aanloopt die ‘niet te geloven zijn’. Hoe meer voorbeelden wij ontvangen hoe beter wij als raadsleden de overbodige regeldruk onder de aandacht kunnen brengen en aan kunnen pakken.
Deel jouw voorbeeld met ons.

Terug
kadernota

Steeds beter, maar scherp blijven
“Collegae, vier jaar geleden begonnen we aan onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid onze gemeente te besturen.
Nu bespreken we vanavond voor de laatste keer in deze periode de kadernota.
En wat voor een!Borsele lijkt steeds meer een financieel wonderkind kopte de Bevelandse Bode.
De raadsbrede wens om met stip te stijgen op de lijst van gemeenten met  minder belastingdruk resulteert erin dat we vanuit de onderkant van het midden op de vierde plek zijn beland zelfs op weg naar de derde. En een weerstandsvermogen waar je u tegen zegt. Kortom een financieel kerngezonde gemeente.
In deze kadernota  worden ook zaken opgeschoond zodat de nieuwe raad met schone lei kan beginnen. Ook dat juichen we toe.

De volledige bijdrage van het CDA bij de kadernota 2018-2021

Terug


EnergieEnergie(k) en duurzaam
De raadsperiode 2014-2018 nadert zijn einde.
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en daarop vooruitlopend spreken we de hoop uit  dat vele Borselse burgers hun weg naar de stembureaus gaan vinden. Want je stem te mogen uitbrengen op een partij en een programma wat het beste bij jou past, is een groot democratisch goed.
Als CDA proberen we voor de komende vier jaar een programma te presenteren wat de Borsele burger en de Borselse ondernemer past als een jas. Maar om zover te kunnen komen hebben we input nodig.

Daartoe organiseert de verkiezingscommissie van het CDA Borsele op 5 september een bijeenkomst waarbij Joannes de Bat, gedeputeerde van Zeeland met in portefeuille o.a. werkgelegenheid,
circulaire economie en innovatie en Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie
ons meenemen in de thema’s Energie(k) en Duurzaam. Zij doen dit ieder vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond. Daarna willen we met u nadenken en discussiëren over onderwerpen die u graag terug zou zien in het verkiezingsprogramma. Samen zouden we de kans moeten waarnemen om ook de komende raadsperiode het Beste voor Borsele te kunnen realiseren.
Graag ontmoeten wij u op 5 september om 19.30 uur in Dorpshuis 'Versvliet' in ’s-Heer Abtskerke.
Wilt u ons via bovenstaand emailadres laten weten of u op deze uitnodiging kunt ingaan en zo ja, met hoeveel personen.

Download hier de volledige uitnodiging

Met hartelijke groet
Verkiezingscommissie CDA Borsele

Nick Boogert
Niels Kampstra
Marga van de Plasse-Nagelkerke,
Mitchell Vermeulen
Peter van ‘t Westeinde

Terug
Begroting2018
Begroting 2018 en andere raadsbijdragen 2 november 2017
Begroting 2018
Een begroting waarmee Borsele vooruit kan en waarmee de burgers al voor het 2-de jaar op rij geen lastenverzwaring krijgen. Een prestatie waarop wij allen trots mogen zijn. Complimenten aan de afdeling financiën voor de opstelling en de andere afdelingen voor het aanleveren van de informatie.
De beleidsindicatoren staan er nu nog wat leeg bij. Het is goed dat deze vanaf de cyclus voor 2018 beter ingevuld worden.
In de inleiding wordt gesproken over bepaalde risico’s. De risico’s die we lopen bij de VRZ staan hier niet apart vernoemd. Stijgende kosten door toekomstige investeringen in kapitaalsgoederen en onroerend goed zijn in de begroting tot 2021 reeds opgenomen. Deze risico’s  blijven natuurlijk na 2021 ook bestaan. Is hierin een inschatting te maken?
In het Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid wordt gesproken over de Nota integrale veiligheid. Het is belangrijk dat hierbij ook de digitale veiligheid heel goed in beeld is zowel voor onze burgers als voor de Gemeente. Ook is het goed om te zien dat hierbij de ondermijnende criminaliteit de aandacht heeft.
Bij Brandweer wordt nog gesproken over de onderhoudskosten van de brandweergarage in Heinkenszand. Wij gaan ervan uit dat dit komt te vervallen wanneer er een andere bestemming voor dat gebied komt?

Bij het Programma Verkeer en openbare ruimte staat in het stuk over de aanleg van fietspaden dat er een risico is dat sommige fietspaden niet aangelegd zullen worden. Voor een Provincie die zich als fietsprovincie profileert is dit natuurlijk onverteerbaar. Overleg hierover met het Waterschap lijkt ons dan ook zeker op zijn plaats. En er zijn natuurlijk nog meer wensen dat het hier genoemde lijstje. 
Bij de Openbare verlichting wordt gesproken over de vervanging van de armaturen in bijvoorbeeld de Dorpsstraat in Heinkenszand. Is het hier een mogelijkheid om te onderzoeken of de armaturen aan de gevels bevestigd kunnen worden? Dit geeft wellicht de gewenste ruimte op de trottoirs die daar hoognodig is. Daarnaast gaan wij ervan uit dat nieuwe armaturen voorzien worden van LED-lampen. Tot slot waarderen wij de beslissing om, voor verdere besparing, de lampen vanaf 11 uur  te dimmen? Een wijs besluit.
Voor wat betreft de onkruidbestrijding willen wij nogmaals vragen of het verbod op het gebruik van glyfosaat ook al terug te zien is in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daar is het toch immers om begonnen. Verder nemen wij aan dat hier ook verder gekeken wordt naar best beschikbare technieken?

In het Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport wordt er gesproken over de IKC-café’s. Een grote zorg is dat hier weer versnippering van buitenschoolse opvang ontstaat. Afgezien van het feit dat dit ons geld kost is dit geen wenselijke ontwikkeling voor de kinderen. 
In het stukje tekst komt het woord zorg niet voor. Het is wel goed te horen dat hier wel de aandacht voor is. Ook vinden wij het goed om hier aandacht te hebben voor preventie. Vroege signalering is juist hier van het allergrootste belang.

Bij het Programma Zorg wordt in de inleiding gesproken over het feit dat op vele terreinen door de gemeente het initiatief genomen wordt om samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Wij zijn onlangs bij de organisatie Oma geweest. Daar werd aangegeven dat de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de kleinschalige zorginitiatieven niet optimaal is. Kan de Gemeente deze clubs aan tafel brengen om hierover in gesprek te gaan?
Bij de GGD wordt niet gesproken over preventie. Graag zien wij een overzicht van wat er nu reeds op het gebied van preventie door de GGD gedaan wordt. Dit is een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden.

Bij het Programma Milieu staat bij de beleidskaders het Energie- en Klimaatbeleidsplan (2010-2014). Wordt dit binnenkort opnieuw vastgesteld of is dit in andere notities verwerkt?
Hier wordt ook gesproken over Energiebesparing bij bestaande woningen. Hier is het voor het draagvlak van belang dat dit geen te grote investeringen van burgers vraagt. Verder lijkt het ons veel belangrijker dat er hier gesproken wordt over gasloze nieuwbouw. Daar kan vrij eenvoudig een flinke slag geslagen worden.   

Tot slot is het goed om bij de laatste begroting van deze raadsperiode terug te kijken naar de laatste 3,5 jaar. Heeft het College gedaan wat ze wilden doen? Kijkend naar het Collegeprogramma wil ik er dan een paar puntjes uithalen. Graag hoor ik dan een reactie vanuit het College over de resultaten.
Wat willen we bereiken?
Borsele is een financieel gezonde gemeente met een zo beperkt mogelijke lastendruk voor de burgers. We kiezen voor een duurzaam financieel beleid.
Wat hebben we afgesproken?
1)  Uitgangspunt is dat de belastingdruk voor de burgers maximaal met de inflatiecorrectie stijgt
2)  De woonlasten in Borsele horen bij de laagste in Zeeland
3)  Realistische aanpak van bezuinigingsopgaven, geen problemen vooruit schuiven
4)  Reserves zijn voldoende om de risico’s op te vangen
5)  Het sociale domein binnen de budgetcyclus inzichtelijk verantwoorden.

Aandeelhoudersstrategie PZEM
In het voorstel staat dat we van deze strategie kennis moeten nemen. Ik denk dat we onze vertegenwoordiger hierbij ook wel een advies mee mogen geven? 
Niets doen is voor PZEM op dit moment geen optie. Zeker gezien de recente publicaties over de energieprijzen. Wanneer er niets gebeurd stroomt het door de recente verkopen binnengekomen geld nog harder weer weg. In deze situatie wordt het gezonde onderdeel Evides in de afgrond meegesleurd. Het is nu zaak dat de directie van PZEM de opdracht krijgt om te onderzoeken hoe men van de verlieslatende gascentrale afscheid kan nemen en op welke manier Evides rechtstreeks ondergebracht kan worden bij de publieke aandeelhouders. Graag zouden wij dan ook inzicht krijgen wat die nieuwe situatie voor de aandeelhouders gaat betekenen. Uiterst belangrijk is hierbij ook dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt inzake de kerncentrale. Kan onze vertegenwoordiger bij PZEM aangeven wat de tijdslijnen in deze zijn? Hoe lang kan e.e.a. gaan duren? CDA-Borsele gaat akkoord met de hernieuwde aandeelhoudersstrategie

Fusie Zeeland Seaports met Gent
Donderdag 2 november 2017 heeft de CDA fractie mee beslist over het al dan niet akkoord gaan met de fusie van Zeeland Seaports met de Havens van Gent.
Wij hebben het traject goed kunnen volgen door de vele informatiesessies, documenten en onderzoeken en kunnen vaststellen dat inderdaad voor deze havens schaalvergroting de optie is om robuust te worden om overeind te blijven op het wereldtoneel. En dat is niet uit de lucht komen vallen. Het is onderbouwd door de diverse aanbevelingen die zijn gedaan, vanuit het rapport Balkenende met Zeeland in stroomversnelling, het Strategisch Masterplan, de nieuwe aandeelhouderstrategie en niet te vergeten de inzet van de beide directeuren van  beide havens met hun team en hun adviseurs die een en ander voortvarend en met veel energie hebben aangepakt. De aanpak van nu, regelen nu het kan en niet wachten tot het moet, waarbij misschien minder gunstige voorwaarden kunnen worden bedongen.
Nu eerst was er een ingewikkeld proces van overleg en onderzoeken  tussen ongeveer gelijke partners met ieder zijn eigen bloedgroep en geschiedenis. Voor problemen met risico bij beide partners is een oplossing gevonden.
Ook voor Thermphos was er een oplossing door het verdelen van de kosten tussen Haven, Rijk en Provincie. Deze afspraak is door de havens positief opgepakt en komt terug in de fusiedocumenten, daar zijn ook de aandeelhouders bij betrokken geweest. Wat de CDA fractie betreft staan  de lichten op groen om te fuseren.
Vlaanderen Gent en Zelzate, zijn al akkoord. Nu alleen nog het fiat van de aandeelhouders aan onze zijde van de Schelde. Onze fractie wil een positief advies mee  geven aan onze vertegenwoordiger in de vergadering van aandeelhouders. Wij zien  de meerwaarde van een samengevoegd groot havenbedrijf als de banenmotor voor onze regio met een waardevolle Spin off in het verschiet.
Hoogwaardige werkgelegenheid, de mogelijkheid van nieuwe instituten voor opleidingen in nieuwe technieken. Scholing op bedrijven vlak bij de groene oase “Het land van Borsele “ waar jonge mensen kunnen studeren, werken, wonen, en recreëren. Het zal een impuls geven aan de leefbaarheid in Borsele. Nieuwe perspectieven voor de toekomst van onze gemeente, het CDA gaat er voor.

Terug

Bestemmingsplan MSP Nieuwdorp
Het uienverwerkingsbedrijf MSP wil niet alleen uitbreiden maar ook moderniseren en optimaliseren in het verwerken van uien om gereed te zijn voor de toekomst.
Nieuwe, milieuvriendelijke technieken waardoor verwerking en opbouw  uniek is in Europa. De ligging in de directe omgeving van het Sloe aan de toekomstige wereldhaven van betekenis heeft grote voordelen in het beperken van transportbewegingen.
MSP heeft alle facetten om te kunnen  komen tot een goed en aanvaardbaar bestemmingsplan in gang gezet, heeft de omgeving benaderd, de groenstructuurvereisten geregeld en zodanig georganiseerd dat provincie en gemeente enthousiast kunnen en willen meewerken.
Er zijn ook geen bezwaren of tegenwerpingen vanuit de omgeving door de goede aanpak. In aanloop naar de nieuwe omgevingswet die er straks komt kan deze van MSP in ieder geval als goed schoolvoorbeeld dienen. De CDA fractie steunt in met het realiseren van dit nieuwe bestemmingsplan. Wij zullen ook nieuwe initiatieven in onze gemeente zo goed mogelijk van dienst zijn en waar het kan bestaande bedrijven de mogelijkheid geven zich uit te breiden. Nog steeds gaan wij voor het College/raadsprogramma waarin staat: “mee te denken met uitbreidingsinitiatieven van bestaande bedrijven maar ook het benutten van vrijgekomen agrarische gebouwen”. De nieuwe omgevingswet maar ook nieuwe omgevingsplannen van de Provincie zullen daarin een rol gaan spelen.

Terug