Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.

raad100119

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 10 januari 2019

Aankoop van een perceel grond aan het Steketeepad in Nieuwdorp

Dit voorstel betreft een leuk initiatief dat een mooi voorbeeld is van een win-win situatie.

Want

- Het draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp, met voorzieningen voor sport en spel voor jong en oud

- En het voorziet in een stukje klimaatadaptatie door mogelijkheden voor extra waterberging

- En het helpt het dorp bij de entree vanuit Lewedorp een mooiere uitstraling te geven.

- En het is ook nog tot stand gekomen met burgerparticipatie, als onderdeel van de ontwikkeling van het Masterplan Nieuwdorp en van de Groenstructuur.

We kunnen dus alleen maar positief zijn over dit voorstel. Het CDA kijkt uit naar het nog komende voorstel aan de Raad over de verdere invulling. Waarbij we ook graag horen hoe de fondsenwerving bij derden is verlopen. En hoe de bewoners een rol gaan spelen bij het beheer van de diverse onderdelen.

 

Randweg Hoedekenskerke, komt die er (nog)?

Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een randweg Hoedekenskerke?

Tijdens een inloopavond in mei vorig jaar in Langeweegje is besproken om het doorgaand verkeer niet meer via Langeweegje te leiden, maar in plaats daarvan een nieuwe verbinding te maken bij Hoedekenskerke. Ondanks recente aanpassingen aan het Langeweegje zijn er nog klachten van bewoners en fietsers over te hoge verkeerssnelheid. Hoe lang gaat het duren voor er een echte oplossing komt?

 

Wind op Zee

Afgelopen maandag hebben wij in de krant kunnen lezen dat er onderzoek is gedaan naar locaties waar de stroom van IJmuiden Ver (wind op zee) aan kan sluiten op het net.

Waar eerst de 2e Maasvlakte nog de meeste voor de hand liggende keuze leek blijkt nu Borssele een serieuze mogelijkheid.

Ondanks dat het nog ver is en allemaal vrij pril willen wij de wethouder vragen of er al contact over is en hoe dit aangevlogen gaat worden. De perikelen rond de kap van delen van het Sloebos zijn nog zeer vers en vorige maand hebben we als raad nog een motie aangenomen om te kijken wat er nog gered kan worden. Het dorp Borssele zal dit voelen als ze zoveelste aanslag op hun leefomgeving.

Naast Borssele mogen we natuurlijk de andere Sloerand dorpen ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp niet vergeten. Als we het kaartmateriaal van de mogelijke tracés bekijken zien we dat één van de tracés langs alle vier de dorpen komt.

Kunt u, gelet op het hiervoor genoemde, toezeggen dat het gehele proces in goed overleg met alle betrokkenen zal lopen en dat u ons als raad en de dorpen via de dorpsraden goed op de hoogte houd van de gang van zaken?

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

raad070219

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 7 februari 2019

Bestemmingsplan Zeehavens en industriegebied – Sloegebied

Daar ligt dan het bestemmingsplan voor het Sloegebied, een deel van onze gemeente waar veel gebeurd en wat van grote invloed is op onze leefomgeving. Omdat de belangen in dit gebied en het effect voor de omgeving zo groot zijn is ook een zorgvuldige afweging noodzakelijk.

In de bijlage bij het voorstel hebben we kunnen lezen welke delen van de ingediende zienswijzen overgenomen zijn en wat niet. Hier kan zeker gesproken worden over een zorgvuldige afweging, een goed en uitgebreid overzicht, waarvoor complimenten.

De zienswijzen waren voornamelijk technisch van aard op een twee na, te weten die van de Dorpsraad Borssele en de BZZB. Deze zijn vooral gericht op de leefbaarheid van de direct omgeving buiten het Sloegebied. Begrijpelijke punten, maar zoals ook blijkt uit de bijlage bij het voorstel, geen onderwerpen voor het bestemmingsplan Sloegebied.

Ondanks dat blijft de leefbaarheid van onze Sloerand dorpen een onderwerp wat voortdurend onze aandacht vraagt. Tijdens de vorige raadsvergadering hebben we al vragen gesteld over de aanlanding van wind op zee en de raadsvergadering daarvoor is er raadsbreed een motie aangenomen aangaande het Sloebos.

Ik denk dat we daarmee toch zeker mogen zeggen dat de leefbaarheid van onze Sloeranddorpen onze aandacht heeft en dat het voor nu buiten dit bestemmingsplan moet blijven.

Gelet op de zorgvuldige afweging kunnen wij instemmen met het voorstel en het vaststellen van het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Sloe 2018.

 

 

Omgeving raadsboerderij in één keer goed aanpakken

De toegankelijkheid van de stembureaus is van groot belang want al onze inwoners moeten hun politieke daad kunnen verrichten door op de dag van het feest van de democratie, de verkiezingsdag, hun stem uit te brengen.

Nu blijkt dat de toegankelijkheid van de Raadsboerderij, niet goed op orde is waar het gaat om de toegankelijkheid voor onze inwoners met een fysieke beperking. “Dat moet toch op orde zijn.” Horen wij van alle kanten, en dat is natuurlijk ook zo.

Het raadslid De Putter van D-66 heeft hier 1 of 2 raadsvergaderingen geleden zelfs nog in algemene zin om gevraagd. En daarbij heeft het College ook een toezegging gedaan.

Nu ligt er een voorstel om een tijdelijke voorziening te maken om te zorgen dat de Raadsboerderij tijdens de verkiezingen voor iedereen toegankelijk is. Een mooi initiatief maar de vraag is hoe gaan we het definitief regelen ?

Het CDA-Borsele heeft hiervoor geen Motie maar een oplossing.

Volgens de planning wordt volgend jaar al een begin gemaakt met de werkzaamheden om de komst van een tweede supermarkt op Heinkenszand mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de herinrichting van de Stenevate om de verkeersveiligheid te waarborgen.

In dat project is ook het doortrekken van het bestaande vrijliggende fietspad voorlangs de Raadsboerderij meegenomen. Nu moet in dat geval de entree van de Raadsboerderij ook aangepast worden. Dat lijkt ons als CDA een perfect moment om ook de toegankelijkheid direct goed te regelen. Wanneer we dit eerder doen is er wat ons betreft sprake van een flinke kapitaalsvernietiging omdat het dan in 2020 weer op de schop moet.

Werk maken met werk is altijd het devies geweest hier in Borsele en daarmee werkt onze gemeente altijd erg (en dat moet Dhr De Putter toch zeker aanspreken) duurzaam, niet in de laatste plaats financieel.

 

Reactie bij motie Gemeente Borsele voor iedereen Raadsvergadering 7 februari 2019

We hebben al een reactie gegeven bij de ingekomen stukken , maar reageren nog even specifiek op de tekst van de motie.

Voor maatregelen die betrekking hebben op een inclusieve samenleving bent u bij het CDA op het goede adres. Wij willen niet dat er mensen door een fysieke beperking buiten de boot vallen en bij de aanstaande verkiezingen niet hun stem kunnen uitbrengen. Toegankelijkheid van onze eigen raadsboerderij mag dus geen probleem zijn.

Toch vindt onze partij deze motie overbodig.

Want zoals ook blijkt uit de reactie die ik gaf op het ingekomen stuk zijn wij al overtuigd dat dit goed geregeld kan worden. Immers

a. Er is al de toezegging van het College dat er voor de toegankelijkheid van de Raadsboerderij binnenkort even een noodoplossing wordt getroffen.

b. Er ligt een plan om volgend jaar in het kader van de verkeersveiligheid bij het openen van de tweede supermarkt ook de Stenevate onderhanden te nemen. En dat betreft ook een deel van het terrein rondom de raadsboerderij. Want daar moet een vrijliggend fietspad doorgetrokken worden. Logisch om als ons terrein dan toch op de schop gaat, meteen ook de permanente verbetering van de toegankelijkheid daarin op te nemen. Goed voor de cost efficiency want we hoeven er dan niet twee keer geld aan uit te geven.

Er is dus wat ons betreft geen reden om datgene wat al toegezegd en gepland is nog een keer te gaan afdwingen via een motie.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

driewegen

 

 

 

 

 

 

Veel hulp voor speeltuin Driewegen tijdens NLdoet

Op 15 en 16 maart had Zeeland te maken met een stevig Zeeuws briesje en zo nu en dan een flinke bui. Toch weerhield het de inwoners van Driewegen en CDA-raadsleden er niet van om tijdens NL- doet in actie te komen voor de speeltuinvereniging.

Op vrijdagavond gingen een aantal ouders samen met de bestuursleden op pad om aan de inwoners van Driewegen een vrijwillige bijdrage te vragen voor het onderhoud van de speeltuin. De speeltuinvereniging kan altijd rekenen op veel steun vanuit het dorp. Ook als zij activiteiten voor de kinderen organiseert zijn er altijd mensen bereid om daarbij te helpen.

Op zaterdagmiddag hebben CDA-raadsleden van de gemeente Borsele geholpen bij de nodige onderhoudswerkzaamheden. Samen met enkele kinderen en de bestuursleden van de speeltuinvereniging is alle groenaanslag verwijderd, zijn er enkele herstelwerkzaamheden gedaan en is de glijbaan volledig afgeschuurd zodat deze voorzien kan worden van een nieuwe verflaag.

De glijbaan vraagt nog even de aandacht. Er moet een verflaag op komen die zorgt voor jaren glijplezier. De verflaag die tijdens de vorige NLdoet actie met de roller erop gezet is, was er binnen mum van tijd weer af. Tips om het dit jaar beter te doen zijn van harte welkom. U kunt uw tip sturen naar speeltuin3wegen@gmail.com De speeltuinvereniging Driewegen is erg dankbaar voor alle steun!

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

raad190313

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 13 maart 2019

Voorstel niet instemmen huur landbouw grond tijdelijke lijn Tennet

Om maar gelijk te beginnen, complimenten aan het college. U bent naar aanleiding van de motie die door de raad is aangenomen snel en goed aan de slag gegaan, u heeft ons als raad keurig op de hoogte gehouden over de stand van zaken en komt nu met een gedegen advies. Aan alles is te merken dat het een moeilijke afweging was voor u, voor de ambtenaren, maar zeker ook voor ons als raad. Want ja, beslis maar even dat we geen gebruik maken van een voorstel wat er voor zorgt dat er minder bos gekapt wordt. Dat is niet makkelijk, zeker gelet op de gevoeligheden en de impact op het dorp Borssele.

We mogen wel concluderen dat u er alles gedaan heeft om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar, maar we hebben moeten concluderen dat de kosten voor het alternatief en de gestelde voorwaarden te veel zijn, waardoor het oorspronkelijke plan, door het Sloebos, de minst slechte optie is. De 170.000 euro die hierdoor niet uit de Sloerand reserve gehaald moet worden kan op een later moment weer gebruikt worden om het Sloebos te vergroten. Daarnaast kan er altijd nog een goede afweging gemaakt worden wanneer de grondeigenaar met een verzoek tot het plaatsen van zonnepanelen komt, zonnepanelen die geplaatst zouden worden op landbouwgrond, iets waar we als CDA niet direct voorstander voor zijn.

Verder is het is mooi dat Tennet nog een slag heeft kunnen maken en het werkterrein verder heeft kunnen optimaliseren zodat er zoveel mogelijk bos gespaart wordt en dat zij de kosten voor herplant op zich nemen. Wat ook mooi is dat we kunnen lezen dat er extra compensatie komt door Tennet en dat de dorpsraad Borssele hier actief bij betrokken zal woden.

Kortom, een goed afgewogen advies en gelet op de kosten voor de huur van de grond en de verdere voorwaarden die gesteld worden kunnen wij daarom instemmen met het voorstel om niet in te stemmen met de voorwaarden waaronder een perceel landbouwgrond gebruikt kan worden ten behoeve van een tijdelijke hoogspanningslijn van TenneT.

 

Bestemmingsplan Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52

Een mooi plan voor Heinkenszand wat goed past bij andere bebouwing in de dorpsstraat waar we ook de combinatie van zorg, woon- en winkelruimte kennen. Daarbij is het een plan wat ook mooi aansluit bij een deel van de wensen die uit het inwonersonderzoek naar voor zijn gekomen wat vorige week gepresenteerd is. Onderwerpen die daar onder andere in benoemt worden zijn, meer ruimte voor horeca, meer ruimte voor winkels en ruimte voor jongeren om te wonen. Een combinatie die goed werken en het dorp levendig te houd en daarmee een mooie ontwikkeling voor Heinkenszand.

Wel hebben we van meerdere kanten gehoord dat de informatievoorziening wat mager was. Dit is natuurlijk aan de ondernemer maar we willen dit de wethouder meegeven zodat het bij nieuwe projecten in de gemeente als aandachtspunt genomen kan worden

Toch is er een klein zorgen puntje, de appartementen zullen wel verkocht worden, daar zijn we als CDA niet bang voor. Waar we grotere zorgen bij hebben is de invulling van de commerciële ruimtes in de plint. Heinkenszand is een dorp wat erg intrek is om te wonen en te ondernemen. Toch blijft het risico dat de commerciële ruimtes niet ingevuld worden. Het is van belang voor de inwoners maar zeker ook de ondernemers dat deze ruimtes niet te lang leeg blijven staan. Dit is natuurlijk aan ondernemers om hierin te springen maar we willen de wethouder vragen om bij nieuwe, creatieve initiatieven niet te kritisch te zijn.

Natuurlijk stemmen wij in met het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52, maar we willen onze zorgen toch uiten richting de wethouder en roepen ondernemers op, kom naar onze mooie gemeente, kom naar Borsele, kom naar Heinkenszand.

 

 

Vragenuurtje raad 14 maart 2019

Op 26 februari hebben wij kunnen lezen dat de gemeente Kapelle in gesprek is om de windmolens in de Willem Annapolder en de twee molens bij Schore te vervangen. Met het vervangen komen er twee windmolens te vervallen maar zal de opbrengst toch 3x zo hoog zijn. Een goede zaak zou je zo zeggen. De ontwikkelingen staan niet stil wat te merken is aan de hogere opbrengst. Mooie innovatie wat het CDA betreft.

Als je dan verder gaat kijkt is te lezen dat de twee te vervallen windmolens de twee bij Schore zijn en dat de molens in de Willem Annapolder een ashoogte tussen de 90 en 115 meter krijgen waar deze nu 70 meter zijn. Dat is nog eens wat anders, een behoorlijke verhoging.

Groene stroom, duurzaamheid, het zijn beide onderwerpen waar iedereen op dit moment volop mee bezig is, waar we ook zeker iets mee moeten, maar of het een verfraaiing van het landschap met zich meebrengt, daar zetten wij zo onze vraagtekens bij. Ondanks dat zijn wij niet tegen dit soort initiatieven. Maar wij hechten vooral veel waarde aan een goede belangenafweging.

De inwoners uit ’s-Gravenpolder kijken straks naar hogere windmolens terwijl de inwoners uit Schore twee windmolens minder hebben. Bij een goede belangenafweging in dit dossier vinden wij het belangrijk dat ook de inwoners uit ’s-Gravenpolder hierin betrokken worden. Wie weet zit er nog wat moois in voor de hen en kunnen zij mee participeren?

Onze vraag daarom aan de wethouder. Bent u bereid om bij het college van de gemeente Kapelle aan te dringen op het betrekken van de inwoners van ’s-Gravenpolder en kunt u dit op korte termijn doen en de uitkomst naar de raad terugkoppelen?

 

Terug

 

 

 

Milieudienst

 

 

 

 

 

 

Instemmen ontwerp begroting RUD Zeeland 2020

Op zich een voorstel gebaseerd op logische ontwikkelingen mede naar aanleiding van eerder genomen besluiten, zo wisten we vorig jaar al dat er kosten bij zouden komen voor de asbesttaken die de RUD gaat uitvoeren. Ook de toepassing van de inflatiecorrectie is een logisch verhaal.

Waar meer onze zorgen liggen is bij het besluit om de BRZO taken door de DCMR milieudienst, gevestigd in Schiedam uit te laten voeren. Met deze ontwikkeling verdwijnt er naast de banen uit Zeeland ook een hoop kennis van de bedrijven en de contacten die er met deze bedrijven zijn. Een ontwikkeling waar we als gemeente niet over hebben mee kunnen beslissen en waar we als CDA Borsele ook niet direct blij van worden. Het wordt ons gewoon ontnomen…

We stemmen in met de ontwerp begroting 2020 maar wel met de gemaakte opmerking en we vragen dan ook aan de wethouder om deze zorgen over te brengen.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

raad190509

 

 

 

 

Inrichtingsplan nieuwe Brandweerpost Heinkenszand

Het kan verkeren. Nog geen 4 jaar geleden werden wij benaderd door bezorgde bewoners uit Baarland. Zij hadden gehoord dat de brandweerpost in hun dorp op de nominatie stond om te verdwijnen. Het hele dorp kwam in het geweer om de post voor Baarland te behouden. Nu hebben we met iets anders te maken.

Een nieuwe brandweerpost voor Heinkenszand en ’s-Heer Arendskerke. Dit voorgenomen besluit van het College heeft heel wat stof doen opwaaien. Iedereen heeft er ook al wel iets van gezegd en dat is zeker goed. Dan kunnen wij als raad ook een gedegen afweging maken.

We hebben hierbij aan vele facetten te denken. In eerste instantie wilde ik 40 seconden mijn mond houden om de impact van 40 seconden weer te geven. Velen worden al geïrriteerd als ze 40 seconden voor het stoplicht moeten wachten maar het kan ook het verschil zijn tussen blussen of gecontroleerd laten uitbranden.

Dat de wettelijke uitruktijd 18 minuten is en dat die in Zeeland soms niet gehaald wordt is voor dit voorstel totaal irrelevant. Het gaat hier om de locatie die voor de VRZ en de brandweerorganisatie het beste uit de bus komt. Voor onze bewoners en vrijwilligers de beste en veiligste locatie. Brand is immers brand. En 10, 12 of 18 minuten maakt dan nogal een verschil. Wettelijk of niet.

Het College heeft hier geen lichtvaardig besluit genomen. De veiligheidsregio heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd om tot de locatie Guldenroedestraat te komen. Ook Brandweer Nederland heeft hier naar gekeken. En onze onvolprezen vrijwilligers hebben in dit proces een rol vervuld.

Al met al een afgewogen besluit dus.

En dan is het besluit vervolgens nog eens heroverwogen. Enkele andere locaties zijn nog langs dezelfde maatlat gelegd als de eerder onderzochte 13 locaties. Ook na dat proces is de Guldenroedestraat als beste keuze overeind gebleven.

Niet in de laatste plaats omdat we hier ook van doen hebben met een bedieningsgebied van de nieuwe brandweerpost wat onze gemeentegrenzen overschrijd. En ook boven de A58 wonen mensen voorzitter en na het samenvoegen van de posten Heinkenszand en ’s-Heer Arendskerke ook nog een belangrijke groep vrijwilligers.

Er kunnen allerlei tegenwerpingen gemaakt worden. Zoals de dure grond, een onvolledige afweging van de afzonderlijke facetten, etc. Maar we hebben met de veiligheid van mensen te maken. En een brandweerpost is geen fabriek voorzitter. De belangrijkste kanttekeningen die uit de buurt komen hebben te maken met geluid, verkeer en parkeren. Het enige onderwerp wat hierbij direct de kazerne raakt is het geluid bij een uitruk. En als ik de stukken goed gelezen heb gaat het hierbij gemiddeld om 42 uitrukken per jaar waarvan 8 in de nacht. Ik ken mensen met duren die meer lawaai maken. De andere zaken komen ook voor zonder brandweerpost. En dat zijn juist ook de zaken waar wij iets aan kunnen en moeten doen. Het doorgaande verkeer door de Guldenroedestraat kan en moet afgeremd worden. Hard rijden kan je daar aan de andere kant van de geluidswal op de Drieweg. En laten we ook vaststellen dat het in de bebouwde kom meestal de inwoners zelf zijn die te hard rijden. Maar ten hoogte van de Hoefbladstraat is een snelheidsremmer, in welke vorm dan ook, zeker nodig. Dan het geluid van de Drieweg en ook van de nieuwe afslag van de A58, ook daar is een oplossing voor geboden. Het doortrekken van de bestaande geluidswal tot achter de dierenkliniek zal hier zeker veel oplossen. Tot slot de parkeerproblemen in de Hoefbladstraat. Carpoolers die daar de auto laten staan om elders te gaan werken. Daar moet toch ook buiten de bebouwde kom een oplossing voor zijn? Wij als CDA hebben hier in ons verkiezingsprogramma reeds aandacht voor gevraagd. De paar plaatsen naast de dierenkliniek zijn mooi maar er is eerder toch ook sprake geweest van een carpoolplaats bij de oprit naar de A58. De Provincie zou dit meenemen in haar plannen rondom de A58? Is dit niet een heel mooi moment om daar, samen met de Provincie, versneld werk van te maken. Op deze manier worden veel problemen in de wijk opgelost. Het is van het allergrootste belang dat al deze punten ook samen met de buurt opgepakt gaan worden.

Ook zijn er door enkele mensen opmerkingen gemaakt over de uitstraling van het pand. Dit zal echter opgelost worden doordat er bij de inrichting van het perceel en bij het ontwerp rekening gehouden zal worden met de omgeving. Wel hebben wij hierbij ook een teruggekeken naar de oorspronkelijke plannen voor het perceel. Nu waren er 2 woningen gepland maar in eerste instantie ging het om 1 zeer ruime beeldbepalende woning met de gevel gericht op de Guldenroedestraat welke een beeldbepalende entree voor de wijk zou moeten zijn. Met dezelfde afwijking in de rooilijn als waarover nu gesproken wordt door de bezwaarmakers. Eigenlijk is dit ontwerp dus weer een stap naar het oorspronkelijke ontwerp.

Er is ook angst dat er later op deze locatie toch trainingen gaan plaatsvinden en onderhoud en schoonmaak gedaan zal gaan worden. De schoonmaak van een groot deel van de brandweerposten op de Bevelanden vind nu plaats in Borssele. Dit blijft ook zo als het aan het CDA ligt. Kan het College hier de toezegging doen dat dit inderdaad ook zo blijft. Ook het houden van trainingen gebeurd niet op deze locatie. Graag hier ook een toezegging van het College dat dit in de toekomst ook niet gaat gebeuren.

Tot slot moet mij toch van het hart dat de tegenstanders tot op heden in een aantal sessies goed hebben meegepraat zonder hun steun aan de post verder toe te zeggen. Dat is zeker constructief.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

raad060619

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 6 juni 2019

Voorstel tot instemmen met jaarrapport 2018, de 1e t,m 5e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van OLAZ en het daarover indienen van een positieve zienswijze bij het bestuur van OLAZ

Het CDA is het eens met het voorstel om in te stemmen met het jaarrapport 2018, met de begrotingswijzigingen 1 t/m 5 over 2019 en de ontwerpbegroting 2020. Daarbij willen we wel een aantal opmerkingen maken

 

De extra last van het tekort 2019 (€ 133.740) wordt voor een stukje gecompenseerd door het overschot van 2018 (€ 50.423), maar per saldo komt er nog ruim € 83.000 (€ 83.317) ten laste van het weerstandsvermogen. Daar zijn we niet blij mee maar we kunnen er nu weinig aan veranderen.

 

Voor wat betreft de ontwerpbegroting 2020 van OLAZ:

Houdt een stijging van de lasten voor onze gemeente in met € 137.370. Waarbij we nog geen zicht hebben op eventuele meevallers die deze verhoging deels kunnen compenseren. In het ergste geval zou er een lastenverzwaring van 5% voor onze burgers komen. Moeten we bij OLAZ niet aandringen op kostenbesparingen, zoals op overheadkosten? Want we willen de belastingdruk voor onze burgers zo laag mogelijk houden. Zo staat het ook in ons bestuursprogramma.

 

Voor wat betreft 2019 – met doorwerking naar 2020 en verder:

Waar zeker wat aan gedaan kan worden of liever aan gedaan moet worden is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval om de afgesproken VANG-doelstelling te halen. In 2018 is het restafval in onze Gemeente maar weinig afgenomen.

 

Het CDA heeft al eerder aangedrongen op actie. In december 2018 is raadsbreed een motie van het CDA aangenomen. In de motie werd verzocht – ik citeer nu even – “begin 2019 een campagne te starten, aanhakend bij de GFT-campagne van OLAZ, om de burger aan te zetten tot het meer gescheiden aanbieden van GFT-afval, OPK-afval, glas, textiel en bouwafval, met de nadruk op GFT, en zonder dat dit leidt tot hoge investeringen en relatief hoge structurele kosten”. Inmiddels is het juni 2019 en hebben we nog niets gemerkt van een campagne, zoals via de website, via een mailing aan de huishoudens etc.

We horen graag van de Wethouder hoe de campagne hiervoor op korte termijn in gang gaat worden gezet.

 

Vaststellen van het programma van eisen voor de selectie van de accountant voor de begrotingsjaren 2019-2021

Vanuit de auditcommissie wil ik de Raad kort informeren: de punten die de auditcommissie in januari 2019 besproken heeft ten aanzien van de accountantscontrole goed zijn opgenomen in het programma van eisen dat nu voorligt. Die punten betreffen met name het strakker aangeven van de uiterste datum van aanleveren van stukken door de accountant. De behoefte daaraan is duidelijk. Gevraagd wordt de stukken uiterlijk 1 mei aan te leveren. Zodat de raad ook tijdig de jaarstukken kan bespreken. Ook is er opgenomen dat de prijs over 2019-2020-2021 gelijk blijft. Ons inziens is dit programma van eisen gericht op zo groot mogelijke objectiviteit bij de keus van een accountant, en op een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitverhouding. We hopen dat er voldoende inschrijvingen komen om de controle te verrichten.

 

Winst en verlies nemen grondbedrijf, Stadshoek Borssele, Blikken 2 ’s-Heerenhoek en Plataanweg Ovezande

Een jaarlijks terug kerend gegeven, winst en verlies nemen uit de verschillende grondexploitaties. Helaas moet er deze keer verlies genomen worden uit drie verschillende grondexploitaties. Als we zien dat de plannen al 11 tot 13 jaar lopen en er nog maar een beperkt aantal kavels verkocht zijn moeten we misschien concluderen dat het aanbod niet 100% aansluit bij de vraag. Het spreekt voor zich dat we Borssele, ’s-Heerenhoek en Ovezande niet mogen vergelijken met Heinkenszand of ’s-Gravenpolder. Toch zijn het alle drie, stuk voor stuk mooie dorpen met een actieve gemeenschap en zijn voorzieningen goed aan te rijden.

Één van de oorzaken is natuurlijk crisis geweest, de grondverkoop lag overal stil, gelukkig zien we dat er het laatste jaar weer kavels verkocht zijn. Dan lezen we in het voorstel dat de verwachte termijn van uitgifte is verschoven naar 14 jaar. Zijn dit voor nu de enige locaties of zijn er nog meer plannen die langer gaan lopen dan verwacht?

De grond ligt er, waarom grijpen we deze kans niet aan om hier één of meerdere pilots te starten. Tijden zijn veranderd sinds de start van deze ontwikkelingen. Waarom kijken we niet of we hier een pilot met tiny houses kunnen starten? Kunnen we hier DE woning van de toekomst realiseren, energie neutraal en vol met domotica? Is dit niet het moment dat we eens moeten nadenken over de beeldkwaliteit? Zijn er mogelijk tijdelijke invullingen voor de lege kavels?

Want stel je eens voor je dat je de eerste bewoner bent, dan woon je dus al jaren in een nieuwbouwplan wat niet klaar is en het lijkt er ook nog eens op dat dat nog een aantal jaar gaat duren. Als we dan zien hoeveel vrije kavels er nog overblijven die niet ontwikkeld worden door een ontwikkelaar, dan zien we dat we als gemeente zelf ook aan de slag moeten. Ik hoor daarom graag van de andere fracties of zij nog creatieve ideeën hebben, hoe zij hier in staan en ik zou aan de wethouder willen vragen wat hij hiermee gaat doen en of hij bereid is om andere mogelijkheden te onderzoeken?

 

50 jaar Gemeente Borsele

Een mooi moment om dit met de bewoners te vieren en om erbij stil te staan waar we vandaan komen. CDA-Borsele wil ervoor pleiten dat we deze viering in ieder geval starten met bovengemiddelde aandacht voor de Gemeenten waaruit Borsele ontstaan is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om, samen met het Historisch Museum De Bevelanden, een fotoreportage te maken van alle (nog bestaande) Gemeentehuizen in de oorspronkelijke gemeenten. Daar zou eventueel nog een expositie aan gekoppeld kunnen worden. Wellicht met een soort wisseltentoonstelling in alle huidige dorpshuizen wanneer dit praktisch haalbaar is? Voor wat betreft het budget moeten we wel bezien of dit flexibel ingezet kan gaan worden maar zeker ook willen wij hierbij aangeven dat de gevraagde € 80.000,- een maximum bedrag is. De begroting in het voorstel is slechts een indicatie. Wanneer zaken die er nu in staan niet uitgevoerd worden maar wanneer er bewoners of dorpsraden met andere ideeën komen moet hier, binnen het budget, ruimte voor zijn. Wellicht is er in in het jubileumjaar ook nog iets te doen met de oude nog beschikbare ambtsketens van de oude gemeenten? Tot slot vinden wij dat het goed is dat onze dorpen aan dit jubileum een tastbaar iets over houden waar ze zelf hun inbreng op kunnen en moeten hebben. Dat hoeft niet overal een social sofa te zijn maar dat kan ook op een andere manier gebeuren. Als maar gaat om de sociale samenhang. Op naar nog 50 jaar Gemeente Borsele!

 

Kritisch op Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden

In al deze stukken wordt om een hogere bijdrage van onze gemeente gevraagd.

Na het lezen van het raadsvoorstel, de achterliggende stukken én de uitleg tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst is de CDA fractie tot de conclusie gekomen dat de gevraagde verhogingen onvermijdelijk zijn. De CDA fractie heeft dan ook ingestemd met het raadsvoorstel. Wel heeft de CDA fractie een drietal kritische opmerkingen gemaakt.

de jaarrekening 2018

1. in november 2018 heeft het AB (Algemeen Bestuur) van de Gemeenschappelijke Regeling een voorgenomen besluit genomen over de toekomst van GRDB. Dit besluit wordt komende vergadering van de klankbordgroep (hierin zijn raadsleden van alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd) op 17 juni a.s. uitgebreid besproken om het tijdens een komende gezamenlijke raadsbijeenkomst als discussiestuk aan de orde te stellen. De CDA fractie vindt dit een goede zaak, omdat in het rapport Berenschot wordt gesproken over het actief betrekken van de raad bij de toekomst van GRDB. In het raadsvoorstel kunnen we lezen dat de financiële gevolgen van de uitvoering van de toekomstvisie nog niet bekend zijn. Toch kondigt het college in het raadsvoorstel vast aan dat in onze Kadernota 2020 2023 structureel een bedrag van 100.000 euro hiervoor zal worden opgenomen. Dit bedrag is in dit raadsvoorstel niet nader onderbouwd.

De raad wordt vanavond echter niet gevraagd een besluit over te nemen over het structureel beschikbaar stellen van de middelen voor uitvoering toekomstvisie. We gaan er dan ook van uit dat instemming met het raadsvoorstel geen instemming betekent van opname van 1 ton structureel in onze komende Kadernota.

Wij zijn kritisch voor zover het een te creëren stafdienst betreft. En voor zover het de nieuwe directeursfunctie betreft vragen wij ons af of GRDB nu uitgaat van 1fte of een halve fte, zoals in het rapport Berenschot wordt genoemd.

Er is op verzoek van mw. Brilleman van de PvdA-fractie om aanvullende informatie gevraagd. Deze is er gekomen, echter de CDA-fractie vindt deze informatie slecht leesbaar en zit vol herhalingen.

Te lezen is dat er op 1 juli aanstaande door het AB een besluit wordt genomen over de toekomst van GRDB. Om welk besluit gaat het, het definitieve besluit? Waar blijft de rol van de klankbordgroep in deze? 

2e begrotingswijziging 2019

In het accountantsverslag boekjaar 2018: er is bij de aangifte omzetbelasting een fout gemaakt van maar liefst € 40 miljoen in de aangegeven omzet. Geadviseerd is om zsm een suppletie hiertoe in te dienen en om de interne beheersing omtrent het indienen van belastingaangiftes te versterken. De CDA fractie heeft in de gezamenlijke raadsbijeenkomst de directeur om een nadere toelichting gevraagd op dit punt. Die toelichting hebben we gekregen, maar ons viel op dat de directeur wel wat gemakkelijk over de geconstateerde fout heen stapte.

Programmabegroting 2020 2023

Er is een nieuw hoofd P&O en salarisadministratie aangetrokken. Het voormalig afdelingshoofd heeft, met behoud van zijn salaris, een andere functie binnen de organisatie. Zo heeft de fractie begrepen tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst. Uiteraard begrijpt de fractie dat er als werkgever verplichtingen jegens een werknemer zijn, weten we niet wat het voormalig afdelingshoofd nu voor functie bekleed en daarnaast is het ook hier niet de plaats om op een individuele situatie in te gaan, maar wij willen hier wel een kritisch geluid laten horen; dit kost veel geld; we gaan ervanuit dat in de gegeven omstandigheden zo zorgvuldig mogelijk met middelen wordt omgegaan.

Het voorstel van het college aan de raad is om een zienswijze van geen bezwaar in te dienen.

 

Terug

 

 

 

 

raad090704

 

 

 

 

Raadsvergadering 4 juli 2019

Initiatiefvoorstel Masterplan Heinkenszand

Voor ons ligt het voorstel voor een masterplan Heinkenszand, of moet ik nu visie zeggen? In ieder geval weer een document waarin plannen aan elkaar worden geknoopt in Heinkenszand. Dat klinkt natuurlijk als een prima voorstel, want een integrale afweging is altijd beter. Maar er worden allemaal opgaven genoemd die bekend zijn bij ons als raad en het college.

Gelukkig lezen we dan ook als reactie van het college dat de gevraagde integrale afweging op dit moment al bij veel plannen gemaakt wordt. De verkeersafwikkeling van de Platepolder wordt meegenomen met de plannen van de Lidl, de verkeerssituatie in de Dorpsstraat en de ontwikkeling rondom het R&B gebouw. Voor wat betreft die laatste zijn we als gemeente niet aanzet, het is aan de eigenaar om te bepalen aan wie het pand verkocht wordt. Wel vragen we aan de wethouder om bij een initiatief voor dit pand open, creatief en meedenkend te zijn. We kunnen ons bijvoorbeeld een restaurant met hotelfunctie goed indenken wat een mooie combinatie kan zijn met de Stenge.

Natuurlijk is ook duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor Heinkenszand, maar niet alleen voor Heinkenszand, voor alle Borselse dorpen is dit belangrijk en gelukkig hebben we daarvoor onze Duurzaamheidsvisie en worden er in Nieuwdorp al mooie stappen gezet op dit gebied.

Dus ja, waarvoor dan nog een plan waarin dit allemaal meegenomen wordt als het al gebeurt.

Ook wordt er gevraagd om een participatietraject…..

Toen wij dit lazen dachten wij, dat is bijzonder. Want ook in Heinkenszand is er een werkgroep vanuit B2030 bezig. Een werkgroep die in maart een doorstart heeft gemaakt en nu heel actief bezig. Zo hebben zij contact met de Grenslinde, KIO en R&B wonen om te kijken wat ze kunnen om een dorpshart te creëren. Prachtig toch om te zien dat een enthousiaste groep mensen hiermee aan de slag is. Ik heb ook even contact gehad met de werkgroep, zij zijn niet enthousiast over nog een participatietraject en vrezen dat dit hun werkzaamheden kan verstoren of vertragen.  

Alles bij elkaar optellende komen wij tot de conclusie dat plannen in Heinkenszand al integraal afgewogen worden en dat er al een zeer actieve werkgroep is in het kader van het participatietraject B2030.

Wij kunnen daarom ook niet instemmen met het initiatiefvoorstel

 

Aankoop perceel Molendijk 2 ’s-Heerenhoek

Een voorstel waar we als CDA natuurlijk mee in stemmen, Molendijk 2 wordt aangekocht en gesloopt. Een rotte plek wordt in ’s-Heerenhoek opgeknapt. Als CDA hebben we een jaren geleden een lijst opgesteld met aandachtslocaties in het kader van dorpsvernieuwing. Een lijst met rotte plekken in de kernen waar gelukkig van zien dat deze steeds kleiner wordt .

Mooi om te lezen dat door de sloop van de woning het trottoir verbreed kan worden en de verkeersveiligheid van deze kruising verbeterd wordt.

Ook goed om te lezen dat er al een bodemonderzoek is gedaan en dat er PIW subsidie is aangevraagd, mooi dat dit voortvarend is opgepakt.

Deze hoek is een markante plek voor ’s-Heerenhoek met een langere geschiedenis. Zou het daarom niet mooi zijn om op deze locatie een herinnering/aandenken te creëren aan de geschiedenis van de locatie en daarmee het perceel ook een mooie invulling te geven voor het dorp.

 

Toeristisch Recreatief Actieplan 2019-2023

• De pracht van onze Gemeente is nog te veel een goed bewaard geheim. We willen meer mensen laten genieten van al het moois dat er is. Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2019-2023 heeft een duidelijk doel: meer bekendheid geven aan de schoonheid van onze gemeente, en het stimuleren van recreatieve ontwikkelingen. Die doelen onderschrijft het CDA ten volle. Het plan geeft een helder beeld van de verschillende onderdelen van het project en van de activiteiten waarmee de doelen bereikt moeten gaan worden. Ook de aangegeven taakverdeling tussen de Gemeente en de Stichting Landschapspark Borsele is passend bij de rol en functie.

• Het is mooi dat er goed wordt samengewerkt met de ondernemers in de sector. En ook mooi dat zij financieel bijdragen in de investeringen die nodig zijn om deze sector verder te ontwikkelen. Bij de behandeling van de Kadernota heeft het CDA het college gevraagd om met de sector constructief te onderhandelen over de toekomstige bijdrage. En daarbij ook financiering van de sector via toeristenbelasting te bespreken om hoge investeringskosten te kunnen blijven dekken. In het najaar horen we graag wat de uitkomsten zijn.

• Een laatste opmerking betreft het onderdeel promotie: we zouden verwachten dat VVV Zeeland en VVV Goes betrokken zijn bij het aantrekken van toeristen van buiten onze streek, van buiten onze provincie en van buiten ons land. We lezen daar in het actieplan niets over. Zou dat aspect door de wethouder nader toegelicht kunnen worden?

 

Vragenuurtje: Warmtenetten

In de krant van afgelopen zaterdag 29 juni lezen we een artikel naar aanleiding van het klimaatakkoord. Naast termen als rekeningrijden, een warmtefonds waardoor iedereen een warmtepomp kan kopen en de energiebelasting waar we op lokaal niveau weinig aan kunnen veranderen viel ons de volgende zin in het bijzonder op: “

Het lijkt hoe dan ook slim om tot eind 2021 te wachten met een grote verbouwing. Dan moeten alle gemeenten een plan hebben voor de energievoorziening”.

Als wij het goed lezen wordt er hier dus letterlijk gezegd, beste inwoner, wacht nog maar even met iets aan je woning te doen, de gemeente moet eerst een plan maken. Daarnaast begrijpen we hieruit dat dit plan er voor eind 2021 moet zijn.

Wij willen daarom het volgende aan de wethouder vragen:

Gaat het de gemeente Borsele lukken om voor eind 2021 een plan te hebben voor de energievoorziening van onze gemeente en is er al een beeld wat zo’n plan voor de energievoorziening moet inhouden?

Door nu afwachtend te zijn met grote verbouwingen en energiebesparende maatregelen verliezen we alweer 2 jaar om de doelstelling te halen. Vervolgens lijkt het er nu op dat in 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen komt te vervallen. Bent u het met ons eens dat dit soort berichten juist een vertragend effect creëren en wat gaat u hier aan doen om de Borselse inwoner verder mee te krijgen in de hele energietransitie?

 

 

Terug

 

 

 

 

 

masterplannieuwdorp

 

 

 

 

Masterplan Nieuwdorp

We hebben het allemaal al vaak genoeg gezegd, het blijft een prachtig plan het Masterplan Nieuwdorp. Het mooie van het masterplan is dat het samen met het dorp is opgesteld en dat de inwoners een belangrijke rol hebben gehad. Een masterplan waarin participatie hoog in het vaandel staat en daarmee een masterplan nieuwe stijl.

De participatie bij het opstellen van het masterplan is super, maar als CDA zien we een risico dat de inwoners van Nieuwdorp niet aangehaakt blijven. Zij zijn tenslotte de gene waarvoor we het allemaal doen. We willen dan ook aan de wethouder vragen hoe de bewoners bij de uitvoering betrokken blijven? Want  los van de in communicatieparagraaf genoemde informatie momenten moeten de inwoners wel getriggerd blijven om zich actief in te zetten en ook om te investeren in hun eigen woning.

En dan het bedrag, 11 miljoen euro. Het is veel geld, maar er gelukkig zien we ook dat er heel veel wordt gedaan voor dat geld. Helaas is dit bedrag niet voldoende om alle wensen en plannen uit het masterplan uit te voeren. Het zou daarom ook mooi zijn dat wanneer er project goedkoper uitvallen, het resterende bedrag wordt overgeheveld. Daarnaast vragen wij aan de wethouder om actief in te zetten op het binnen halen van subsidies wanneer er zich mogelijkheden voordoen of om te kijken naar publiek/private samenwerking waarbij private partij mede een duid in het zakje doen.

Verder willen we de wethouder vragen om alert te zijn op het ontstaan van lege plekken in het dorp, bijvoorbeeld door de sloop van het dorpshuis of de nu al lege plek door de sloop van woning van R&B.

Los van Nieuwdorp mogen we natuurlijk onze andere dorpen niet vergeten, er zijn ook andere kernen die aandacht vragen. Laten we daarom het masterplan Nieuwdorp, met name de zaken gericht op het klimaatbestendig maken, vooral als een pilot zien waaruit we ook kunnen leren voor onze andere kernen.

 

Terug

 

 

 

 

economie

 

 

 

 

Nota economisch beleid

Een heel goede stap dat we een Nota economisch beleid krijgen.

Wij vragen ons wel af hoe de € 100.000,- verdeeld is over het opstellen en de uitvoering. Borsele heeft natuurlijk flinke ambities en die zullen in deze Nota aan bod moeten komen. Het bevreemd ons dan ook dat het opstellen van deze notitie uitbesteed wordt. De kosten die hiermee gemaakt worden kunnen later niet meer in de uitvoering gestoken worden. Bij het opstellen verwachten wij dan wel een goede wisselwerking tussen het externe bureau, de gemeente en de ondernemers.

Is het mogelijk om de verdeling van de kosten voor het opstellen en de uitvoering aan te geven?

Graag zien wij in de uiteindelijke nota bovenmatige aandacht voor het lokale MKB. In de aanbestedingen van de Gemeente zien wij graag waar mogelijk voorrang voor lokale bedrijven. Het gaat hierbij dan ook om de totale kosten en niet enkel de kosten van een product of dienst. Een betere nazorg door een lokale ondernemer kan bijvoorbeeld lagere totale kosten betekenen. Wanneer deze lokale bedrijven onze lokale clubs niet meer sponsoren dan zal de gemeente het moeten doen. En dat zal natuurlijk niet gebeuren omdat wij daar ook geen budgetten voor hebben. Er zullen dan dus activiteiten gaan wegvallen wat weer negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid op onze dorpen. Het MKB is ook in Borsele de ruggengraat van de economie.

Ook zien wij graag aandacht voor de lokale industrieterreinen. Deze moeten bij de tijd blijven voor een goede economische ontwikkeling. Daarnaast vraagt CDA-Borsele om een blijvend ontwikkelingsperspectief voor de Land- en tuinbouw bedrijven in onze gemeente. Daarvoor zijn goede landbouwroutes nodig en een goede en zekere zoetwatervoorziening. Als CDA zien wij ook graag dat er ook dwarsverbanden gelegd worden met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld het toeristisch actieplan. Wij zien de gevraagde € 100.000,- hierin voorlopig wel als maximumbedrag en dat de uitvoering zo breed mogelijk opgepakt worden. Dit betekend volgens ons dat er voor verdere uitvoering boven de € 100.000,- weer een raadsvoorstel moet komen.

Wij kunnen met de gemaakte opmerkingen akkoord gaan met het voorstel.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

Raad191003

 

 

 

 

 

Bestuursrapportage 2019 VeiligheidsRegio Zeeland

Wij kunnen de positieve zienswijze ondersteunen maar wij hebben nog wel onze zorgen naar de toekomst toe.

Er worden nu lasten voorspeld voor de toekomst. Er staan investeringen op de rol om o.a. het materieel op to date te houden. Wij zien hiervoor uit naar een plan van aanpak.

Voor wat betreft de beloning van de vrijwilligers liggen hier ook bedreigingen op de loer. Ja er is een Europese Verordening afgesproken maar ieder land heeft de vrijheid hoe deze ingevuld wordt. Nederland zit met zijn vrijwilligers in een zeer speciale en specifieke situatie. Zeker onze brandweervrijwilligers verdringen niemand op de arbeidsmarkt. Wij gaan er dan ook vanuit dat hier een passende oplossing voor komt.

 

Programmarapportage 2019

Voor ons ligt de Programmarapportage 2019. Hiermee hebben wij een goed overzicht van wat er tot 1 augustus gebeurd is. Onze complimenten aan het College en het ambtelijk apparaat voor het duidelijke stuk. Het jaar is nog niet om dus zijn er nog alle mogelijkheden om het negatieve saldo van € 93.500 weg te werken.

Per hoofdstuk willen wij nog enkele opmerkingen maken.

· Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid.

Bij het handhaven van de APV staat dat de politie niet meer gaat optreden als toezichthouder bij gemeentelijke taken. Wij gaan ervan uit dat de politie dit nog wel doet als de situatie daarom vraagt.

· Programma Verkeer en openbare ruimte

CDA leest met voldoening: “we zetten in op heroverweging van de rem op de aanleg van fietspaden”. Zoals u weet heeft het CDA daar een brief over geschreven aan het Waterschap. We kijken dan ook uit naar de resultaten van het overleg met de andere wegbeheerders rondom de gebiedsvisies.

Maar we zijn nog maar net van de schrik bekomen en nu lezen we in de krant dat een waterschapsbestuurder (een andere heer Weststrate) vindt dat gemeenten moeten meebetalen aan waterschapswegen. Het moet niet gekker worden! Wij gaan er van uit dat de wethouder aan het Waterschap duidelijk zal maken dat die vlieger niet op gaat. Wij hebben overigens als CDA-Borsele eerder ook gepleit voor het volledig overdragen van de waterschapswegen naar de gemeenten met het bijbehorende budget. Misschien goed om deze discussie weer eens aan te zwengelen.

· Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

In maart 2019 heeft de Raad (bij monde van mw Brilleman) gevraagd om het opstellen van een Kerkenvisie. In de rapportage lezen we niet dat er al stappen in die richting zijn gezet. Wat is de stand van zaken?

Voor wat betreft het Dorpshuis in Lewedorp willen wij het College de complimenten geven voor de huidige oplossing.

Ook vinden wij het zeer positief dat er op vele plekken ingezet wordt op sport en beweging wat een grote preventieve werking heeft.

· Programma zorg

Over het algemeen willen wij hier onze complimenten geven aan het College en de afdeling. Hier zijn bergen werk verzet om alles goed in handen te krijgen. Ook ligt hier de nadruk op preventie.

· Programma Milieu

Lof voor de voortvarende aanpak van wateroverlast in Borssele en ’s Gravenpolder.

De GFT-voorlichtingscampagne om GFT uit de grijze bak en in de groene bak te krijgen: Ondanks de marktkraampjes en teksten in het Borsels Bulletin hebben we nog steeds de indruk dat de boodschap niet overal luid en duidelijk aankomt. Wij gaan er dan ook vanuit dat hier in de komende periode nog meer aandacht voor komt. Er namelijk geen plaats voor groen in de grijze bak.

· Programma Ruimtelijke ontwikkeling

De Structuurvisie Borsele 2015-2020 moet volgens de kalender herzien worden. Wij stellen echter voor om de huidige visie nog een jaar te laten doorlopen en deze dan in lijn te brengen met de nieuwe Omgevingswet.

Het Sloebos heeft de laatste tijd (op papier) veel te verduren gekregen. En het bedrijf wat daarvoor verantwoordelijk is wordt nu in verband gebracht met een mogelijke nieuwe Duitse eigenaar. Wij zijn bang dat dit in de toekomst problemen kan geven voor de compensatie die er nog voor het Sloebos moet plaatsvinden. Is het de verwachting dat hierover afspraken gemaakt kunnen worden met het Ministerie van EZ.

De BRZO-taken die wegvloeien zorgen voor een kostenpost van 2,5 mio voor de Provincie. Onze vraag is of dit Borsele ook nog raakt?

Wij willen het College en de Gemeentesecretaris ook complimenteren met het verloop van de organisatieontwikkelingen. Dit proces is op een zeer goede wijze verlopen tot op heden.

Wij gaan ervoor om de rest van het jaar ook zo goed te laten verlopen.

 

Terug

 

 

raad191107

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 7 november 2019

Jaarrekening en jaarverslag VVV – Zeeland 2018

Het is bekend dat de VVV Zeeland in zwaar weer verkeert. En dat blijkt ook duidelijk uit de jaarrekening en het jaarverslag.

Op dezelfde voet doorgaan is geen optie. Er is een omwenteling nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken. De VVV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een actieplan. Daar is ook overleg over met de provincie en gemeenten.

We zouden graag willen weten wat nu de stand van zaken is. Hoe ver staat het met het actieplan?

Wat verwacht de gemeente van de VVV? Welke rol en taken ziet de gemeente voor de VVV voor de promotie van toerisme? En hoe verhouden die zich tot de rol en taken van de Stichting Landschapspark Borsele ? Wat gaan we in 2020 en volgende jaren aan de VVV betalen?

We ontvangen graag een toelichting daarop van de wethouder.

 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Er ligt een voorstel voor een GRP voor 2019 t/m 2023. Dat in 2021 wordt opgenomen in het Omgevingsplan. In welk plan het ook staat, het is belangrijk dat de Gemeente uitvoering geeft aan haar zorgplicht voor regen, grond en afvalwater.

Het voorliggende plan is een degelijk plan. Het voldoet aan de kaders die de Raad in februari van dit jaar heeft aangegeven: alleen vervanging waar het echt niet anders kan, en verbeteren en renoveren via relining. Op die manier de kosten beperkt houden. Gezien het begrotingstekort waar we nu mee geconfronteerd worden is kostenbeperking zeker nodig.

In het GRP is de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering een belangrijk element. We hebben al ervaren wat klimaatverandering aan wateroverlast kan meebrengen. Water in de straat en water in huis. De gemeente heeft op de kwetsbare plekken de riolering en de bestrating aangepakt. We doen ons best om burgers bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen. We bevorderen het gebruik van regentonnen en ontlastputjes. Toch zijn er zijn nog veel tuinen die geheel of bijna geheel bestraat zijn. Een ramp voor de afwatering. En het houdt ook nog eens de hitte vast.

Kunnen we het nog eens extra bij de burgers onder de aandacht brengen : “tegel eruit, plant erin”?

Als Gemeente staan we daar niet alleen voor. We kunnen ook profiteren van gezamenlijke activiteiten – zoals gezamenlijke publiciteit -, profiteren van samenwerking met andere gemeenten, en leren van elkaars ervaringen. Dat kan via de landelijke Operatie Steenbreek. In Zeeland doen Goes en Veere al mee. Onze vraag is waarom Borsele nog niet? We hebben het al eerder gevraagd: Kunnen we mee gaan doen? Het CDA roept u dus nogmaals op om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek.

 

Terug

 

 

 

lewedorp

 

 

 

 

 

Noodgreep voor verenigingsgebouw  Lewedorp

Gevraagd wordt een krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor vervanging van de ondervloer van het dorpshuis is Lewedorp en alle andere kosten die dat met zich meebrengt.

Dit komt als een lelijke tegenvaller op het moment dat de gemeente toch al financieel gesproken de broekriem moet aanhalen.

Tegelijkertijd is de urgentie duidelijk. Een dorpshuis heeft een spilfunctie in de leefbaarheid van een dorp.  Daarom moet Lewedorp weer zo snel mogelijk over het dorpshuis kunnen beschikken. De schoolkinderen moeten er weer de gymlessen krijgen. Bewoners moeten weer kunnen deelnemen aan sociale activiteiten in hun eigen dorp.

Goed dat er ook gekeken is naar de verduurzaming van het hele gebouw. Terecht wordt gesteld dat dat een veel grotere en ook veel duurdere operatie is. Dat is onderdeel van toekomstige plannen.

Maar dan kan reparatie van de ondervloer nu niet op wachten. Akkoord dus met het voorgestelde krediet en met de dekking daarvan uit het weerstandsvermogen en de Sloerand reserve.

 

Terug