Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 10 januari              januari 2019

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 7 februari 2019     februari 2019

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 13 maart 2019      maart 2019

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 4 april 2019           april 2019

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 9 mei 2019             mei 2019

raad100119

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 10 januari 2019

Aankoop van een perceel grond aan het Steketeepad in Nieuwdorp

Dit voorstel betreft een leuk initiatief dat een mooi voorbeeld is van een win-win situatie.

Want

- Het draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp, met voorzieningen voor sport en spel voor jong en oud

- En het voorziet in een stukje klimaatadaptatie door mogelijkheden voor extra waterberging

- En het helpt het dorp bij de entree vanuit Lewedorp een mooiere uitstraling te geven.

- En het is ook nog tot stand gekomen met burgerparticipatie, als onderdeel van de ontwikkeling van het Masterplan Nieuwdorp en van de Groenstructuur.

We kunnen dus alleen maar positief zijn over dit voorstel. Het CDA kijkt uit naar het nog komende voorstel aan de Raad over de verdere invulling. Waarbij we ook graag horen hoe de fondsenwerving bij derden is verlopen. En hoe de bewoners een rol gaan spelen bij het beheer van de diverse onderdelen.

 

Randweg Hoedekenskerke, komt die er (nog)?

Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een randweg Hoedekenskerke?

Tijdens een inloopavond in mei vorig jaar in Langeweegje is besproken om het doorgaand verkeer niet meer via Langeweegje te leiden, maar in plaats daarvan een nieuwe verbinding te maken bij Hoedekenskerke. Ondanks recente aanpassingen aan het Langeweegje zijn er nog klachten van bewoners en fietsers over te hoge verkeerssnelheid. Hoe lang gaat het duren voor er een echte oplossing komt?

 

Wind op Zee

Afgelopen maandag hebben wij in de krant kunnen lezen dat er onderzoek is gedaan naar locaties waar de stroom van IJmuiden Ver (wind op zee) aan kan sluiten op het net.

Waar eerst de 2e Maasvlakte nog de meeste voor de hand liggende keuze leek blijkt nu Borssele een serieuze mogelijkheid.

Ondanks dat het nog ver is en allemaal vrij pril willen wij de wethouder vragen of er al contact over is en hoe dit aangevlogen gaat worden. De perikelen rond de kap van delen van het Sloebos zijn nog zeer vers en vorige maand hebben we als raad nog een motie aangenomen om te kijken wat er nog gered kan worden. Het dorp Borssele zal dit voelen als ze zoveelste aanslag op hun leefomgeving.

Naast Borssele mogen we natuurlijk de andere Sloerand dorpen ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp niet vergeten. Als we het kaartmateriaal van de mogelijke tracés bekijken zien we dat één van de tracés langs alle vier de dorpen komt.

Kunt u, gelet op het hiervoor genoemde, toezeggen dat het gehele proces in goed overleg met alle betrokkenen zal lopen en dat u ons als raad en de dorpen via de dorpsraden goed op de hoogte houd van de gang van zaken?

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

raad070219

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 7 februari 2019

Bestemmingsplan Zeehavens en industriegebied – Sloegebied

Daar ligt dan het bestemmingsplan voor het Sloegebied, een deel van onze gemeente waar veel gebeurd en wat van grote invloed is op onze leefomgeving. Omdat de belangen in dit gebied en het effect voor de omgeving zo groot zijn is ook een zorgvuldige afweging noodzakelijk.

In de bijlage bij het voorstel hebben we kunnen lezen welke delen van de ingediende zienswijzen overgenomen zijn en wat niet. Hier kan zeker gesproken worden over een zorgvuldige afweging, een goed en uitgebreid overzicht, waarvoor complimenten.

De zienswijzen waren voornamelijk technisch van aard op een twee na, te weten die van de Dorpsraad Borssele en de BZZB. Deze zijn vooral gericht op de leefbaarheid van de direct omgeving buiten het Sloegebied. Begrijpelijke punten, maar zoals ook blijkt uit de bijlage bij het voorstel, geen onderwerpen voor het bestemmingsplan Sloegebied.

Ondanks dat blijft de leefbaarheid van onze Sloerand dorpen een onderwerp wat voortdurend onze aandacht vraagt. Tijdens de vorige raadsvergadering hebben we al vragen gesteld over de aanlanding van wind op zee en de raadsvergadering daarvoor is er raadsbreed een motie aangenomen aangaande het Sloebos.

Ik denk dat we daarmee toch zeker mogen zeggen dat de leefbaarheid van onze Sloeranddorpen onze aandacht heeft en dat het voor nu buiten dit bestemmingsplan moet blijven.

Gelet op de zorgvuldige afweging kunnen wij instemmen met het voorstel en het vaststellen van het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Sloe 2018.

 

 

Omgeving raadsboerderij in één keer goed aanpakken

De toegankelijkheid van de stembureaus is van groot belang want al onze inwoners moeten hun politieke daad kunnen verrichten door op de dag van het feest van de democratie, de verkiezingsdag, hun stem uit te brengen.

Nu blijkt dat de toegankelijkheid van de Raadsboerderij, niet goed op orde is waar het gaat om de toegankelijkheid voor onze inwoners met een fysieke beperking. “Dat moet toch op orde zijn.” Horen wij van alle kanten, en dat is natuurlijk ook zo.

Het raadslid De Putter van D-66 heeft hier 1 of 2 raadsvergaderingen geleden zelfs nog in algemene zin om gevraagd. En daarbij heeft het College ook een toezegging gedaan.

Nu ligt er een voorstel om een tijdelijke voorziening te maken om te zorgen dat de Raadsboerderij tijdens de verkiezingen voor iedereen toegankelijk is. Een mooi initiatief maar de vraag is hoe gaan we het definitief regelen ?

Het CDA-Borsele heeft hiervoor geen Motie maar een oplossing.

Volgens de planning wordt volgend jaar al een begin gemaakt met de werkzaamheden om de komst van een tweede supermarkt op Heinkenszand mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de herinrichting van de Stenevate om de verkeersveiligheid te waarborgen.

In dat project is ook het doortrekken van het bestaande vrijliggende fietspad voorlangs de Raadsboerderij meegenomen. Nu moet in dat geval de entree van de Raadsboerderij ook aangepast worden. Dat lijkt ons als CDA een perfect moment om ook de toegankelijkheid direct goed te regelen. Wanneer we dit eerder doen is er wat ons betreft sprake van een flinke kapitaalsvernietiging omdat het dan in 2020 weer op de schop moet.

Werk maken met werk is altijd het devies geweest hier in Borsele en daarmee werkt onze gemeente altijd erg (en dat moet Dhr De Putter toch zeker aanspreken) duurzaam, niet in de laatste plaats financieel.

 

Reactie bij motie Gemeente Borsele voor iedereen Raadsvergadering 7 februari 2019

We hebben al een reactie gegeven bij de ingekomen stukken , maar reageren nog even specifiek op de tekst van de motie.

Voor maatregelen die betrekking hebben op een inclusieve samenleving bent u bij het CDA op het goede adres. Wij willen niet dat er mensen door een fysieke beperking buiten de boot vallen en bij de aanstaande verkiezingen niet hun stem kunnen uitbrengen. Toegankelijkheid van onze eigen raadsboerderij mag dus geen probleem zijn.

Toch vindt onze partij deze motie overbodig.

Want zoals ook blijkt uit de reactie die ik gaf op het ingekomen stuk zijn wij al overtuigd dat dit goed geregeld kan worden. Immers

a. Er is al de toezegging van het College dat er voor de toegankelijkheid van de Raadsboerderij binnenkort even een noodoplossing wordt getroffen.

b. Er ligt een plan om volgend jaar in het kader van de verkeersveiligheid bij het openen van de tweede supermarkt ook de Stenevate onderhanden te nemen. En dat betreft ook een deel van het terrein rondom de raadsboerderij. Want daar moet een vrijliggend fietspad doorgetrokken worden. Logisch om als ons terrein dan toch op de schop gaat, meteen ook de permanente verbetering van de toegankelijkheid daarin op te nemen. Goed voor de cost efficiency want we hoeven er dan niet twee keer geld aan uit te geven.

Er is dus wat ons betreft geen reden om datgene wat al toegezegd en gepland is nog een keer te gaan afdwingen via een motie.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

driewegen

 

 

 

 

 

 

Veel hulp voor speeltuin Driewegen tijdens NLdoet

Op 15 en 16 maart had Zeeland te maken met een stevig Zeeuws briesje en zo nu en dan een flinke bui. Toch weerhield het de inwoners van Driewegen en CDA-raadsleden er niet van om tijdens NL- doet in actie te komen voor de speeltuinvereniging.

Op vrijdagavond gingen een aantal ouders samen met de bestuursleden op pad om aan de inwoners van Driewegen een vrijwillige bijdrage te vragen voor het onderhoud van de speeltuin. De speeltuinvereniging kan altijd rekenen op veel steun vanuit het dorp. Ook als zij activiteiten voor de kinderen organiseert zijn er altijd mensen bereid om daarbij te helpen.

Op zaterdagmiddag hebben CDA-raadsleden van de gemeente Borsele geholpen bij de nodige onderhoudswerkzaamheden. Samen met enkele kinderen en de bestuursleden van de speeltuinvereniging is alle groenaanslag verwijderd, zijn er enkele herstelwerkzaamheden gedaan en is de glijbaan volledig afgeschuurd zodat deze voorzien kan worden van een nieuwe verflaag.

De glijbaan vraagt nog even de aandacht. Er moet een verflaag op komen die zorgt voor jaren glijplezier. De verflaag die tijdens de vorige NLdoet actie met de roller erop gezet is, was er binnen mum van tijd weer af. Tips om het dit jaar beter te doen zijn van harte welkom. U kunt uw tip sturen naar speeltuin3wegen@gmail.com De speeltuinvereniging Driewegen is erg dankbaar voor alle steun!

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

raad190313

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 13 maart 2019

Voorstel niet instemmen huur landbouw grond tijdelijke lijn Tennet

Om maar gelijk te beginnen, complimenten aan het college. U bent naar aanleiding van de motie die door de raad is aangenomen snel en goed aan de slag gegaan, u heeft ons als raad keurig op de hoogte gehouden over de stand van zaken en komt nu met een gedegen advies. Aan alles is te merken dat het een moeilijke afweging was voor u, voor de ambtenaren, maar zeker ook voor ons als raad. Want ja, beslis maar even dat we geen gebruik maken van een voorstel wat er voor zorgt dat er minder bos gekapt wordt. Dat is niet makkelijk, zeker gelet op de gevoeligheden en de impact op het dorp Borssele.

We mogen wel concluderen dat u er alles gedaan heeft om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar, maar we hebben moeten concluderen dat de kosten voor het alternatief en de gestelde voorwaarden te veel zijn, waardoor het oorspronkelijke plan, door het Sloebos, de minst slechte optie is. De 170.000 euro die hierdoor niet uit de Sloerand reserve gehaald moet worden kan op een later moment weer gebruikt worden om het Sloebos te vergroten. Daarnaast kan er altijd nog een goede afweging gemaakt worden wanneer de grondeigenaar met een verzoek tot het plaatsen van zonnepanelen komt, zonnepanelen die geplaatst zouden worden op landbouwgrond, iets waar we als CDA niet direct voorstander voor zijn.

Verder is het is mooi dat Tennet nog een slag heeft kunnen maken en het werkterrein verder heeft kunnen optimaliseren zodat er zoveel mogelijk bos gespaart wordt en dat zij de kosten voor herplant op zich nemen. Wat ook mooi is dat we kunnen lezen dat er extra compensatie komt door Tennet en dat de dorpsraad Borssele hier actief bij betrokken zal woden.

Kortom, een goed afgewogen advies en gelet op de kosten voor de huur van de grond en de verdere voorwaarden die gesteld worden kunnen wij daarom instemmen met het voorstel om niet in te stemmen met de voorwaarden waaronder een perceel landbouwgrond gebruikt kan worden ten behoeve van een tijdelijke hoogspanningslijn van TenneT.

 

Bestemmingsplan Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52

Een mooi plan voor Heinkenszand wat goed past bij andere bebouwing in de dorpsstraat waar we ook de combinatie van zorg, woon- en winkelruimte kennen. Daarbij is het een plan wat ook mooi aansluit bij een deel van de wensen die uit het inwonersonderzoek naar voor zijn gekomen wat vorige week gepresenteerd is. Onderwerpen die daar onder andere in benoemt worden zijn, meer ruimte voor horeca, meer ruimte voor winkels en ruimte voor jongeren om te wonen. Een combinatie die goed werken en het dorp levendig te houd en daarmee een mooie ontwikkeling voor Heinkenszand.

Wel hebben we van meerdere kanten gehoord dat de informatievoorziening wat mager was. Dit is natuurlijk aan de ondernemer maar we willen dit de wethouder meegeven zodat het bij nieuwe projecten in de gemeente als aandachtspunt genomen kan worden

Toch is er een klein zorgen puntje, de appartementen zullen wel verkocht worden, daar zijn we als CDA niet bang voor. Waar we grotere zorgen bij hebben is de invulling van de commerciële ruimtes in de plint. Heinkenszand is een dorp wat erg intrek is om te wonen en te ondernemen. Toch blijft het risico dat de commerciële ruimtes niet ingevuld worden. Het is van belang voor de inwoners maar zeker ook de ondernemers dat deze ruimtes niet te lang leeg blijven staan. Dit is natuurlijk aan ondernemers om hierin te springen maar we willen de wethouder vragen om bij nieuwe, creatieve initiatieven niet te kritisch te zijn.

Natuurlijk stemmen wij in met het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52, maar we willen onze zorgen toch uiten richting de wethouder en roepen ondernemers op, kom naar onze mooie gemeente, kom naar Borsele, kom naar Heinkenszand.

 

 

Vragenuurtje raad 14 maart 2019

Op 26 februari hebben wij kunnen lezen dat de gemeente Kapelle in gesprek is om de windmolens in de Willem Annapolder en de twee molens bij Schore te vervangen. Met het vervangen komen er twee windmolens te vervallen maar zal de opbrengst toch 3x zo hoog zijn. Een goede zaak zou je zo zeggen. De ontwikkelingen staan niet stil wat te merken is aan de hogere opbrengst. Mooie innovatie wat het CDA betreft.

Als je dan verder gaat kijkt is te lezen dat de twee te vervallen windmolens de twee bij Schore zijn en dat de molens in de Willem Annapolder een ashoogte tussen de 90 en 115 meter krijgen waar deze nu 70 meter zijn. Dat is nog eens wat anders, een behoorlijke verhoging.

Groene stroom, duurzaamheid, het zijn beide onderwerpen waar iedereen op dit moment volop mee bezig is, waar we ook zeker iets mee moeten, maar of het een verfraaiing van het landschap met zich meebrengt, daar zetten wij zo onze vraagtekens bij. Ondanks dat zijn wij niet tegen dit soort initiatieven. Maar wij hechten vooral veel waarde aan een goede belangenafweging.

De inwoners uit ’s-Gravenpolder kijken straks naar hogere windmolens terwijl de inwoners uit Schore twee windmolens minder hebben. Bij een goede belangenafweging in dit dossier vinden wij het belangrijk dat ook de inwoners uit ’s-Gravenpolder hierin betrokken worden. Wie weet zit er nog wat moois in voor de hen en kunnen zij mee participeren?

Onze vraag daarom aan de wethouder. Bent u bereid om bij het college van de gemeente Kapelle aan te dringen op het betrekken van de inwoners van ’s-Gravenpolder en kunt u dit op korte termijn doen en de uitkomst naar de raad terugkoppelen?

 

Terug

 

 

 

Milieudienst

 

 

 

 

 

 

Instemmen ontwerp begroting RUD Zeeland 2020

Op zich een voorstel gebaseerd op logische ontwikkelingen mede naar aanleiding van eerder genomen besluiten, zo wisten we vorig jaar al dat er kosten bij zouden komen voor de asbesttaken die de RUD gaat uitvoeren. Ook de toepassing van de inflatiecorrectie is een logisch verhaal.

Waar meer onze zorgen liggen is bij het besluit om de BRZO taken door de DCMR milieudienst, gevestigd in Schiedam uit te laten voeren. Met deze ontwikkeling verdwijnt er naast de banen uit Zeeland ook een hoop kennis van de bedrijven en de contacten die er met deze bedrijven zijn. Een ontwikkeling waar we als gemeente niet over hebben mee kunnen beslissen en waar we als CDA Borsele ook niet direct blij van worden. Het wordt ons gewoon ontnomen…

We stemmen in met de ontwerp begroting 2020 maar wel met de gemaakte opmerking en we vragen dan ook aan de wethouder om deze zorgen over te brengen.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

raad190509

 

 

 

 

Inrichtingsplan nieuwe Brandweerpost Heinkenszand

Het kan verkeren. Nog geen 4 jaar geleden werden wij benaderd door bezorgde bewoners uit Baarland. Zij hadden gehoord dat de brandweerpost in hun dorp op de nominatie stond om te verdwijnen. Het hele dorp kwam in het geweer om de post voor Baarland te behouden. Nu hebben we met iets anders te maken.

Een nieuwe brandweerpost voor Heinkenszand en ’s-Heer Arendskerke. Dit voorgenomen besluit van het College heeft heel wat stof doen opwaaien. Iedereen heeft er ook al wel iets van gezegd en dat is zeker goed. Dan kunnen wij als raad ook een gedegen afweging maken.

We hebben hierbij aan vele facetten te denken. In eerste instantie wilde ik 40 seconden mijn mond houden om de impact van 40 seconden weer te geven. Velen worden al geïrriteerd als ze 40 seconden voor het stoplicht moeten wachten maar het kan ook het verschil zijn tussen blussen of gecontroleerd laten uitbranden.

Dat de wettelijke uitruktijd 18 minuten is en dat die in Zeeland soms niet gehaald wordt is voor dit voorstel totaal irrelevant. Het gaat hier om de locatie die voor de VRZ en de brandweerorganisatie het beste uit de bus komt. Voor onze bewoners en vrijwilligers de beste en veiligste locatie. Brand is immers brand. En 10, 12 of 18 minuten maakt dan nogal een verschil. Wettelijk of niet.

Het College heeft hier geen lichtvaardig besluit genomen. De veiligheidsregio heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd om tot de locatie Guldenroedestraat te komen. Ook Brandweer Nederland heeft hier naar gekeken. En onze onvolprezen vrijwilligers hebben in dit proces een rol vervuld.

Al met al een afgewogen besluit dus.

En dan is het besluit vervolgens nog eens heroverwogen. Enkele andere locaties zijn nog langs dezelfde maatlat gelegd als de eerder onderzochte 13 locaties. Ook na dat proces is de Guldenroedestraat als beste keuze overeind gebleven.

Niet in de laatste plaats omdat we hier ook van doen hebben met een bedieningsgebied van de nieuwe brandweerpost wat onze gemeentegrenzen overschrijd. En ook boven de A58 wonen mensen voorzitter en na het samenvoegen van de posten Heinkenszand en ’s-Heer Arendskerke ook nog een belangrijke groep vrijwilligers.

Er kunnen allerlei tegenwerpingen gemaakt worden. Zoals de dure grond, een onvolledige afweging van de afzonderlijke facetten, etc. Maar we hebben met de veiligheid van mensen te maken. En een brandweerpost is geen fabriek voorzitter. De belangrijkste kanttekeningen die uit de buurt komen hebben te maken met geluid, verkeer en parkeren. Het enige onderwerp wat hierbij direct de kazerne raakt is het geluid bij een uitruk. En als ik de stukken goed gelezen heb gaat het hierbij gemiddeld om 42 uitrukken per jaar waarvan 8 in de nacht. Ik ken mensen met duren die meer lawaai maken. De andere zaken komen ook voor zonder brandweerpost. En dat zijn juist ook de zaken waar wij iets aan kunnen en moeten doen. Het doorgaande verkeer door de Guldenroedestraat kan en moet afgeremd worden. Hard rijden kan je daar aan de andere kant van de geluidswal op de Drieweg. En laten we ook vaststellen dat het in de bebouwde kom meestal de inwoners zelf zijn die te hard rijden. Maar ten hoogte van de Hoefbladstraat is een snelheidsremmer, in welke vorm dan ook, zeker nodig. Dan het geluid van de Drieweg en ook van de nieuwe afslag van de A58, ook daar is een oplossing voor geboden. Het doortrekken van de bestaande geluidswal tot achter de dierenkliniek zal hier zeker veel oplossen. Tot slot de parkeerproblemen in de Hoefbladstraat. Carpoolers die daar de auto laten staan om elders te gaan werken. Daar moet toch ook buiten de bebouwde kom een oplossing voor zijn? Wij als CDA hebben hier in ons verkiezingsprogramma reeds aandacht voor gevraagd. De paar plaatsen naast de dierenkliniek zijn mooi maar er is eerder toch ook sprake geweest van een carpoolplaats bij de oprit naar de A58. De Provincie zou dit meenemen in haar plannen rondom de A58? Is dit niet een heel mooi moment om daar, samen met de Provincie, versneld werk van te maken. Op deze manier worden veel problemen in de wijk opgelost. Het is van het allergrootste belang dat al deze punten ook samen met de buurt opgepakt gaan worden.

Ook zijn er door enkele mensen opmerkingen gemaakt over de uitstraling van het pand. Dit zal echter opgelost worden doordat er bij de inrichting van het perceel en bij het ontwerp rekening gehouden zal worden met de omgeving. Wel hebben wij hierbij ook een teruggekeken naar de oorspronkelijke plannen voor het perceel. Nu waren er 2 woningen gepland maar in eerste instantie ging het om 1 zeer ruime beeldbepalende woning met de gevel gericht op de Guldenroedestraat welke een beeldbepalende entree voor de wijk zou moeten zijn. Met dezelfde afwijking in de rooilijn als waarover nu gesproken wordt door de bezwaarmakers. Eigenlijk is dit ontwerp dus weer een stap naar het oorspronkelijke ontwerp.

Er is ook angst dat er later op deze locatie toch trainingen gaan plaatsvinden en onderhoud en schoonmaak gedaan zal gaan worden. De schoonmaak van een groot deel van de brandweerposten op de Bevelanden vind nu plaats in Borssele. Dit blijft ook zo als het aan het CDA ligt. Kan het College hier de toezegging doen dat dit inderdaad ook zo blijft. Ook het houden van trainingen gebeurd niet op deze locatie. Graag hier ook een toezegging van het College dat dit in de toekomst ook niet gaat gebeuren.

Tot slot moet mij toch van het hart dat de tegenstanders tot op heden in een aantal sessies goed hebben meegepraat zonder hun steun aan de post verder toe te zeggen. Dat is zeker constructief.

 

Terug