Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 9 januari             januari 2020

CDA deelt complimenten uit                                                   maart 2020

Huisjes Hoedekenskerke lijken gered                                   april 2020

De gevolgen van het coronavirus                                           april 2020

Straks moeten we weer verder........                                      april 2020

Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 7 mei                     mei 2020

lachgas

 

 

 

 

De kwalijke kanten van lachgas

De laatste maanden horen we in het nieuws steeds meer over lachgas. Naar het blijkt neemt het gebruik enorm toe. Daarnaast wordt er ook steeds meer duidelijk over de schadelijke gevolgen van het gebruik. Landelijk gaan er steeds meer stemmen op om een algeheel verbod. Ook lokaal gaan er steeds meer stemmen op om lachgas te verbieden. In verschillende gemeenten zijn er hiervoor al moties ingediend. Ook het CDA-Borsele zou hiervoor een motie kunnen indienen. Maar in de context van het bestuur van Borsele lijkt het ons voldoende om via het stellen van een vraag hier de aandacht op te vestigen. In afwachting van het al dan niet invoeren van een landelijk verbod vraagt de CDA-fractie de voorzitter om in ieder geval in Borsele een stap te zetten door een verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte op te nemen in de APV en in de voorwaarden bij het verstrekken van een evenementenvergunning. Hiermee willen we dat er preventief actie wordt ondernemen om het recreatief gebruik van lachgas te ontmoedigen.

 

Terug

 

 

 

 

 

compliment

 

 

Complimenten(dag) van het CDA Borsele

Op 1 maart was het complimentendag. Net zoals vorig jaar laat het CDA Borsele dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom hebben we dit weekend weer twee complimenten uitgereikt. 

Het eerste compliment hebben we uitgereikt aan het bestuur van Luctor-Heinkenszand voor het fusieproces en de bloeiende vereniging. Naast een goed bestuur kan een vereniging niet zonder vrijwilligers. 

Het tweede compliment hebben we uitgereikt aan Niels Harthoorn als steun in de rug tegen zijn ziekte. Niels kreeg het verschrikkelijke bericht dat hij longkanker heeft. Nu vraagt hij aandacht voor de ziekte, want ook als je niet rookt (zoals Niels) kan je hiermee te maken krijgen.

 

Terug

 

 

 

 

 

Hoedekenskerke

 

 

6 Huisjes Julianastraat lijken gered!
Waar wij ons als CDA al langere tijd hard voor gemaakt hebben lijkt nu dan toch te gaan gebeuren. De 6 huizen in de Julianastraat in Hoedekenskerke, die op de nominatie stonden voor sloop, gaan aan 6 geïnteresseerden verkocht worden. Het gaat hier om 6 starters op de woningmarkt en samen met de Dorpsraad hebben wij ons er sterk voor gemaakt dat deze huizen voor die groep beschikbaar kwamen. Op dit moment krijgen de kandidaat-kopers een paar weken de tijd om de financiering rond te krijgen. CDA-Borsele wil de Dorpsraad van Hoedekenskerke heel hartelijk bedanken voor de inzet die zij gedaan hebben in dit hele traject. Wij zijn er trots op dat we dit samen voor Hoedekenskerke hebben kunnen bereiken. Op naar het volgende succes!

 

Terug

 

 

 

 

corona

 

 

 

 

 

Nieuws in verband met de corona maatregelen

Op 2 april was de algemene ledenvergadering van de afdeling Borsele gepland. Vanwege de corona-crisis is deze komen te vervallen en zijn een aantal formele besluiten via een digitale ledenconsultatie afgewikkeld.  Zo is het jaarverslag 2019 door de leden vastgesteld, deze is elders op deze site terug te vinden. Ook de jaarrekening is behandeld, weliswaar zonder dat de kascontrole (vanwege de RIVM-richtlijnen) heeft kunnen plaatsvinden. Onder voorbehoud daarvan op een later moment is ook de jaarrekening door de leden goedgekeurd.

Verder is het rooster van aftreden voorgelegd aan de leden. Dit jaar is de voorzitter aan de beurt om af te treden, maar die heeft zich herkiesbaar gesteld. De leden hebben hem opnieuw benoemd voor een periode van 4 jaar.

Tenslotte is de planning voor de rest van het jaar voorgelegd. In het najaar zitten we weer volop in de voorbereidingen van de verkiezingen voor de leden van de 2e kamer, voorjaar 2021. De landelijke planning van dit proces is inmiddels ook ontvangen. Deze maakt het noodzakelijk om de algemene ledenvergadering die gepland stond op 26 oktober aanstaande, te verplaatsen naar maandag 9 november. Vriendelijk verzoek aan de leden om deze datum in de agenda te reserveren.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fractiecorona

 

 

 

Straks moeten we weer verder....

Sinds 12 maart staat Nederland grotendeels stil. Alles draait nu om één ding: hoe worden we het coronavirus de baas? Onder die omstandigheden zijn er veel kanjers die ontzettend hun best doen. De artsen, verpleegkundigen de schoonmakers en alle andere medewerkers in ziekenhuizen en in de verpleeghuizen die veel uren maken en veel moeilijke momenten moeten doormaken. Vanuit CDA-Borsele brachten we een bloemenhulde bij de verzorgingshuizen in onze gemeente.

Meesters en juffen bezorgen schoolwerk thuis en vonden manieren om online les te geven, mensen die niet zelfredzaam zijn, de thuiswerkers die tegelijk de kinderen in hun schoolwerk begeleiden, de geestelijken die samen een online kerkdienst houden en de politie die waakt over onze veiligheid. De overheid die economische noodverbanden aanlegt. Als gemeenschap zetten we er samen onze schouders onder. En straks? Als het gevaar van het virus geweken is? Wat doen we dan? Gaan we dan weer net zo leven als eerst? Of gaan we dingen anders aanpakken? Blijft er de aandacht voor elkaar? Voor de mensen die eenzaam zijn en voor het personeel in de zorg en het onderwijs. Laten we onze lokale bedrijvigheid blijven ondersteunen. Iedere euro die we in onze eigen gemeente uitgeven blijft daar rondgaan. Ga naar de slager, de lokale horeca, de bakker, de dorpssupermarkt en de groenteboer. En stop eens bij één van de verkooppunten langs de weg in de polder om zo ook de lokale economie te ondersteunen. Er zijn harde klappen gevallen en er zal nog meer op ons af komen, maar samen komen we er ook weer bovenop. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

Raad200507

 

 

Raadsvergadering 7 mei 2020

Tiny houses Hoedekenskerke vaststelling bestemmingsplan

Een mooi plan voor één van onze 15 mooie kernen in de gemeente. Eindelijk wordt de leegte aan de Vinnigestraat opgevuld en gelukkig komt er elders in het dorp geen leegte voor terug. Een nieuwe woonvorm, één van de twee pilots met nieuwe woonvormen tot 2022. We zijn als cda fractie dan ook erg benieuwd naar de andere pilot. De CDA-fractie is altijd groot voorstander van nieuwe, innovatieve pilots als het gaat om wonen. Wat ons betreft kunnen we met 40 geïnteresseerden voor 5 Tiny houses concluderen dat er veel vraag naar is. We willen het college en Beveland Wonen dan ook vragen om in de andere kernen ook te zoeken naar mogelijkheden voor Tiny houses.

Marktstraat ‘s-Heerenhoek

Allereerst zijn we als cda fractie heel erg blij dat we nu eindelijk aan de slag gaan met de Marktstraat in ‘s-Heerenhoek en we hopen dan ook dat de inwoners van ‘s-Heerenhoek straks kunnen genieten van hun Marktstraat.

Een puntje waar wij onze zorgen over hebben en niet alleen wij, ook de inwoners van “s-Heerenhoek maken zich zorgen over de wortelopdruk.

Naar wij begrepen hebben worden er voldoende maatregelen genomen om de wortels dieper te laten groeien en ervoor te zorgen dat deze verder van de bestrating liggen. Toch willen we aan de wethouder vragen of hij de garantie kan geven dat we niet over 5 of 10 jaar weer tegen behoorlijke kosten aanlopen doordat de wortelopdruk voor onveilige situaties zorgt. Ook vragen we hier rekening mee te houden bij de aanplanting van nieuwe bomen.

Ontwerp begroting RUD 2021

Dit voorstel is eigenlijk tweeledig, allereerst wordt er gevraagd om in te stemmen met de ontwerpbegroting RUD 2021. Ondanks dat deze weer hoger uit komt dan dit jaar loopt deze in de lijn met de meerjarenraming 2020-2023.

Het andere deel bestaat uit het afgeven van een zienswijze ten aanzien van de VZG richtlijnen met betrekking tot inflatiecorrectie en reservevorming.

We lezen hier dat de RUD als gemeenschappelijke regeling een inflatiecorrectie van 2,5% hanteert en een hogere reservenorm. Nu we als gemeente de broekriem moeten aanhalen hopen we als cda fractie dan ook dat dit op een gelijk niveau gaat komen als de norm voor gemeenten. We vragen aan de wethouder wat hij hier aan gaat doen.

Als opmaat naar de discussie in hoeverre de GRen in hun eigen vlees zullen moeten gaan snijden nu we als gemeenten tegen steeds meer financiële problemen aanlopen willen we als CDA fractie dan ook de zienswijze nadrukkelijk meegeven.

Regionale energie strategie

De eerste regionale energie strategie komt uit Zeeland. Zoals in wel meer dossiers gaan we in Zeeland voortvarend aan de slag met gemaakte afspraken. Maar kunnen we dan straks ook voortvarend aan de slag met het nog op te stellen uitvoeringsprogramma. Want aan alle ambities uit de RES hangt een behoorlijk prijskaartje en we voorzien dat we dit als gemeente niet alleen kunnen. Het risico dat er grotere tekorten ontstaan ligt op de loer. Daarom is de bijdrage van het Rijk van groot belang. We willen ook graag van de wethouder weten hoe dit verder geborgd wordt hij zich inzet om dit te krijgen.

Maar er zijn ook een aantal praktische zaken, want kan een agrariër zelf een windmolen plaatsen op zijn erf? Een plan waarvan wij gehoord hebben dat dit bij de gemeente tot weinig (positieve) reacties heeft geleid. Hier zal toch ook een verandering in moeten komen. Want ondernemers en inwoners zullen met ondersteunt moeten worden wanneer zij met ideeën komen die een bijdrage leveren. Hierop moet dus beleid ontwikkeld worden.

Voorstel tot het instemmen met tijdelijke inzet extra personeelscapaciteit bouw en juridisch

De werkdruk op de afdelingen bouw en juridisch is op dit moment hoog. Een langdurig zieke, iemand die een andere functie heeft aanvaard. Dit gaat o.a. ten koste van de vergunningverlening en de handhaving. Het is mooi dat dit voorstel gedekt kan worden met een deel van de meeropbrengsten van de lege’s van 2019. Die lege’s zijn daar natuurlijk ook voor bedoeld. Dit voorstel is ook om te voorkomen dat er niet nog meer ziekteverzuim op de afdelingen ontstaat. We gaan in de komende periode natuurlijk kijken hoe we de organisatie verder vorm gaan geven. Maar dat doet niets af aan de noodzaak die er nu is. Deze tijdelijke inzet kan natuurlijk niet ingevuld worden met een structurele bezetting. Dat zou de problemen straks alleen maar groter maken. Als CDA vinden wij dat we de externe inhuur tot een minimum moeten beperken maar in dit geval is het beter om een tijdelijk probleem ook op te lossen met tijdelijke inzet. Wij kunnen dan ook akkoord gaan met dit voorstel. Met de kanttekening dat dit alleen voor 2020 het geval is.

 

Terug