Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 7 januari 2021       januari 2021

CDA-Kamerlid Joba van den Berg op werkbezoek                   maart 2021

Zorgen om jeugdzorg organisatie Intervence                          maart 2021

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 1 april 2021                 april 2021

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 3 juni 2021                   juni 2021

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 9 juli 2021                    juli 2021

raad210107

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag volgens artikel 28 Reglement van Orde

 

De gemeenteraad van Borsele in vergadering bijeen op 7 januari 2021

 

Inzake nieuwbouw op de kleine kernen

 

Constaterende dat:

het inwoneraantal van Zeeland en ook dat van Borsele het afgelopen jaar gegroeid is;

Er onder ander vanuit Lewedorp, maar ook vanuit de diverse werkgroepen van B2030 duidelijk vraag is naar nieuwbouw op de kleinere kernen;

Procedures om woningen toe te voegen buiten om de bestaande woningvoorraad veel tijd vragen;

De provincie ruimte moet bieden voor extra woningbouw in de gemeente

Geïnteresseerden hierdoor op termijn toch afhaken waardoor plannen niet gerealiseerd worden;

Er, mede door de coronacrisis, een verschuiving van de randstad naar de regio te zien is omdat er meer thuisgewerkt wordt en reisafstanden minder belangrijk zijn;

 

Overwegende dat;

- er wel degelijk vraag is naar woningen in verschillende prijscategoriën op de kleine kernen;

We voor Borsele moeten afwachten welke invloed de trek naar de regio zal hebben maar dat we hierin niet achter de feiten aan moeten lopen en willen kunnen inspelen op deze trend;

Er door lange procedures potentiële (nieuwe) inwoners zijn afgehaakt;

- Lewedorp op dit moment booming is en er een duidelijke vraag is naar meer nieuwbouw en ruimte voor doorstroming zodat zowel ouderen de mogelijkheid krijgen als starters.

 

Roept het college op om;

De provincie aan te spreken over flexibel inzetbare bouwtitels boven op de bestaande voorraad zodat er eenvoudiger ingespeeld kan worden veranderende trends en wanneer er vraag is naar nieuwbouw op de kleine kernen;

Hierdoor een concreet vervolg te geven aan de initiatieven voor woningbouw die zijn ontstaan in de diverse werkgroepen vanuit B2030.

Bij voldoende vraag voortvarend en vooruitstrevend aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven voor nieuwbouw in alle kernen zoals dit nu in Lewedorp speelt.

Meer ruimte te bieden aan bijzondere woonvormen zoals Tiny houses waardoor met name starters meer kansen kunnen krijgen.

 

CDA Borsele - N. Kampstra

 

 

Toelichting motie 7-1-2020

De woningmarkt veranderd, waar we tot nu toe altijd nog uit zijn gegaan van krimp zie je dat de laatste cijfers anders laten zien. Het is hiermee niet gezegd dat we uiteindelijk niet toch gaan krimpen, maar het zal dan toch later komen.

Dit betekent wel dat we hier anders mee om moeten gaan dan waar we tot nu toe vanuit gingen.

Daarnaast zien we nog meer trends die invloed hebben op de woningmarkt, de randstad is overvol, huizenprijzen zijn torenhoog, starters hebben amper een kans om een woning te kopen, door de coronacrisis werken we steeds meer thuis waardoor reisafstanden minder belangrijker zijn en er ontstaat een trek naar de regio.

Het is nu nog lastig te zeggen of deze trends doorzetten en wat dit voor Borsele betekent, maar gecombineerd met lokale initiatieven zoals we eind vorige jaar hebben kunnen lezen vanuit Lewedorp waar een duidelijke en reële vraag is maakt dat we deze motie hebben opgesteld, niet met als doel dat er in iedere kern maar even flink huizen bijgebouwd moeten worden, maar met als doel flexibeler te kunnen anticiperen op initiatieven zoals die uit B2030, maar ook recent vanuit Lewedorp en mogelijke initiatieven die nog op ons af gaan komen.

Het is jammer wanneer initiatiefnemers en geïnteresseerden afhaken door lange procedures bij de provincie omdat er geen ruimte is in het woningcontigent. Hiervoor is dus wat ons betreft de provincie aanzet en met deze motie willen we de wethouder een steun in de rug geven zodat we lokaal eenvoudiger kunnen anticiperen op nieuwe initiatieven.

 

Terug

 

 

 

vandenberg

 

CDA- Kamerlid Joba van den Berg bezoekt de Kraayert

Joba van den Berg bracht op 5 maart een werkbezoek aan woonzorgcentrum de Kraayert in Lewedorp (gemeente Borsele). Het Kamerlid, afkomstig uit Goes, zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en staat op nummer 16 op de CDA-lijst voor de komende verkiezingen.

Van den Berg sprak in de Kraayert met locatiemanager Dick Gorsse en met CDA-wethouder Marga Van der Plasse-Nagelkerke. Ook staffunctionaris Anoek Lokker en CDA-raadslid Margriet Koeleman waren aanwezig.

Van den Berg is in de Tweede Kamer woordvoerder medische zorg, GGZ en gehandicaptenbeleid en het ‘oliemensje’ voor Zeeland.  Zorg moet volgens haar  beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar zijn, ook in de regio.  

Het gesprek ging over de toekomstige woonopgave voor ouderen, met diverse vormen van wonen en zorg. Gorsse ziet de toekomst in betere afstemming van de zorg op de vraag en betere samenwerking tussen zorgpartners en tussen de zorg in zorgcentra en de zorg in de wijk. Voorbeelden van een innovatieve aanpak in de Kraayert zijn de dagbesteding voor jonge mensen met dementie en een woongroep voor dementerende verstandelijk gehandicapten.  SVRZ maakt gebruik van diverse innovatieve technieken die maken dat de zorg efficiënter kan en/of de kwaliteit van de zorg verhoogd wordt. In Heinkenszand wordt samen met de gemeente Borsele een indicatieloze dagbesteding gestart.

Van den Berg neemt veel nuttige informatie en ervaringen uit de praktijk mee terug naar Den Haag.

 

Terug

 

 

 

 

Intervence

 

Toelichting bij motie vreemd aan de orde van de dag Intervence

Het dossier Intervence is complex weten we als raad al een hele poos. Na uitgebreid onderzoek door bestuurscommissie en deskundigen dachten we dat optie 3 de goede oplossing was. De Minister, de Inspecties en de Jeugdautoriteit denken er anders over en hebben het Plan van Aanpak voor optie 3 afgewezen. In plaats daarvan wil de Minister nu optie 2 uitgewerkt zien.

De gang van zaken heeft het nodige stof doen opwaaien. Berichtgeving in de pers en zelfs een Kamerbrief waarin feiten en meningen soms niet helemaal met elkaar spoorden. Dergelijke onrust helpt het proces niet. In deze situatie is het van belang als Zeeuwse gemeenten samen te blijven optrekken en het hoofd koel te houden.

Waar het nu om gaat is dat de bestuurscommissie ons vertrouwen blijft houden. Dat zij zelf ook lessen trekken uit dit proces. We vragen ons wel af wat er op de achtergrond nog meer meespeelt. Speelt er in het krachtenveld een politieke wens tot terugdringen van de marktwerking en schaalvergroting ?

Waar het het CDA nu boven alles om gaat is dat de zorg voor de jeugdigen en hun gezinnen blijft gewaarborgd. Dat die zorg van goede kwaliteit blijft. Dat personeel behouden blijft. En dat er snel duidelijkheid komt voor personeel en cliënten. We vrezen wel de financiële gevolgen. Vanavond spraken we over de noodzakelijke bezuinigingen. Daar moet straks nog een schepje bovenop verwachten we. Den Haag moet ons compenseren voor de meerkosten van optie 2.

Als raad worden we graag nog beter meegenomen in het hele proces.

De bestuurscommissie staat voor een grote uitdaging. Wij willen daarbij de bestuurscommissie een hart onder de riem steken. Daarom willen wij een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.

 

Terug

 

 

Raad210401

 

 

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 1 april 2021

 

Voorstel herstelbegroting

Ons wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende herstelbegroting. Een must natuurlijk om op termijn onder het toezicht van de Provincie uit te komen. En natuurlijk moeten we als gemeente gewoon een sluitende begroting hebben.

Onze vraag is wel of we dat op deze manier ook effectief gaan halen. Deze begroting is om begrijpelijke redenen, doorspekt van taakstellingen. Of we deze ook echt gaan halen valt nog zeer te bezien.

Alle voorstellen die we op 4 maart besproken hebben komen, waar nodig na nader onderzoek, tzt terug als door het college uitgewerkte raadsvoorstellen waar staande de vergadering nog discussie over zal zijn. In het bijgevoegde overzicht staan bij sommige voorstellen bedragen genoemd en bij andere niet. De uitwerking zal uitwijzen wat er voorgesteld wordt en de daaropvolgende discussie zal duidelijk maken wat we uiteindelijk in kunnen boeken.

Als we, zoals sommige partijen voorstellen, alle niet wettelijke taken schrappen zullen we snel een sluitende begroting hebben maar een onleefbare gemeente.

Dat is in ieder geval niet wat het CDA wil. Voor het CDA staan de menselijke maat en de leefbaarheid van onze kernen centraal. Met dat als uitgangspunt komen we in de afzonderlijke discussies per voorstel dan op de echt belangrijke zaken waar we als gemeente voor willen staan. De wezenlijke zaken die het in Borsele aantrekkelijk wonen, werken en leven maken voor alle inwoners, voor jong en oud. Wanneer we moeten kiezen tussen het opnieuw asfalteren van een weg die nog in goede staat is of het open houden van een ontmoetingsplek op onze dorpen dan kiezen wij als CDA natuurlijk voor het laatste.

Wij wensen eenieder veel wijsheid bij het behandelen van de voorstellen de komende periode en we hopen dat iedereen het grotere geheel blijft zien. Wij kunnen akkoord gaan met het voorliggende voorstel.

 

Toelichting bij motie WMO abonnementstarief

Zojuist hebben we een herstelbegroting vastgesteld. Die herstelbegroting was niet nodig geweest als de kosten van het Sociaal Domein niet alsmaar blijven oplopen en voor tegenvallers zorgen.

Het wettelijk verplichte abonnementstarief voor huishoudelijke hulp speelt ons parten. Het is de oorzaak van een sterk stijgende vraag en daardoor ook sterk stijgende kosten.

Het CDA wil dat wie een smalle beurs heeft nog steeds goedkope huishoudelijke hulp kan krijgen via de gemeente. Maar wie het goed zelf kan betalen mag dat voortaan zelf doen.

Het CDA wil dat onze gemeente financieel gezond is, ook in de toekomst. Wat het CDA betreft moet het wettelijk verplichte abonnementstarief nu van de baan. De kabinetsformatie is het moment om daar met klem om te vragen. Vandaar dat het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag indient.

 

Terug

 

 

 

raad210603

 

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 3 juni 2021

 

Voorstel inzake GR Samenwerking De Bevelanden

De nieuwe directeur is nu ruim een jaar bezig en hij heeft de zaken voortvarend opgepakt. Voor wat betreft WIZ gaan enkele medewerkers enkele dagen per week weer vanuit Borsele oppereren. Dichter bij de burger en dat vinden wij als CDA-Borsele zeer positief en volgens ons gaat dit ook besparingen opleveren. Ook komt de nieuwe wet inburgering op ons af. Er wordt aangegeven dat de extra kosten hiervoor door het Rijk gedragen gaan worden. Dat hebben we echter meer gehoord en toen is het ook niet helemaal gelukt. Op welke manier kunnen we hierin meer zekerheid krijgen? Wij zien het niet zitten om ook hier achteraf weer extra kosten op ons bord te krijgen. Verder zien wij met smart uit naar de voorgestelde samenwerking tussen WIZ en het SWVO. Wij horen graag op korte termijn welke bezuinigingen hier nog mogelijk zijn met behoud van de huidige output. Wij kunnen instemmen met dit voorstel.

Veiligheidsregio

Onlangs kwamen er berichten in het nieuws dat 15% van onze onvolprezen brandweervrijwilligers ermee wil stoppen als de nieuwe Europeese wetgeving ingevoerd gaat worden. Dit kunnen we in een vrjwilligers-land als Nederland niet laten gebeuren. Verzet hiertegen is nodig. Wij zullen dit als CDA in ieder geval nogmaals oppakken richting onze Haagse en Brusselse collega’s. Verder volgen wij met belangstelling de ontwikkelingen rondom het Programmamanagement Brandweer. De kosten mogen hier niet de pan uitrijzen. Wij kunnen instemmen met dit voorstel.

Regiodeal opvang asielzoekers en statushouders.

Goed dat de Zeeuwse gemeenten hierover overeenstemming bereikt hebben. De grotere opgave voor de huisvesting van statushouders vraagt ook wel voor een voortvarende aanpak van de huizenbouw in Zeeland. Gemeenten en Provincie moeten hierover snel afspraken maken zodat de hoognodige huizenbouw op stoom kan komen het visier moet hier liggen op. sociale huurwoningen (eengezinswoningen). En daarover moeten goede afspraken gemaakt worden met Beveland Wonen.

We hebben nog maar 8,5 jaar om de noodzakelijke 1 miljoen huizen te realiseren. Wij kunnen instemmen met dit voorstel.

Sabewa

Wij kunnen instemmen met dit voorstel en vooral met de zienswijze maar wij willen ook hier wel benadrukken dat we de VZG-norm niet voor niets hebben afgesproken. Wanneer wij als gemeente de kosten niet kunnen beheersen kunnen we ook niet zomaar aan onze financiers om meer geld vragen. Wij willen Sabewa dan ook op het hart drukken dat dergelijke overschrijdingen gedekt dienen te worden binnen de eigen begroting en we zouden dan ook graag zien dat onze vertegenwoordiger binnen het bestuur dit ook meeneemt.

 

Annuleren herinrichting Eendvogelstraat Heinkenszand

Een voorstel waarvan we als CDA zeggen dat dit prima past en op dit moment ook geen pijn doet omdat de genoemde herinrichtingen nog uitgevoerd moeten worden.

We hebben begrepen dat de onderhoudsplanning voor de komende 5 jaar, jaarlijks wordt gemaakt op basis van uitgevoerde weginspecties. Wat ons betreft goed dit te horen, geen onnodige werkzaamheden aan wegen die nog voldoen maar herstel en onderhoud uitvoeren waar dit nodig is waarbij vooral de veiligheid bovenaan moeten staan. Bij navraag naar aanleiding van dit voorstel deed het mij goed het enthousiasme vanuit de organisatie te horen om met de bestaande budgetten iedere keer de puzzel zo goed mogelijk te leggen.

Wel willen wij de tip meegeven om duidelijk te communiceren waarom er onderhoud plaats vinden. Het voorbeeld wat al vaker aangehaald is, de Stenevate, zorgde voor veel vraagtekens op Heinkenszand.

Wat het CDA betreft moeten we de discussie nog wel gaan voeren over welk kwaliteitsniveau we nastreven, belangrijkste criterium moet zijn dat de weg veilig is.

 

Jaarstukken Regionale Uitvoeringsdienst

Goed te lezen dat PxQ voor Borsele voor komend jaar positief uitpakt en dat we minder kwijt zijn dan afgelopen jaar aan de RUD.

Verder lezen wij ook dat er nog de nodige risico’s zijn als het gaat om de ontwikkeling van de kosten en dat de vraag dan naar boven komt of we de financiën beheersbaar willen houden en daardoor op kwaliteit moeten inleveren of dat kwaliteit doorslaggevend is. Als CDA willen we daarom de oproep doen om te kijken waar het minder kan als het gaat om het aantal controles zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Naar ons idee moet hier nog winst te behalen zijn.

Verder staan wij positief tegen over het onderzoeken van de samenwerking tussen de RUD, GGD en VRZ zoals eerder deze vergadering ook al benoemd. Hopelijk zien we dat dit ook voor de RUD tot een kostenbesparing leidt.

 

GGD Programmabegroting 2021-2025

We hebben gezien dat de afgelopen periode door de GGD met man en macht is gewerkt om de COVID-19 pandemie te bestrijden, en testen en vaccinatieprogramma gaan nog steeds door. GGD slaagde erin snel op te schalen vanuit een situatie waar de GGD Zeeland net als overige GGD’s op een klein waakvlammetje stonden. En dat verdient lof.

Twee opmerkingen bij dit voorstel:

1. De GGD vraagt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gevraagde verhoging is grofweg 1,5 % van de begroting (371.000 van 22 miljoen euro) en betreft algemene personeelskosten. Wij willen dit terugleggen bij de GGD met het verzoek om aan te geven welke taken er minder zouden kunnen.

Bij keuzes denken we bijvoorbeeld zelf aan de samenwerking tussen de GGD, VRZ en RUD op de bedrijfsvoering die nu onderzocht wordt. Dat zou efficiencywinst en kostenbesparingen kunnen gaan opleveren. Het zou mooi zijn als daar op korte termijn werk van gemaakt kan worden.

 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland begrotingswijziging 2021 en 2022

Bij dit voorstel gaat het om de investeringen die worden gedaan voor het verbeterplan Van Pionieren naar Professionaliseren. Een verbeterplan dat het kwaliteitsniveau moet borgen en tot kostenbesparing op de uitvoeringskosten van IJZ moet gaan leiden. Maar zoals vaak gaan de kosten voor de baten uit. De financiële gevolgen voor de Gemeente Borsele zijn te overzien. Die kosten kunnen binnen de reguliere budgetten voor het Sociaal Domein worden gedekt. Dit verbeterplan sluit aan bij het Actieplan Sociaal Domein.

Het voorstel stelt dat in dit geval voor de Jeugdzorg de overschrijding van de VZG norm wel acceptabel is. En dat is terecht, want er ligt een verbeterplan onder om structureel de meerkosten te gaan compenseren. Dit in tegenstelling tot voorstel 12 waar we het hadden over de toepassing van de VZG-norm op de rest van de GGD-begroting. Daar ligt nog geen verbeterplan onder.

Wij stemmen in met het voorstel.

Voor wat betreft de motie van D’66, OPA en CDA over transparantere vorm van inkoop jeugdzorg willen we daar wel een toelichting bij geven :

Als raad hebben we nu alleen het budgetrecht. Aan de andere kant is het lastig werkbaar om met alle raadsleden van 13 gemeenten aan het roer te gaan staan. De constructie van een Bestuurscommissie is niet voor niets gekozen. En de bestuurscommissie heeft de raden de afgelopen tijd telkens goed meegenomen in wat er speelde en in de stappen in het proces. Met de ervaringen die we nu hebben kan een onderzoek nuttige informatie opleveren. Maar dan niet alleen naar meer transparantie en betere controleerbaarheid, maar ook met behoud van doelmatigheid en efficiëntie.

En eerst de hele bestuurlijke fusie tot een goed einde te brengen. De organisaties moeten daar eerst alle aandacht aan geven voordat zij in beslag worden genomen door vragen van een Rekenkamer. In ieder geval dit onderzoek Zeeuws breed oppa

 

Bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence

Bij het lezen van dit voorstel en bijbehorende stukken heb ik een grote zucht geslaakt.

In de eerste plaats een grote zucht van verlichting, omdat er nu perspectief komt dat de continuïteit en de kwaliteit van de zorg aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen gewaarborgd blijft. Voor het CDA de eerste prioriteit in het hele ingewikkelde proces dat tot nu toe doorlopen is. De business case van JB West en presentatie daarvan op 11 mei wekt vertrouwen dat dat ook in de toekomst zo gaat blijven. Hiermee handelt de gemeente rechtmatig door te voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

Maar in de tweede plaats een grote zucht omdat er een hoge prijs voor betaald moet worden:

De uitgaven voor de jeugdzorg worden structureel hoger. Dat terwijl de gemeente al op allerlei beleidsterreinen, inclusief het sociaal domein zelf, moet bezuinigen om de hoge uitgaven in het sociaal domein te kunnen blijven bekostigen.

En de Zeeuwse gemeenten lopen risico van claims door andere GI’s omdat er onrechtmatig omgegaan wordt met de aanbestedingsregels. Ook dat zou grote financiële gevolgen kunnen hebben, maar door de gehanteerde vrijwillige transparantie is de kans daarop heel klein.

Die hoge prijs was de reden dat scenario 2 een bestuurlijke fusie met JB West in eerste instantie terecht werd afgewezen door de bestuurscommissie. Maar de Minister heeft anders beslist. En inmiddels is door het wegvallen van Briedis het eerder verkozen scenario 3B ook niet meer haalbaar. Kortom een alternatief is er niet meer.

Gaat de Minister dan ook de eenmalige hogere kosten en de structureel hogere kosten betalen ? Dit mag geen geval zijn van de Minister bepaalt en de Gemeente betaalt. Het CDA heeft daar in de Raadsvergadering van 4 maart een motie over ingediend. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Wij vinden het dan ook heel verstandig dat de bestuurscommissie adviseert een ervaren oud-bestuurder in Den Haag te laten onderhandelen over steun of garanties van het Rijk.

Overigens gloort er nu wel een lichtpuntje aan de horizon: de uitspraak van de arbitragezaak van de VNG tegen het Kabinet dat het Kabinet de komende jaren miljarden euro’s extra moet investeren in de jeugdzorg. En het nieuws vandaag dat er in 2022 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg komt. Voor structureel geld is het nog even afwachten.

Voorzitter, de conclusie van het CDA is dat datgene wat het zwaarste is nu ook het zwaarste moet wegen : Dat is de continuïteit van goede jeugdzorg in Zeeland. Het gaat hier om de kwaliteit van mensenlevens, van jeugdigen en de gezinnen waar zij toe behoren. Dan mag er geen gat in de jeugdzorg vallen waardoor jeugdigen van hulp verstoken blijven. Dat moet zwaarder wegen dan de juridische en financiële rechtmatigheid en risico’s. Risico’s die theoretisch bestaan maar in de praktijk minder zullen zijn.

Op basis daarvan zijn wij akkoord met het voorstel.

Voor wat betreft de motie (van LPB, OPA, D’66) over de bestuurlijke fusie van Jeugdbescherming West en Intervence. Deze motie doet een oproep aan de Tweede Kamer om in de kabinetsformatie mee te geven dat er structureel voldoende geld beschikbaar komt voor jeugdzorg.

Het CDA is het in algemene zin eens met de strekking van de motie. CDA heeft in motie van 4 maart ook de oproep gedaan om in de kabinetsformatie structureel meer geld voor jeugdzorg vrij te maken. Die motie werd door alle partijen gesteund.

Inmiddels zijn we 3 maanden verder, en is er al het nodige in gang gezet:

- de uitspraak in de arbitragezaak van de VNG tegen het Kabinet.

Het bericht van vandaag van VWS en VNG dat er voor 2022 1,3 mrd euro beschikbaar komt, bovenop de al eerder toegezegde 300 mln. VNG en Rijk gaan werken aan Hervormingsagenda met een financieel kader om een structureel houdbaarder jeugdstelsel te realiseren.

- Het SER advies waar LPB in motie naar verwijst

- En in de pijplijn : Wijziging Jeugdwet en een wetsvoorstel in voorbereiding : maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO.

Dus een motie is op dit moment niet meer zo hard nodig. We steunen de motie wel.

 

Terug

 

raad210709

 

 

 

Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 9 juli 2021

 

Koersplan Sociaal Domein

Het lang verwachte Koersplan ligt er. Het is een mooi plan geworden, goed doordacht, gebaseerd op diverse onderzoeken en ervaringen. Complimenten aan iedereen die hieraan heeft meegedacht en meegeschreven.

Het CDA kijkt naar het Koersplan vanuit de drie kernwoorden van het CDA voor de zorg: beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid.

Het gaat erom dat burgers die echt hulp nodig hebben en daarvoor geen eigen netwerk en/of eigen middelen kunnen aanspreken, hulp kunnen krijgen van de gemeente. En het gaat erom dat de gemeente nu en in de toekomst de mensen en middelen heeft om hulp te blijven geven waar die hard nodig is. Dat vereist een andere aanpak dan voorheen. Want steeds oplopende zorgkosten die vragen om steeds meer bezuinigingen op andere beleidsterreinen zijn niet vol te houden. Daarom is een nieuwe koers onvermijdelijk. Maar wat het CDA betreft wel een koers die oog houdt voor de menselijke maat en de kwaliteit van de zorg. Met dit Koersplan blijft naar onze mening goede zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar.

Het Koersplan omvat 20 maatregelen die de maatregelen van het Actieplan Sociaal Domein voor de toegang Jeugd, WMO en Welzijnswerk doorontwikkelen.  Er zijn scherpe keuzes gemaakt voor Toegang tot Jeugdzorg. Toegang lokaal inrichten, integrale aanpak met alle partners, zakelijk zijn, kostenbewust. Prima wat ons betreft.

Een paar opmerkingen:

Welzijn Nieuwe Stijl is vraaggestuurd, resultaatgericht, met meer lichte ondersteuning in het voorliggend veld en wijkgericht werken, dat kan alleen met meer ambtelijke inzet. De ironie wil dat in de KTD er sprake is van bezuiniging daarop. Zo wordt dan ook de kans van slagen van dit deel van het Koersplan wegbezuinigd. Daarbij komt nu ook dat het Rijk extra geld ( 200 mln ) beschikbaar heeft gesteld om gevolgen van COVID-19 voor sociaal en mentaal welbevinden op te vangen, b.v. met extra geld komt voor leefstijlcoaches en sport. Zoals we eerder al bij de KTD hebben gezegd het idee van bezuiniging daarop moet echt van tafel.

Eén maatregel springt er echt uit. Maar wat ons betreft is die logisch en onvermijdelijk. Het gaat om het abonnementstarief van 19 euro per maand  dat de gemeente ieder jaar heel veel geld kost. Niet iedereen krijgt meer voor dat geld een huishoudelijke hulp, dagbesteding, een traplift terwijl de werkelijke kosten zeker meer dan 20x zo veel zijn. Het abonnementstarief wordt inkomensafhankelijk. De sterkere schouders moeten voortaan de werkelijke kosten gaan betalen.  

Uitvoering van het Koersplan zal niet vanzelf gaan. Communicatie naar de burger over het hoe en waarom van de maatregelen is van groot belang. Eenduidige aanpak en voldoende ambtelijke inzet door de Bevelandse gemeenten is onontbeerlijk.

Sommige maatregelen vragen nadere uitwerking in een business case en/of kunnen leiden tot politieke keuzes of extra financiële middelen om latere besparingen te kunnen bewerkstelligen. In die gevallen kijken we uit naar de raadsvoorstellen.

Het CDA vindt monitoring van het Koersplan en van het Sociaal Domein in het algemeen belangrijk. We willen weten of bij de maatregelen de beoogde stappen in het proces daadwerkelijk zijn gezet, of de maatregelen werkelijk opleveren wat er van verwacht werd, of er geen ongewenste neveneffecten optreden, om bij te kunnen sturen waar nodig. Daarom zetten we ons in voor de ontwikkeling van indicatoren om op te nemen in de begroting en verantwoording 2022 en daarna. Waar het gaat om meting van de kwaliteit van de zorg stellen wij voor om 2 of 3 jaar na invoering van het Koersplan een evaluatie te doen van de klanttevredenheid.

 

Bijstelling lasten- en batenoverzicht actieplan Sociaal Domein

De voorgestelde bijstelling wordt gedaan om 2 redenen:

Structurele verhoging van het gemeentefonds, waardoor de gemeente in het kader van het provinciaal toezicht structureel 300.000 euro mag aframen van de taakstelling in 2023, 2024 en 2025. Het geld mag van de provincie niet voor nieuwe doelen worden ingezet.

Daar zijn we als Raad bij de Kadernota al mee akkoord gegaan.

Een herberekening van de besparingen op het Sociaal Domein. Die herberekening is gebaseerd op de actuele tijdsplanning en verwachte zorg. De uitvoering van dat plan heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.  Die herberekening resulteert in nog een aframing van 200.000 euro vanaf 2024. Over die aframing moeten we vanavond besluiten.

Het Actieplan Sociaal Domein is inmiddels al meer dan een jaar oud. En toen de Raad dat plan in februari 2020 goedkeurde hadden we geen idee van een langdurige coronacrisis. Het is nu niet meer dan logisch dat het Actieplan op basis van de actuele stand van zaken opnieuw is doorgerekend. En dat daarna de vergelijking is gemaakt met de aanname van KplusV die in de herstelbegroting is opgenomen.

Als Raad willen we goed kunnen beoordelen wat de besparingen van het Sociaal Domein zijn. Als basis van onze monitoring en sturing hebben we dan realistische cijfers nodig. Anders gaan we in het luchtledige zitten werken. Vanuit dat oogpunt zijn wij akkoord met het voorstel.

 

Wijzigingsbesluit WMO-verordening 2021

Dit voorstel over de uitvoering van de WMO komt heel kort op het voorstel over de wijziging van het beleid d.w.z. het Koersplan. Om het beleid te kunnen uitvoeren is een heldere grondslag nodig.  Dat geeft ook duidelijkheid en transparantie naar de burger toe. De verordening is tot stand gekomen met alle betrokken gemeenten. Na vaststelling van deze verordening door de betrokken gemeenteraden kan de WIZ dus meteen de nieuwe koers gaan varen.

Voor het CDA is het van belang dat echt schrijnende gevallen niet tussen de wal en het schip vallen. Zo zal bijvoorbeeld niet iedereen die voor korte tijd hulp nodig heeft die hulp in eigen kring kunnen vinden. Essentieel is daarom voor het CDA dat de hardheidsclausule en rechtvaardige toepassing daarvan om waar nodig af te kunnen wijken van de regel. Wij zijn akkoord met het voorstel.

 

Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 SWVO

SWVO is een repeterend verhaal. Er moet dit jaar en volgend jaar weer geld bij. De actuele kostenramingen zijn weer hoger dan de eerdere kostenramingen.  En dat is en blijft zorgelijk.

De kosten van de WMO-voorziening hulp bij het huishouden blijven stijgen als gevolg van het abonnementstarief. Die kosten zijn voor Borsele nu al 2 mln euro. Er zijn beleidsmaatregelen genomen om grip op de kosten van de WMO te krijgen. We hebben dit besproken bij het voorstel over het Koersplan. We vragen aan SWVO zich volledig in te zetten voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten. Zowel in de samenwerking met de gemeente en GR de Bevelanden als in de interne  bedrijfsvoering. Op deze voorwaarde gaan we akkoord met dit voorstel.

 

Terug